• slider-image
 • slider-image
 • slider-image
 • slider-image

หลักสูตรการใช้คำสั่ง SQL เบื้องต้น และนำเสนอข้อมูลด้วย SSRS (Microsoft Report Service Server)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้การใช้คำสั่งภาษา SQL สำหรับคัดค้นข้อมูลสำหรับทำสารสนเทศ และนำเสนอรายงานในรูปแบบต่างด้วย SSRS โดยที่ผู้เรียนไม่ต้องมีพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมและไม่จำเป็นต้องมีพื้นความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลมาก่อน

วิดีโอแนะนำคอร์ส:

ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดคอร์ส:

วัตถุประสงค์:

 • ผู้อบรมสามารถเขียนคำสั่ง SQL เพื่อดึงข้อมูลโดยใช้คำสั่ง SELECT ได้จาก TABLE ต่างๆ พร้อมกำหนดเงื่อนไขได้
 • ผู้อบรมสามารถใช้เครื่องหมาย ตัวดำเนินการต่างๆ ของ SQL ได้
 • ผู้อบรมสามารถจัดการข้อผิดพลาดต่างๆ ได้ (ERROR Handler)
 • ผู้อบรมสามารถใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ ส่งค่าตัวแปร และเรียกใช้ Stored Procedure ได้
 • ผู้อบรมสามารถปรับแต่ง Query เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานได้
 • อบรมสามารถสร้างรายงานในรูปแบบต่างๆโดยใช้ SSRSd

กลุ่มเป้าหมาย:

 • ไม่มีข้อมูล

ความรู้พื้นฐาน:

 • ไม่มีข้อมูล

ระยะเวลาในการอบรม:

 • 30 ชั่วโมง

ราคาคอร์สอบรม:

 • ราคาปกติ 16,500 บาท โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 14,850 บาท

วิทยากรผู้สอน:

คอร์สที่ควรอบรมก่อนหน้า:

คอร์สต่อเนื่องที่แนะนำ:

 • ไม่มี

เนื้อหาการอบรม:

บทที่ 1 เรียนรู้ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น

 • ศึกษาเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น เช่น ส่วนประกอบของระบบฐานข้อมูลต่างๆ  
 • ศึกษาเกี่ยวกับพวก Key ต่างๆ เช่น Primary key
 • ศึกษาเกี่ยวกับพวก Index ต่างๆ
 • ทำให้ผู้อบรมเข้าใจส่วนประกอบของฐานข้อมูลและสร้างฐานข้อมูลเองได้

บทที่ 2 การเขียนคำสั่ง SELECT เพื่อสืบค้นข้อมูล

 • การเขียนคำสั่ง SELECT อย่างง่าย
 • การกำจัดการสืบค้นข้อมูลซ้ำด้วยคำสั่ง DISTINCT
 • การกำหนดชื่อเล่น (Alias)ให้กับคอลัมท์ และตาราง
 • การเขียนนิพจน์ CASE อย่างง่าย
 • แบบฝึกหัด: การเขียนคำสั่ง SELECT อย่างง่าย

ประโยชน์: ผู้อบรมสามารถเขียนคำสั่ง SQL เพื่อดึงข้อมูลโดยใช้คำสั่ง SELECT ได้จาก TABLE ต่างๆ พร้อมกำหนดเงื่อนไขได้

บทที่ 3 การสืบค้นข้อมูลจากหลายตาราง

 • เข้าใจการ Join ตาราง
 • รู้จักและสืบค้นข้อมูลด้วย Inner Join
 • รู้จักและสืบค้นข้อมูลด้วย Outer Join
 • รู้จักและสืบค้นข้อมูลด้วย Cross Join และ Self Join
 • แบบฝึกหัด: การสืบค้นข้อมูลจากหลายตาราง

ประโยชน์:  ผู้อบรมสามารถเขียนคำสั่ง SQL เพื่อดึงข้อมูลโดยใช้คำสั่ง SELECT ได้จาก TABLEจากหลายๆ TABLE ตามเงื่อนไขได้

บทที่ 4 การเรียงลำดับข้อมูล และการกรองข้อมูล

 • การเรียงลำดับข้อมูล
 • การกรองข้อมูลด้วย Predicate ต่างๆ
 • การกรองข้อมูลด้วย ประโยค TOP และ OFFSET-FETCH
 • การสืบค้นข้อมูลที่ไม่รู้ค่า
 • แบบฝึกหัด: การเรียงลำดับข้อมูล และการกรองข้อมูล

ประโยชน์: ผู้อบรมสามารถเขียนคำสั่ง SQL เพื่อดึงข้อมูลโดยใช้คำสั่ง SELECT ได้จาก TABLE โดยเรียงลำดับข้อมูลได้

บทที่ 5 รู้จักประเภทข้อมูลบน SQL Server 2012

 • รู้จักประเภทข้อมูลบน SQL Server 2012
 • การเรียกใช้งานข้อมูลประเภทตัวอักษร
 • การเรียกใช้งานข้อมูลประเภทวันที่ และเวลา
 • แบบฝึกหัด: การใช้งานข้อมูลประเภทต่างๆ

ประโยชน์: ผู้อบรมสามารถเขียนคำสั่ง SQL เพื่อดึงข้อมูลโดยใช้คำสั่ง SELECT แต่ละประเภทได้จาก TABLE

บทที่ 6 การใช้กลุ่มคำสั่ง DML เพื่อแก้ไขข้อมูล

 • การเพิ่มข้อมูลลงในตาราง
 • การแก้ไขและการลบข้อมูล
 • การสร้างหมายเลขระบุแถวข้อมูลอัตโนมัติ
 • แบบฝึกหัด: การใช้กลุ่มคำสั่ง DML เพื่อแก้ไขข้อมูล

ประโยชน์:  ผู้อบรมสามารถเขียนคำสั่ง SQL เพื่อดึงข้อมูลโดยใช้คำสั่ง เพิ่มข้อมูล แก้ไขข้อมูล และลบข้อมูลของแต่ละ TABLE ได้

บทที่ 7 การใช้งานฟังก์ชั่นที่ Built-In มา

 • การเขียนคำสั่ง SELECT ที่มีฟังก์ชั่นที่ Built-In มาผสมอยู่
 • ฟังก์ชั่นในการแปลงข้อมูล
 • ฟังก์ชั่นที่ตรวจสอบค่าความจริง
 • ฟังก์ชั่นที่ทำงานกับค่า NULL
 • แบบฝึกหัด: การใช้งานฟังก์ชั่นที่ Built-In มา

ประโยชน์:  ผู้อบรมสามารถเขียนคำสั่ง SQL เพื่อดึงข้อมูลโดยใช้คำสั่ง SELECT ได้จาก TABLE และแปลงข้อมูลได้

บทที่ 8 การจัดกลุ่มและการรวมผลค่าข้อมูล

 • ฟังก์ชั่นในการรวมผลข้อมูล
 • การใช้ประโยค GROUP BY
 • การกรองผลของการจัดกลุ่มด้วยประโยค HAVING
 • แบบฝึกหัด: การจัดกลุ่มและการรวมผลค่าข้อมูล

ประโยชน์:   ผู้อบรมสามารถเขียนคำสั่ง SQL เพื่อดึงข้อมูลโดยใช้คำสั่ง SELECT ได้จาก TABLE โดยการจัดกลุ่มข้อมูลได้เพื่อหาผลรวมข้อมูลได้

บทที่ 9 การเขียนคิวรี่ย่อย

 • การเขียนคิวรี่ย่อยแบบ Self-Contained
 • การเขียนคิวรี่ย่อยแบบ Correlated
 • การใช้ประโยค EXISTS กับคิวรี่ย่อย
 • แบบฝึกหัด: การเขียนคิวรี่ย่อย

ประโยชน์: ผู้อบรมสามารถเขียนคำสั่ง SQL เพื่อดึงข้อมูลโดยใช้คำสั่ง SELECT ซ้อนๆกันจากที่ดึงข้อมูลโดยใช้คำสั่งจากอีก SELECT หนึ่งได้

บทที่ 10 การใช้งานนิพจน์ประเภทตาราง

 • การใช้งาน View
 • การใช้งาน Inline TVF
 • การใช้งาน Derived Table
 • การใช้งาน CTE
 • แบบฝึกหัด: การใช้งานนิพจน์ประเภทตาราง

ประโยชน์:  ผู้อบรมสามารถเขียนคำสั่ง SQL เพื่อดึงข้อมูลโดยใช้คำสั่ง SELECT ได้จาก TABLE มาเก็บไว้ในรูปแบบ TABLE ชั่วคราวได้

บทที่ 11 การสร้างรายงานด้วย SSRS เบื้องต้น

 • เรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือของโปรแกรม SSRS
 • การติดต่อกับฐานข้อมูล
 • การสร้างรายงานจากฐานข้อมูล

ประโยชน์:  ผู้อบรมสามารถใช้โปรแกรม SSRS สร้างรายงานได้

บทที่ 12 การสร้างรายงานขั้นสูง

 • การสร้างรายงานโดยมีเงื่อนไข
 • การสร้างกราฟ
 • ประโยชน์ ผู้อบรมสามารถใช้โปรแกรม SSRS สร้างรายงานตามเงื่อนไขต่างๆ และสร้างรายงานในรูปแบบของกราฟได้
 • บทที่ 13 การจัดการ SSRS บน Server
 • การติดตั้งรายงานบน Server

ประโยชน์:  ผู้อบรมสามารถติดตั้งรายงานที่สร้างเสร็จแล้วไว้บนเครื่อง Server ได้

 

อัพเดทข้อมูลเมื่อ:

 • 2017-11-18 11:51:10