Java Programming (19)

Java กับ Web application

Java กับ Web application

หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์Mobile AppsJava ProgrammingAndroid
Servlet เป็น Server Side Application ที่นำแนวคิดมาจาก CGI (Common Gateway Interface) ต่างจาก CGI ตรงที่พัฒนาด้วยภาษาจาวา มีข้อดีคือสามารถออกแบบโดยใช้แนวคิดเชิงวัตถุ ซึ่งจะใช้ API (Application Programming Interface) ของจาวาที่อยู่ใน javax.servlet ได้ ทำให้การพัฒนาระบบรวดเร็วขึ้น ง่ายขึ้น การทำงานท...
ลักษณะของการเขียนโปรแกรมบนเว็บ
Operator หรือตัวดำเนินการใน Java

Operator หรือตัวดำเนินการใน Java

หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์เขียนโปรแกรมJava Programming
นิยามในภาษา Java คือรูปแบบการเขียนคำสั่งระหว่างตัวดำเนินการ (Operator) และตัวถูกกระทำ (Operand) เช่น การกำหนดค่าให้กับตัวแปร สามารถเขียนนิพจน์ได้ดังนี้ int  x = 2+3 ;  เป็นการเขียนนิพจน์ 2+3 ซึ่งมีเครื่องหมาย + เป็นตัวดำเนินการและตัวถูกกระทำคือตัวเลข 2 และ 3 จากผลการคำนวณได้ผลลัพธ์เท่าก...
การประกาศตัวแปรใน java

การประกาศตัวแปรใน java

หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์เขียนโปรแกรมJava Programming
     การตั้งชื่อตัวแปรนั้นจะใชชื่ออะไรก็ได  ตัวอักษรที่ประกอบเปนชื่อจะเปนตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็ก  ตัวพิมพใหญ   ตัวเลข เครื่องหมายสกุลเงินตางๆ   อักษรโรมัน รวมทั้งเครื่องหมาย  _       มีขอแมคือ ช...
Data Type ใน java

Data Type ใน java

หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์เขียนโปรแกรมJava ProgrammingAndroid
         ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java เช่นการประกาศตัวแปร หรือกำหนดค่าข้อมูลต่างๆ ต้องระบุชนิดข้อมูลอย่างชัดเจน โดยชนิดข้อมูลในภาษา Java มี 2 ประเภท คือ  1. ชนิดข้อมูลพื้นฐาน (Primitive Data Type)       คือชนิดข...
การแบ่งส่วนประกอบใน Java OOP

การแบ่งส่วนประกอบใน Java OOP

หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์เขียนโปรแกรมJava Programming
OOP คือ Object Oriented Programming เป็นการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ คือมีการกำหนดวัตถุสมมุติขึ้นมา แล้วกำหนดคุณสมบัติให้กับวัตถุในการเขียนโปรแกรม ซึ่งในภาษา Java ไฟล์ที่ถูก complied แล้วจะมีสกุลเป็น .class และไฟล์ .class ที่จะสามารถนำไปรันบน Java VM บนระบบปฏิบัติการอะไ...
ความหมายและการแบ่งชุดพัฒนา JDK

ความหมายและการแบ่งชุดพัฒนา JDK

หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์เขียนโปรแกรมJava Programming
    Java Development Kit หรือ JDK คือชุดของเครื่องมือ  (tools) ที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม JAVA ของบริษัทซันไมโครซิสเต็มส์ ซึ่งใครก็ตามที่ต้องการจะพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษา Java  อย่างเช่น Java compiler, Java debugger, Java doc และ Java interpreter หรือ Java VM  จะต้อง ลง JDK นี...
ความหมายของ JSP & Servlet

ความหมายของ JSP & Servlet

หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์Java Programming
JavaServer Pages (JSP)      เป็นเทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่ช่วยให้การสร้างหน้าเว็บแบบไดนามิกและการประยุกต์ใช้ ซึ่งทำได้โดยการฝังรหัส Java เป็น HTML, XML, DHTML, หรือประเภทเอกสารอื่น ๆ เมื่อเว็บเบราว์เซอร์ทำให้คำขอไปยังที่เก็บโปรแกรม Java...
Java คืออะไร

Java คืออะไร

หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์เขียนโปรแกรมJava Programming
รู้จักภาษา JAVA       ต้นกําเนิดของจาวาไม่ได้เริ่มจากอินเตอร์เน็ต  แต่เริ่มจากการพัฒนาภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้สําหรับสร้างโปรแกรมขนาดจิ๋วบนเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์  โดยเป็นภาษาที่ถูกพัฒนามาจาก C/C++ เนื่องจากภาษาซีมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง Pointer จำนวนเ...