PHP and MySQL (73)

การใช้งาน SQL Functions รูปแบบที่ 3

การใช้งาน SQL Functions รูปแบบที่ 3

หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์เขียนโปรแกรมฐานข้อมูลPHP and MySQL
การใช้งาน SQL Functions รูปแบบที่ 3 ฟังก์ชัน String Functions      คือ กลุ่มของฟังก์ชันที่ใช้ในการจัดการข้อมูลที่เป็นตัวอักขระ หรือตัวอักษร ดังตัวอย่าง...
การใช้งาน SQL Functions รูปแบบที่ 2

การใช้งาน SQL Functions รูปแบบที่ 2

หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์เขียนโปรแกรมฐานข้อมูลPHP and MySQL
ฟังก์ชัน SQL รูปแบบที่ 2 Control Flow Functions          เป็นกลุ่มของฟังก์ชันสำหรับการควบคุมการไหลของข้อมูล ได้แก่ กลุ่มคำสั่งตัดสินใจ หรือทางเลือก มี 2 ฟังก์ชันที่สำคัญ คือ ฟังก์ชัน IF และ CASE รูปแบบฟังก์ชัน IF...
การใช้งาน SQL Functions รูปแบบที่ 1

การใช้งาน SQL Functions รูปแบบที่ 1

หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์เขียนโปรแกรมฐานข้อมูลPHP and MySQL
     การใช้คำสั่ง SQL เพื่อเรียกดูข้อมูล บางครั้งเพื่อความสะดวกจะมีการใช้ฟังก์ช้น โดยฟังก์ชันเหล่านี้ได้ถูกเตรียมไว้ใช้งานได้ทันที ผู้ใช้เพียงแต่ทราบว่ามันใช้งานอย่างไร และผลลัพธ์ที่จะได้รับจะเป็นอย่างไรเท่านั้น เพื่อง่ายในการใช้งาน ขอแบ่งการใช้งานฟังก์ชันออกเป็น 6 กลุ่ม คือ 1.Oper...
รู้จัก Data Retrieval Command

รู้จัก Data Retrieval Command

Data Retrieval Command     คือ คำสั่ง SQL สำหรับการเรียกดูข้อมูล ซึ่งคำสั่งที่ใช้คือการใช้คำสั่ง SELECT เรามีมารู้จักคำสั่ง Select กัน รูปแบบการใช้งานคำสั่ง Select...
รู้จัก Data Manipulation Language

รู้จัก Data Manipulation Language

Data Manipulation Language (DML)     คือ กลุ่มภาษา SQL ที่ใช้ในการจัดการข้อมูลภายในตารางฐานข้อมูล แบ่งกลุ่มของคำสั่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 1. คำสั่ง Insert ใช้สำหรับการแทรกหรือเพิ่มเรคอร์ดใหม่ 2. คำสั่ง Update ใช้สำหรับการแก้ไขเรคอร์ด 3. คำสั่ง Delete...
ทำความรู้จักคำศัพท์ในหน้าเว็บไซต์

ทำความรู้จักคำศัพท์ในหน้าเว็บไซต์

     ในการทำเว็บไซต์โดยทั่วๆ ไป จะมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องและเป็นคำศัพท์ที่ค่อนข้างจะตายตัวเสมอ และสามารถเป็นที่เขาใจของผู้ที่ทำเว็บเป็นและทำเว็บไม่เป็น เรามาดูคำศัพท์ ที่มักจะได้ยินกันบ่อยๆ ดังนี้ เว็บเพจ (Web Page)  คือ ไฟล์เอกสารในภาษา HTML ซึ่งมีการแสดงผลใน...
ฟอร์มทำงานอย่างไร

ฟอร์มทำงานอย่างไร

      การทำงานของฟอร์มนั้น จริงๆ แล้วที่เราเห็นๆ กันในหน้าเว็บส่วนใหญ่ ฟอร์มทำหน้าที่เพียงแค่รับข้อมูลที่เรากรอกเข้าไปแค่ไหน ส่วนของการประมวลผลต่างๆ เช่น การนำข้อมูลที่เรากรอกเข้าไปเก็บลงฐานข้อมูลหรือส่งอีเมล์ตอบกลับมาหาเรานั้น สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่หน้าที่ของฟอร์ม แต่เป็นหน้าที่ของไฟล...
ส่วนประกอบของประโยคภาษา PHP

ส่วนประกอบของประโยคภาษา PHP

การเขียนภาษา PHP ภายใน 1 ไฟล์จะต้องประกอบไปด้วยส่วนประกอบอย่างน้อย 1 ส่วนจากส่วนประกอบทั้งหมด 3 ส่วนหลัก ดังนี้ 1. Expression คือ การกำหนดค่าให้กับตัวแปรหนึ่งๆ เช่น $a=5 ในส่วนนี้ถือเป็น Expression 2. Statement คือ เงื่อนไขในการทำ Express...
ข้อมูลและตัวแปรชนิดอาร์เรย์

ข้อมูลและตัวแปรชนิดอาร์เรย์

    อาร์เรย์เป็นการเก็บข้อมุลชนิดเดียวกันไว้ในตัวเองได้มากว่า 1 ค่า ดังตัวอย่างนี้      การเข้าถึงข้อมูลแต่ละตัวที...
การประกาศใช้ตัวแปรในภาษา PHP

การประกาศใช้ตัวแปรในภาษา PHP

      ก่อนที่เราจะใช้งานตัวแปรเราต้องประกาศตัวแปร ให้ PHP engine ทราบเสียก่อน โดยการประกาศตัวแปรในภาษา PHP นั้นจะขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย $ (Dollar sign) ตามด้วยชื่อของตัวแปรและตามด้วยค่าของตัวแปร ดังตัวอย่างนี้...