PHP and MySQL (73)

สรุปภาพรวมการเขียน PHP ติดต่อฐานข้อมูล

สรุปภาพรวมการเขียน PHP ติดต่อฐานข้อมูล

หลักการเขียนโปรแกรมภาษา PHP เพื่อติดต่อฐานข้อมูลต่างๆ สามารถสรุปวิธีการเขียนได้ประมาณ 3 ทาง ดังนี้ วิธีที่ 1 Native Connectivity      คือ ลักษณะของการเขียนโปรแกรมที่โปรแกรมภาษาได้จัดเตรียมไลบรารีสำหรับติดต่อฐานข้อมูลไว้ให้ ดัง...
การเข้าสู่โปรแกรม และส่วนประกอบของโปรแกรม

การเข้าสู่โปรแกรม และส่วนประกอบของโปรแกรม

การเข้าสู่โปรแกรม มีขั้นตอนดังนี้ 1. ดับเบิลคลิกไอคอน MySQL-Front ที่ Desktop จะปรากฎหน้าต่างของการ Add Session ที่แท็บ Connection ให้พิมพ์คำว่า localhost ที่ช่อง Server:...
การใช้โปรแกรมและการติดตั้ง MySQL-Front

การใช้โปรแกรมและการติดตั้ง MySQL-Front

การติดตั้งโปรแกรม MySQL-Front  1. ให้ไปดาวน์โหลดโปรแกรมติดตั้ง MySQL-Front ได้ที่ https://www.mysqlfront.de/ ซึ่งปัจจุบันเป็นเวอร์ชั่น 5.3...
การตรวจสอบความเสียหายและการซ่อมแซมตาราง

การตรวจสอบความเสียหายและการซ่อมแซมตาราง

     ในการใช้งานตารางฐานข้อมูลอาจเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ไฟล์ตารางเสียหายได้ เช่น เหตุการณ์ไฟฟ้าดับในขณะที่กำลังทำการใช้ตารางฐานข้อมูลอยู่ ในส่วนนี้จะเป็นการกล่าวถึงการใช้คำสั่งตรวจสอบความเสียหายของตาราง และคำสั่งทีใช้ในการซ่อมแซมตารางทั้งหมดจำนวน 3 คำสั่ง ดังนี้ คำส...
การสำรองและการกู้คืนข้อมูล

การสำรองและการกู้คืนข้อมูล

     ในส่วนนี้จะเป็นการแนะนำให้รู้จักวิธีการสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล ในกรณีที่ต้องการย้ายฐานข้อมูลจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง หรือบางครั้งอาจเกิดความเสียหายในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดเก็บฐานข้อมูล ทำให้ต้องติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลใหม่ ...
การยกเลิกสิทธิ์ใน MySQL
Data Control Languageและการกำหนดสิทธิ์ คือ

Data Control Languageและการกำหนดสิทธิ์ คือ

Data Control Language (DCL)      คือ กลุ่มคำสั่งสำหรับการกำหนดสิทธิ์ และยกเลิกสิทธิ์ (Privileged) สำหรับการทำงานต่างๆ ในฐานข้อมูล อันได้แก่ GRANT สำหรับกำหนดสิทธิ์การใช้งานฐานข้อมูลให้แก่ผู้ใช้ และคำสั่ง REVOKE สำหรับยกเลิกสิทธิ์การใช้งานฐานข้อมูลของผู้...
รู้จัก Trigger ใน SQL

รู้จัก Trigger ใน SQL

หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์เขียนโปรแกรมฐานข้อมูลPHP and MySQL
Trigger      เป็น Stored Procedure ประเภทหนึ่งซึ่งจะถูกกระตุ้นทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในตารางเกิดขึ้น อันเป็นผลมากจากการกระทำ Insert Delete หรือ Update การทำงานของ Trigger จะคล้ายกับการปลุกให้การทำงานเกิดขึ้นตามเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการเ...
การใช้คำสั่งทำซ้ำ (Looping Statement)

การใช้คำสั่งทำซ้ำ (Looping Statement)

     ในการเขียนโปรแกรม บางครั้งเราอาจต้องการทำคำสั่งใดคำสังหนึ่งซ้ำหลายครั้ง ลักษณะเช่นนี้สามารถทำได้โดยการใช้คำสั่งทำซ้ำ (Looping Statement) ในการเขียน Stored Procedure ประกอบไปด้วยคำสั่งที่ใช้ทำซ้ำ 3 คำสั่ง คือ คำสั่ง Loop คำสั่ง While และคำสั่ง Repeat ซึ่งแต่ละคำสั่ง จะมีรู...
การใช้คำสั่งตรวจสอบเงื่อนไข

การใช้คำสั่งตรวจสอบเงื่อนไข

     ในการเขียนโปรแกรมบางครั้งเราอาจมีทางเลือกให้ตัดสินใจทำ ลักษณะเช่นนี้สามารถทำได้ โดยการใช้คำสั่งตรวจสอบเงื่อนไข (Conditional Statement) ในการเขียน Stored Procedure ประกอบไปด้วยคำสั่งที่ใช้ตรวจสอบเงื่อไข 2 คำสั่ง คือ คำสั่ง If...Then...Else และ คำสั่ง Case รูปแบบคำสั่งของทั...