ดูประวัติอาจารย์ทั้งหมด
ดาวน์โหลด
อาจารย์อติเทพ บาลารี

อาจารย์อติเทพ บาลารี

(Artithep Balary)

ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จุดมุ่งหมายในงาน (Career Objective):

ต้องการใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทำงานด้านไอทีและคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งมากกว่า 6 ปี มาถ่ายทอดแก่ผู้ที่มีความสนใจให้สามารถนำไปประกอบวิชาชีพและพัฒนางานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทหรือองค์กรได้

ประวัติส่วนตัว (Personal Information):

 • วันเกิด (Birth Date): Nov 09, 1985
 • สัญชาติ (Nationality): Thai
 • สถานะการสมรส (Marital Status): Single
 • ส่วนสูง (Height): 170 cm.
 • อายุ (Age): 29
 • ศาสนา (Religion): Buddhism
 • สุขภาพ (Health): excellent
 • น้ำหนัก (Weight): 58 kg

ประวัติการศึกษา (Education):

 • มีนาคม 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
  ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เกรดเฉลี่ย 3.08
 • เมษายน 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เกรดเฉลี่ย 3.70

ประสบการณ์ทำงาน (Working Experiences):

 • ปี 2552 ออกแบบและพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วยเทคโนโลยี .NET สำหรับองค์กรภาครัฐที่สำนักส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นหน่วยงานของ สวทช.
 • ปี 2553 ออกแบบและพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นรวมไปถึงแอพพลิเคชั่นบนมือถือให้ผู้ใช้งานภายในหน่วยงานที่การประปานครหลวง
 • ปัจจุบันยังเป็นอาจารย์พิเศษ และรับสอน บรรยายด้านการออกแบบ และการเขียนเว็บโปรแกรมมิ่งกับองค์กรและสถานศึกษาทั่วไป

ทักษะความสามารถด้านการอบรม (Training Skill):

 • HTML5,CSS3,Jquery
 • PHP OOP
 • PHP Codeigniter
 • PHP Yii
 • ASP.NET
 • ExtJS
 • Sencha Touch
 • Jquery Mobile
 • Cordova/Phonegap
 • Google Maps API
 • OpenLayers
 • PostgreSQL/PostGIS

ภาษาคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่เชี่ยวชาญ (Computer language skill):

 • PHP
 • ASP
 • JavaScript - Ajax
 • Java
 • JSP
 • C#

ความสามารถอื่น ๆ (Extra skill):

 • พูดภาษาอังกฤษได้ดี
 • พิมพ์ดีดไทย – อังกฤษ ได้คล่อง
 • ขับรถยนต์ได้
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี

เกียรติบัตร/ใบรับรอง (Extra Qualifications):

 • MCTS : Application Development Foundation
 • MCTS : ASP.NET Application Development
 • MCTS : Windows Forms Application Development

อติเทพ บาลารี MCTS Application Development Foundation

อติเทพ บาลารี MCTS ASP.NET Application Development

อติเทพ บาลารี MCTS Windows Forms Application Development

Back to Top

itgenius facebook fanpage
บริษัท ไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (IT Genius Engineering Co.,Ltd.)
CopyRight © 2013-2014 itgenius.co.th