แสดงรายการคอร์ส ที่มีคำค้น "สอน Joomla Templater"

ไม่พบข้อมูลจากคำค้นหา ลองดูผลการค้นหาจากคำใกล้เคียง

ผลการค้นหาจากคำที่ใกล้เคียง

Oracle Database: Introduction to PL/SQL
Oracle Database: Introduction to PL/SQL

Course ID: dbc-02-14 หมวดหมู่: ฐานข้อมูล

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (7,500 บาท)

ภาษา PL/SQL เป็นภาษา Programming ของ ORACLE โดยจะกล่าวถึง โครงสร้างและการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา PL/SQL เบื้องต้น เช่น การใช้ Exceptions, Cursors, การสร้าง Stored Procedures นอกจากทฤษฎีแล้ว ผู้เข้า อบรมจะได้ฝึกทำแบบฝึกหัดแต่ละบทตามโจทย์ที่มาจากตัวอย่างการใช้งานจริง ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับงานจริงได้

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Basic Java Programming (สำหรับผู้เริ่มต้น)
Basic Java Programming (สำหรับผู้เริ่มต้น)

Course ID: adc-03-01 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (7,900 บาท)

หลักสูตรสำหรับผู้ต้องการเสริมสร้างจุดเด่นในด้าน Programming โดยเริ่มต้นเรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมตั้งแต่คำสั่งพื้นฐานของ java การออกแบบโปรแกรมในลักษณะเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming) ไปจนถึงการเขียนโปรแกรมแบบ web application นำเสนอภาพและเสียง ออกแบบส่วนที่ติดต่อผู้ใช้ให้ตรงกับลักษณะของงาน รวมทั้งติดต่อรับส่งข้อมูลผ่านทาง Network ในรูปแบบต่าง ๆได้ การเรียนมุ่งเน้นสำหรับท่านที่มีประสบการณ์ด้าน Web Design หรือ ASP และ PHP Web Programming แต่ไม่เคยมีโอกาสศึกษาทางด้านการเขียนโปรแกรมโดยตรงมาก่อน  ในหลักสูตรนี้จะทำให้ท่านเข้าใจพื้นฐานการเขียนโปรแกรมที่ถูกต้อง อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับ web site ให้มีความสามารถโดนเด่นอีกด้วย

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Basic Programming (พื้นฐานการเขียนโปรแกรม)
Basic Programming (พื้นฐานการเขียนโปรแกรม)

Course ID: adc-03-02 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (3,000 บาท)

สอนพื้นฐานการเขียนโปรแกรม สำหรับผู้เริ่มต้น เพื่อต่อยอดไปสู่การพัฒนาแอปพลิเคชั่นอื่น ๆ ทั้งด้านเว็บไซต์ และ desktop โดยจะปูพื้นเทคนิคทางด้านโปรแกรมมิ่ง อาทิ เรื่องของข้อมูล ตัวแปร เงื่อนไข การวนลูป การเขียนฟังก์ชัน รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลที่น่าสนใจ อาทิ Microsoft Access, Excel, และ MySQL คอร์สนี้จึงมีประโยชน์เป็นอย่างมากสำหรับมือใหม่ที่ต้องการปูพื้นการเขียนโปรแกรมตั้งแต่เริ่มต้น

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Basic Visual C#
Basic Visual C#

Course ID: adc-03-03 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (5,900 บาท)

Visual C# Programming เป็นภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุทำงานบนดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก พัฒนาโดย
บริษัทไมโครซอฟท์และมี Anders Hejlsberg เป็นหัวหน้าโครงการ โดยมีรากฐานมาจากภาษาซีพลัสพลัสและภาษาอื่นๆ
(โดยเฉพาะภาษาเดลไฟและจาวา) โดยปัจจุบันภาษาซีซาร์ปเป็นภาษามาตรฐานรองรับโดย ECMA และ ISO

ภาษา C# นั้น เป็นภาษาที่มีรูปร่างหน้าตาและโครงสร้างในแบบที่เรามักจะเรียกว่า “C-Style Language” หรือ ภาษาที่มีลักษณะ คล้ายคลึงกับภาษา C นั่นเอง ซึ่งแม้แต่ภาษาที่โปรแกรมเมอร์ชาวไทยคุ้นเคยกันดีอย่าง Java และ PHP นั้นก็จัดอยู่ในภาษากลุ่มนี้เช่นกัน นั่นก็เพราะ ว่า “C-Style” เป็นรูปแบบภาษาที่โปรแกรมเมอร์ส่วนใหญ่ ที่มักมีพื้นฐานมาจากภาษา C คุ้นเคย แต่ ก็อาจจะเป็นภาษาที่ดูแปลกตา สำหรับผู้ ที่ไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาก่อน หรือผู้ที่คุ้นเคยกับภาษาที่ค่อนข้างดูคล้ายกับภาษาพูดอย่าง Visual Basic ไปเลยก็เป็นได้ ดังนั้น ถ้าคุณมีพื้นฐานจากภาษาในกลุ่ม C-Style มาก่อนแล้วการเริ่มเรียน C# ก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้น

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Java Servlet and JSP Programming
Java Servlet and JSP Programming

Course ID: adc-03-04 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 24 ชั่วโมง (10,500 บาท)

ปัจจุบันเทคโนโลยี Web เป็นที่แพร่หลายและเข้าถึงได้โดยง่าย ดังนั้นหน่วยงานต่าง ๆ จึงออกแบบระบบงานให้อยู่ในรูปของ Web Applications เพื่อให้ลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น การจะพัฒนา Web Applications ใน Java ได้นั้น เราจำเป็นต้องเรียนรู้เทคโนโลยี Servlet และ JSP ซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญในโลกของ JavaWeb ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นการนำเอาองค์ความรู้ Java มาประยุกต์ใช้กับการทำ Web Applications ด้วยเทคโนโลยี Servlet และ JSP โดยหลักสูตรจะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานที่จำเป็นไปจนกระทั่งหัวข้อขั้นสูงของเทคโนโลยี Servlet และ JSP นอกจากนี้ผู้เข้ารับการอบรมยังได้เรียนรู้หลักการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับการทำ Web Applications อาทิเช่น M-V-C ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติตลอดระยะเวลาที่อบรมด้วย และเมื่อจบหลักสูตรแล้วสามารถนำกลับไปใช้งานได้จริง        

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Basic Android Programming
Basic Android Programming

Course ID: adc-03-05 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (5,500 บาท)

เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่จะทำการพัฒนาโปรแกรมบน Android แม้ว่าจะไม่เคยเขียนโปรแกรมบน  Android มาก่อน ในหลักสูตรจะทำการปูพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนรู้จักเครื่องมือ SDK ในการพัฒนา รวมทั้งวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียสำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาโปรแกรมบน Android ขั้นตอนและวิธีการในการพัฒนาและการต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองโดยผู้เรียนจะได้เรียนการเขียนโปรแกรมภาษา Java รวมถึงเรียนรู้เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมบน Android รวมถึงพื้นฐานการเขียนโปรแกรมบน Android ในขั้นต่อ ๆ ไป

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Advanced Android Programming
Advanced Android Programming

Course ID: adc-03-06 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (7,500 บาท)

คอร์สนี้จะเน้นการทำ Android Programming ที่ Advance และเจาะจงมากยิ่งขึ้น  ไม่ว่าจะเป็น Function การทำงานของโทรศัพท์  การจัดการระบบส่ง SMS  การ Control Hardware ที่มีอยู่บนตัวเครื่อง  ไม่ว่าจะเป็น Camera, Sensor, Multi Touch, Bluetooth, Wireless   เรียนรู้ Architecture ในการทำงานแบบ online ด้วยการจัดการ Browser ด้วย Web Control และ HTTP ซึ่งเป็น protocol หลักในการใช้งาน internet  และ การใช้งาน Technology Web Service เพื่อแลกเปลี่ยน Service ที่สามารถ request ใช้ด้วย Android Application ได้  อีกทั้งในคอร์สนี้ยังจะได้เรียนรู้เรื่องของการจัดการ Location-Base Service และการประยุกต์ใช้ Google Maps บน  Application ของเราเองได้

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Basic Perl Programming
Basic Perl Programming

Course ID: adc-03-07 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 24 ชั่วโมง (10,500 บาท)

Perl เป็นสคริปต์ที่เขียนได้อย่างรวดเร็วซึ่งสามารถทำงานได้ทุกหน้าที่ของภาษา C โดยหลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นการใช้ Scalars, Arrays, Hashes, Control Flow, I/O, Subroutines, Packages, References, Reports, Networking, CGI Programming, และการเขียน Object Oriented Programming

 

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Programming with the Microsoft .NET Framework  Using Microsoft Visual Studio 2012
Programming with the Microsoft .NET Framework Using Microsoft Visual Studio 2012

Course ID: adc-03-08 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 30 ชั่วโมง (11,500 บาท)

About this Course

This five-day, instructor-led course provides an introduction to developing n-tier applications for the Microsoft .NET Framework 4.5 environment using Microsoft Visual Studio 2012 Service Pack 1 (SP1).

Delegates attending this course are planning to use the .NET Framework for future business application development. This course is intended for developers who wish to expand their understanding of application development in the .NET Framework, and it provides an initial foundation in .NET that can be built upon with more advanced .NET training. Programmers attending this course should ensure that they are familiar with the Visual Studio integrated development environment (IDE).

Object-oriented programming and the .NET Framework are the basic building blocks that all professional developers need to acquire before moving on to the more advanced courses and TS Certification.

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

 Visual Basic 2010 Programming
Visual Basic 2010 Programming

Course ID: adc-03-09 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (6,500 บาท)

หลักสูตรการเขียนโปรแกรมเฉพาะทางด้วย Visual Basic 2010 ร่วมกับฐานข้อมูล Microsoft Access 2010 และ Microsoft SQL Server 2005 -2008 ซึ่งสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานของการออกแบบหน้าจอของโปรแกรม การเขียนคำสั่งในการทำงานตั้งแต่ โดยผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมมาก่อนก็สามารถเรียนได้ โดยเน้นการปฏิบัติจริง เช่น การสร้างโปรแกรมตัวอย่าง ระบบร้านเช่าหนังสือ ระบบร้านขายสินค้า หรือระบบควบคุมเงินเดือนพนักงานเป็นต้น ซึ่งให้ท่านได้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับระบบงานของท่านได้ อีกทั้งยังเป็นโปรแกรมพื้นฐานซึ่งจะต่อยอดไปสู่การเขียนโปรแกรมระดับที่สูงกว่าเช่น VB.NET, Asp / Asp.Net ได้ อีกทั้งยังได้เรียนรู้วิธีการใช้งานฐานข้อมูล Ms Access ซึ่งจะเป็นการฝึกการใช้คำสั่ง SQL สำหรับฐานข้อมูล ได้เข้าใจได้ง่ายเพื่อต่อยอด ไปถึงฐานข้อมูลถึงใหญ่ขึ้นเช่น SQL Server 2005 ด้วย

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Programming ADO.NET Entity Framework and LINQ
Programming ADO.NET Entity Framework and LINQ

Course ID: adc-03-10 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (11,500 บาท)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับการเขียน application ที่ติดต่อกับฐานข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยีล่าสุดของ Microsoft คือ ADO.NET Entity Framework และ LINQ ซึ่งจะทำให้ Programmer สามารถเขียนโปรแกรมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงเป็นอย่างมาก ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเป็นอย่างสูง  

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Java Servlet & JSP Applications
Java Servlet & JSP Applications

Course ID: adc-03-11 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 30 ชั่วโมง (11,500 บาท)

หลักสูตรการใช้งาน ระบบโปรแกรมมิ่งระดับสูง โดยใช้ภาษา Java ในการติดต่อกับ Servers ทั้งหลาย การเขียน Java Script เพื่อเรียกใช้งาน Servers ข้ามแพล็ทฟอร์ม การควบคุมระบบ และใช้งาน Applications โดยใช้ภาษาโปรแกรมมิ่งระดับสูง การใช้งาน Applications บนหลากหลายรูปแบบ พร้อมการสอนแบบส่วนตัว และฝึกใช้งานจริงทุกขั้นตอน

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Entity Framework using Visual Studio 2010
Entity Framework using Visual Studio 2010

Course ID: adc-03-12 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 24 ชั่วโมง (9,900 บาท)

โดยในปัจจุบันเรามีวิธีการเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อฐานข้อมูลมากมาย แต่ใน Visual Studio 2010 ได้นำเสนอวิธีการติดต่อฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในปัจจุบันก็คือ ADO.NET Entity Framework ซึ่งจะทำให้ Programmer สามารถเขียนโปรแกรมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงเป็นอย่างมาก ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเป็นอย่างสูง  

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Microsoft Silverlight
Microsoft Silverlight

Course ID: adc-03-13 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (7,500 บาท)

เป็นโปรแกรมเบราว์เซอร์ปลั๊กอินขนาดเล็ก ซึ่งทำงานอยู่ในกรอบของเบราว์เซอร์สามารถทำงานข้ามแพลตฟอร์ม โดยถูกออกแบบมาเพื่อนักพัฒนาโดยเฉพาะ ให้สามารถพัฒนาโปรแกรมประเภทแอนิเมชัน, กราฟิก และโปรแกรมทางด้านธุรกิจได้ง่าย ซึ่งสามารถตอบสนองต่อการใช้งานแบบอินเทอร์แอคทีฟ RIA (Rich Internet Application) ใด้ใกล้เคียงเช่นเดียวกับโปรแกรมวินโดวส์ หรือ เดสก์ทอปแอปพลิเคชัน ขณะเดียวกันการดิพลอย์แอปพลิเคชัน สามารถทำได้ง่าย เหมือน เว็บแอปพลิเคชัน เสมือนเป็นการนำข้อดีของเว็บแอปพลิเคชั่น คือง่ายในการดิพลอย์ และข้อดีของวินโดวส์แอปพลิเคชั่น คือตอบสนองต่อการใช้งานได้ดี มารวมกันไว้ที่เดียวกัน

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Basic iOS Development
Basic iOS Development

Course ID: adc-03-14 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (7,500 บาท)

หลักสูตร IOS Development เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่จะทำการพัฒนาโปรแกรมบนระบบมือถือ iPhone ถึงแม้ว่าจะผู้เรียนจะไม่เคยเขียนโปรแกรมบน iPhone หรือ บน  Mac OS มาก่อนเลยก็ตาม หลักสูตรนี้จะทำการแนะนำข้อมูลพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนได้รู้จักกับระบบปฏิบัติการบน Mobile Phone ตั้งแต่การเริ่มรู้จักระบบ IOS App การใช้งานไวยากรณ์ต่างๆ การสร้าง App แบบหลายหน้าจอ การรับส่งข้อมูลระหว่างกัน รวมทั้งวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย สำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาโปรแกรมบน iPhone และวิธีการในการพัฒนา App และการต่อยอดในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง โดยผู้เรียนจะได้เรียนการเขียนโปรแกรมภาษา Objective-C รวมถึงเรียนรู้เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมบน iPhone รวมถึงพื้นฐานการเขียนโปรแกรมบน iPhone ในขั้นต่อ ๆ ไป

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Web Services Using C# and ASP.NET
Web Services Using C# and ASP.NET

Course ID: adc-03-15 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (9,900 บาท)

การสร้าง Web Service และการเรียกใช้งาน Web Service โดยใช้ C# และ ASP.NET สำหรับผู้เริ่มต้นจนถึงประยุกต์ใช้งาน หลายคนคงจะเข้าใจความหมายของคำว่า Web Service แต่ไม่รู้ว่ามันทำงานยังไง และจะเรียกใช้งานยังไง ถ้าจะให้เข้าใจง่าย ๆ Web Service เปรียบเสมือนช่องทางสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระว่าง Server ต่อ Server หรือ Server ต่อ Client ซึ่งเว็บที่จะเปิดให้บริการ Web Service จะต้องทำช่องทางที่เว็บอื่น ๆ จะสามารถเข้ามาเรียกใช้งานได้ ข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกันอาจจะเป็นข้อมูลต่าง ๆ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย อาจจะเปิดช่องทางสำหรับการอ่านค่าอัตราแลกเปลี่ยน โดยกำหนดให้ Client จะต้องส่งค่า Currency และ Date (เช่น USD , 30-Apr-2012) ที่จะอ่านค่าอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเมื่อ Client เรียก Web Service จะต้องโยนค่า Argument ที่เป็น Currency และ Date เข้าไปได้อีกด้วย

ซึ่งในคอร์สอบรมนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และฝึกปฎิบัติการใช้งาน Web Service พื้นฐานถึงขั้นสูงที่น่าสนใจ อาทิ
SOAP, WSDL, UDDI , HTTP,XML ,Web Service Clients,Web Services Programming Model,XML Serialization,Using SOAP, การประยุกต์ใช้งาน WSDL,Data Access with Web Services, และหัวข้อเกี่ยวกับ Security คือ WSE and Web Services Security 

เพื่อการนำไปประยุกต์พัฒนา Web Service ตามแนวทางของตัวเองได้ต่อไป

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

 Advanced iOS Development
Advanced iOS Development

Course ID: adc-03-17 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (9,900 บาท)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการพัฒนาโปรแกรมบน iOS แล้วต้องการศึกษา เพิ่มเติมในการ เขียน โปรแกรมติดต่อกับไฟล์และฐานข้อมูล ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานระบบการจัดการไฟล์ของ iOS การอ่านรายชื่อไฟล์ต่าง ๆ จาก Main Bundle และ Copy ไปยัง Documents การเรียกใช้งาน Property List และ NSUserDefault เรียนรู้การใช้งานฐานข้อมูล SQLite และ Core Data รวมถึงการเก็บข้อมูลบน iCloud

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Basic Visual Studio 2010 Professional
Basic Visual Studio 2010 Professional

Course ID: adc-03-18 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (7,900 บาท)

In Visual Studio 2010 Essential Training, Instructor demonstrates how to use Visual Studio 2010 Professional to develop full-featured applications targeting a variety of platforms. Starting with an overview of the integrated developer environment, the course covers working with code editors, navigating and formatting code, and deploying applications. Also included are tutorials on running performance and load tests, and debugging code. Exercise files accompany the course.

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Developing Data Access Solutions with Microsoft Visual Studio 2010
Developing Data Access Solutions with Microsoft Visual Studio 2010

Course ID: adc-03-19 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (9,500 บาท)

Experienced developers who know the basics of data access (CRUD) in Windows client and Web application environments will learn to optimize their designs and develop better performing data access code by using the ADO.NET Entity Framework, and ADO.NET.

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

พัฒนา Cross-Platform Mobile สำหรับ iOS และ Android ด้วย Phonegap/Cordova
พัฒนา Cross-Platform Mobile สำหรับ iOS และ Android ด้วย Phonegap/Cordova

Course ID: adc-03-20 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 24 ชั่วโมง (7,500 บาท)

การพัฒนาเว็บ Application ในยุคปัจจุบันนั้นมีแนวทางและรูปแบบที่หลากหลายขึ้น หนึ่งในนั้นคือการใช้ Framework สำเร็จรูปอย่าง jQuery mobile ร่วมกันกับ PhoneGap เพื่อพัฒนา Application ในลักษณะ Hybrid Application  ที่ใช้งานได้ทั้งบนเว็บไซต์และบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน (Cross Platform) ซึ่งในหลักสูตรนี้จะได้แนะนำความสามารถเหล่านี้ให้กับผู้อบรมได้นำไปประยุกต์ใช้กับงานของท่านต่อไป

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Java JSP & Servlet with Hibernate Framework
Java JSP & Servlet with Hibernate Framework

Course ID: adc-03-21 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 24 ชั่วโมง (10,900 บาท)

สถาปัตยกรรมพัฒนาซอฟต์แวร์ของระบบได้รับการพิจารณาว่าเป็นหนึ่งในส่วนที่สำคัญที่สุดของ นักพัฒนาซอฟต์แวร์  การตัดสินใจที่จะนำ เทคโนโลยีใดมาพัฒนา Web Application จึงเป็นเรื่องที่หลายหน่วยงานให้ความสำคัญการตัดสินใจทางด้านการออกแบบใดที่จะทำให้สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์มีคุณภาพตรงตามความต้องการทางด้านคุณภาพ และมีความรวดเร็วในการพัฒนา หลักสูตรนี้ จะเน้นถึงการฝึกปฏิบัติ (Workshop) ด้วยแบบฝึกหัดและตัวอย่างที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกวิเคราะห์และทำความเข้าใจ

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Building Mobile Apps for Windows Phone
Building Mobile Apps for Windows Phone

Course ID: adc-03-22 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (7,500 บาท)

เนื้อหาของหลักสูตรจะเน้นการพัฒนาโมบาย แอพพลิเคชั่นบน Windows Phone 8, การจัดการองค์ประกอบใหม่ๆ ที่มีใน Windows Phone 8 เช่น การจัดการข้อมูล, การจัดการ  เครือข่าย, การสั่งงานด้วยเสียงของ SDKและการ deploy และ publish ข้อมูล บน Windows Phone 8

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

การใช้งาน iPhone และ iPad สำหรับผู้เริ่มต้น
การใช้งาน iPhone และ iPad สำหรับผู้เริ่มต้น

Course ID: adc-03-23 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 6 ชั่วโมง (3,500 บาท)

คุณเป็นคนหนึ่งหรือไม่ที่ซื้อ iPhone มาแต่ใช้เป็นแค่โทรศัพท์เป็นหลัก หรือซื้อ iPad มาก็มาใช้เล่นเกมส์ซะส่วนใหญ่ คุณเองรู้ว่าทั้ง iPhone และ iPad นั้นใช้ประโยชน์ได้มากมาย แต่ใช้ไม่เป็นไม่รู้จะไปถามใครที่จะช่วยอธิบายให้เข้าใจแบบลึกซึ่งและอย่างถูกต้อง หากคุณต้องการแก้ปัญหาเหล่านี้คุณทีจะต้องเข้าอบรมในหลักสูตรนี้ เพราะในหลักสูตรนี้จะสอนให้คุณใช้ประโยชน์จาก iPhone และ iPad ให้ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด โดยคุณจะได้เรียนรู้ทุกแง่มุมของการใช้งาน iPhone และ iPad เช่น การสมัคร Apple ID ทำอย่างไร? การติดตั้งเพื่อเช็คอีเมล์ไม่ว่าจะเป็น Gmail, Hotmail ฯลฯ การดูข้อมูลจากเว็บไซต์  การหาเส้นทางต่างๆ จากแผนที่ การเก็บนามบัตรลูกค้า การจดตารางนัดหมายต่างๆ การจดโน๊ตบันทึกสิ่งที่สำคัญต่างๆ และการใช้งานทุก App ที่มาพร้อมกับ iPhone และ iPad รวมทั้งการปรับแต่ง iPhone และ iPad เพื่อให้ทำงานได้ตรงกับความต้องการ

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตรการใช้ Android สำหรับผู้เริ่มต้น
หลักสูตรการใช้ Android สำหรับผู้เริ่มต้น

Course ID: adc-03-24 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 6 ชั่วโมง (3,500 บาท)

หลักสูตรนี้จะสอนเทคนิคการใช้งานมือถือและแท็บเล็ตในแบบที่คุณไม่เคยใช้งานมาก่อน ซึ่งเทคนิคต่างๆ ทั้งหมดที่คุณจะได้เรียนรู้เป็นเทคนิคที่ไม่สามารถหาอ่านได้จากหนังสือทั่วไป จะเป็นสุดยอดของการใช้งานให้ได้รวดเร็วและสะดวกแบบสุดๆ เช่น การโบกมือเพื่อรับสายแบบ Samsung Galaxy S4 หรือการซ่อน App ไม่ให้ปรากฏ การตั้งเวลาให้ App เปิดขึ้นมาอัตโนมัติ ฯลฯ โดยครอบคลุมการใช้งานแทบทุกส่วนของการใช้ชีวิตประจำวัน

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตรการใช้ Android ทางธุรกิจ
หลักสูตรการใช้ Android ทางธุรกิจ

Course ID: adc-03-25 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 6 ชั่วโมง (3,500 บาท)

หลักสูตรนี้จะเน้นการใช้งานมือถือและแท็บเล็ตของระบบ Andriod เช่น Samsung, Sony, HTC, Acer ฯลฯ กับการใช้งานในทางธุรกิจโดยเฉพาะ เพื่อสามารถใช้ทำงานแทนคอมพิวเตอร์ได้ หลายคนซื้อมาใช้แต่ใช้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น หลักสูตรนี้คุณจะได้เรียนรู้การใช้งานแทบทุกด้านของการทำงานที่เกี่ยวกับงานเสมือนกับการพกพาคอมพิวเตอร์ไว้กับตัวเริ่มตั้งแต่การใช้งานโทรศัพท์ อีเมล์ เอกสาร Office การใช้ Calendar การใช้ Contact การใช้จด Todo List และการใช้เป็นเครื่อง Scanner เป็นต้น

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Developing Android and iOS Apps with C# using Xamarin
Developing Android and iOS Apps with C# using Xamarin

Course ID: adc-03-27 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (9,000 บาท)

Xamarin คือ Framework การพัฒนาโปรแกรมบน Smart Phone สำหรับ Android, iOS และ Windows Phone ด้วยภาษา C# .NET ในรูปแบบ Native App เหมาะสำหรับการพัฒนาแอพขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เวลาในการพัฒนาค่อนข้างนาน, จำเป็นต้องทำทุก Platform (iOS, Android และ Windows Phone)

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Basic Node.js (คอร์ส Node.js พื้นฐาน)
Basic Node.js (คอร์ส Node.js พื้นฐาน)

Course ID: adc-03-28 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (4,500 บาท)

Node.js เป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างทรงพลังในการพัฒนาแอพพลิเคชันของยุคนี้ ซึ่งแนวคิดของมันถูกออกแบบมาให้ทำงานฝั่ง Server ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้เราสามารถใช้ JavaScript นอกเว็บ Browser ได้ การทำงานสามารถเริ่มได้จากเครื่องบน Local ของคุณไปจนถึงระบบ Cloud
ในหลักสูตรนี้คุณจะได้เรียนรู้การเริ่มต้นเตรียมความพร้อมในการใช้ Node.js การติดตั้งพร้อมปรับแต่งบน Windows และ Mac โดยจะได้เรียนรู้การทำงานกับ module , file system, even loop, global object เป็นต้น เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้สนใจในเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

การเขียนโปรแกรม iOS ขั้นสูง เพื่อรองรับการให้บริการบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Devices)
ระยะเวลา 30 ชั่วโมง (17,500 บาท)

The current number of apps on mobile applications is growing rapidly. To meet the demand for jobs and services, which vary according to the daily lives of individuals. By media type, iPhone and iPad devices provides a number of bases for a lot. It is necessary to develop applications on mobile apps need to build applications in the operating system IOS. In response to the user group. Therefore, it is necessary to train personnel to perform mission work in IT. You can take the knowledge gained from the development of expertise. Can create apps that use the operating system on the IOS. And can develop an application to broadcast information for the benefit of the public.

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Web Services Using C# and ASP.NET สาขาชลบุรี
Web Services Using C# and ASP.NET สาขาชลบุรี

Course ID: adc-03-30 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (6,000 บาท)


การสร้าง Web Service และการเรียกใช้งาน Web Service โดยใช้ C# และ ASP.NET สำหรับผู้เริ่มต้นจนถึงประยุกต์ใช้งาน หลายคนคงจะเข้าใจความหมายของคำว่า Web Service แต่ไม่รู้ว่ามันทำงานยังไง และจะเรียกใช้งานยังไง ถ้าจะให้เข้าใจง่าย ๆ Web Service เปรียบเสมือนช่องทางสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระว่าง Server ต่อ Server หรือ Server ต่อ Client ซึ่งเว็บที่จะเปิดให้บริการ Web Service จะต้องทำช่องทางที่เว็บอื่น ๆ จะสามารถเข้ามาเรียกใช้งานได้ ข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกันอาจจะเป็นข้อมูลต่าง ๆ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย อาจจะเปิดช่องทางสำหรับการอ่านค่าอัตราแลกเปลี่ยน โดยกำหนดให้ Client จะต้องส่งค่า Currency และ Date (เช่น USD , 30-Apr-2012) ที่จะอ่านค่าอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเมื่อ Client เรียก Web Service จะต้องโยนค่า Argument ที่เป็น Currency และ Date เข้าไปได้อีกด้วย

ซึ่งในคอร์สอบรมนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และฝึกปฎิบัติการใช้งาน Web Service พื้นฐานถึงขั้นสูงที่น่าสนใจ อาทิ
SOAP, WSDL, UDDI , HTTP,XML ,Web Service Clients,Web Services Programming Model,XML Serialization,Using SOAP, การประยุกต์ใช้งาน WSDL,Data Access with Web Services, และหัวข้อเกี่ยวกับ Security คือ WSE and Web Services Security 

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Advanced Android Programming สาขาชลบุรี
Advanced Android Programming สาขาชลบุรี

Course ID: adc-03-31 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 24 ชั่วโมง (7,500 บาท)

คอร์สนี้จะเน้นการทำ Android Programming ที่ Advance และเจาะจงมากยิ่งขึ้น  ไม่ว่าจะเป็น Function การทำงานของโทรศัพท์  การจัดการระบบส่ง SMS  การ Control Hardware ที่มีอยู่บนตัวเครื่อง  ไม่ว่าจะเป็น Camera, Sensor, Multi Touch, Bluetooth, Wireless   เรียนรู้ Architecture ในการทำงานแบบ online ด้วยการจัดการ Browser ด้วย Web Control และ HTTP ซึ่งเป็น protocol หลักในการใช้งาน internet  และ การใช้งาน Technology Web Service เพื่อแลกเปลี่ยน Service ที่สามารถ request ใช้ด้วย Android Application ได้  อีกทั้งในคอร์สนี้ยังจะได้เรียนรู้เรื่องของการจัดการ Location-Base Service และการประยุกต์ใช้ Google Maps บน  Application ของเราเองได้

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Developing Web Applications with Microsoft Visual Studio 2010
Developing Web Applications with Microsoft Visual Studio 2010

Course ID: cnw-07-01 หมวดหมู่: เน็ตเวิร์ก

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (8,500 บาท)

In this course, students will learn to develop advanced ASP.NET MVC and Web Forms applications using .NET Framework 4 tools and technologies. ASP.NET MVC will be introduced and compared with Web Forms so that students know when each should/could be used.

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

MySQL for Developer
MySQL for Developer

Course ID: dbc-02-01 หมวดหมู่: ฐานข้อมูล

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (6,900 บาท)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเจาะลึกการเขียน SQL statement แบบขั้นเทพเพื่อที่จะได้สามารถดึงเอาความสามารถของ MySQL ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ โดยส่วนมากแล้วเราอาจยังไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณเขียนโปรแกรมด้วย PHP หรือ ภาษาใดๆก็แล้วแต่เพื่อทำงานร่วมกับฐานข้อมูล MySQL นั้นเราสามารถจะใช้ Query, Trigger หรือ Store Procedure มาช่วยทำให้การเขียนโปรแกรมง่ายขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับระบบของท่านอีกด้วย

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

MySQL Server Advanced
MySQL Server Advanced

Course ID: dbc-02-02 หมวดหมู่: ฐานข้อมูล

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (7,900 บาท)

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นศึกษาการใช้งานฐานข้อมูล Microsoft SQL Server ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ Microsoft โดยจะครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่รุ่น 2005 ถึง 2008 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่รวมเอาเทคโนโลยีที่ชื่อว่า “Microsoft .Net Framework” เข้าเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์นี้ด้วย ซึ่งจะได้ศึกษาตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนสามารถเข้าใจในชุดคำสั่งเบื้องต้น ในการพัฒนาและออกแบบ ซึ่งเมื่อจบในหลักสูตรนี้ก็จะสามารถเข้าใจการออกแบบฐานข้อมูล การเขียนคำสั่งและการใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆของฐานข้อมูล Microsoft SQL Server เบื้องต้น เช่นการสร้าง View, Stored Procedure, Trigger และ User Defined Function

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Microsoft SQL Server Reporting Services และ Report Builder
Microsoft SQL Server Reporting Services และ Report Builder

Course ID: dbc-02-03 หมวดหมู่: ฐานข้อมูล

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (11,500 บาท)

หลักสูตรนี้ได้กล่าวถึงวิธีการสร้างรายงาน (Report) โดยใช้เครื่องมือของ Microsoft SQL Server Reporting Services ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีมาพร้อมกับ License ของ SQL Server จึงไม่ต้องเสียค่า License เพิ่มเติม และได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน และสามารถใช้แทน Reporting Tools ตัวอื่นๆ ได้ทันที เช่น MS Access, Crystal Report, Actuate Report, BIRT Report เป็นต้น ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ Data Warehouse เป็นอย่างมาก และยังนำไปพัฒนาระบบ Business Intelligence ต่อไปได้อีกด้วย  

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

MySQL Administrator
MySQL Administrator

Course ID: dbc-02-04 หมวดหมู่: ฐานข้อมูล

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (9,900 บาท)

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในการบำรุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพของฐานข้อมูลด้วยแนวทางต่าง ๆ ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์จริงในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลของ MySQL และปฏิบัติงานด้วยความมั่นใจ

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

DBA SQL Server 2012-2014
DBA SQL Server 2012-2014

Course ID: dbc-02-05 หมวดหมู่: ฐานข้อมูล

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (9,900 บาท)

เรียนรู้ระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง และเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายกับองค์กรขนาดใหญ่ต่างๆ ที่ออกแบบมาใช้งานแบบระยะไกล (Remote) ให้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานการเซ็ตค่าโปรแกรม ระบบรักษาความปลอดภัย การล็อกอินแบบต่างๆ กำหนดสิทธิผู้ใช้แบบต่างระดับ สามารถทำการ BackUp และ Restore ข้อมูลได้ การใช้งานคำสั่งคิวรี่ (Query) เช่น Select, Insert, Update, Delete และการดึงข้อมูล Join แบบต่างๆ ภายในหลักสูตรยังมีการแนะนำการออกแบบฐานข้อมูลสำหรับงานต่างๆในองค์กรอย่าง ไรให้ตรงจุดประสงค์ และให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เนื้อหาครอบคลุม SQL Server 2012 ถึง 2014

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Oracle Database 11g for Administration
Oracle Database 11g for Administration

Course ID: dbc-02-07 หมวดหมู่: ฐานข้อมูล

ระยะเวลา 30 ชั่วโมง (16,500 บาท)

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่สำคัญสำหรับผู้เริ่มต้นการเป็นผู้เชี่ยวชาญในฐานข้อมูล Oracle โดยจะปูพื้นฐานเรื่องการจัดการกับฐานข้อมูล การติดตั้ง และการดูแลบำรุงรักษาในระบบฐานข้อมูล  ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่โครงสร้างสถาปัตยกรรมและการทำงานของ component ต่างๆ ภายในฐานข้อมูล Oracle ไปจนถึงวิธีการติดตั้ง สร้างฐานข้อมูล จัดการกับทรัพยากรของระบบ สร้างและให้สิทธิผู้ใช้ต่างๆ จัดการกับพื้นที่ และวางแผนเกี่ยวกับการดูแลรักษาฐานข้อมูล และยังครอบคลุมเรื่องการ backup/recovery แบบเบื้องต้นด้วย

 

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Microsoft SQL Server 2012 T-SQL Fundamentals
Microsoft SQL Server 2012 T-SQL Fundamentals

Course ID: dbc-02-08 หมวดหมู่: ฐานข้อมูล

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (11,500 บาท)

คอร์สสอนการใช้ภาษา SQL ในการถึงข้อมูลจาก database เป็นหลักสูตรที่เน้นการคิวรีข้อมูลจากฐานข้อมูล ไมโครซอฟต์เอสคิวเอล ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการพื้นฐานที่สำคัญหลายอย่าง ที่จำเป็นต้องมีเพื่อ ใช้สำรวจแง่มุมต่างๆ ของการทำงานกับฐานข้อมูลสัมพันธ์ ในหลักสูตรกล่าวถึงโครงสร้างทางภาษาของภาษา SQL ตั้งแต่เริ่มต้นการใช้งาน การใช้คำสั่ง SELECT, SELECT แบบมีเงื่อนไขต่างๆ ตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงขั้นสูง , การ JOIN Table , INSERT, UPDATE, DELETE, การสร้าง Table, View และ Stored Procedures

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

ASP.net 4.0 with my sqlserver 2012 and ssrs
ASP.net 4.0 with my sqlserver 2012 and ssrs

Course ID: dbc-02-09 หมวดหมู่: ฐานข้อมูล

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (11,500 บาท)

 เรียนรู้วิธีการสร้างเว็บด้วย asp.net  อีกภาษาในการเขียนเว็บโปรแกรมมิ่งจากทางฝั่ง Microsoft ซึ่งตัวภาษาจะมีพื้นฐานมาจากภาษา Visual Basic แต่สำหรับ ASP.NET 4.0 นั้นสามารถเลือกพัฒนาได้ทั้ง Visual Basic และ Visual C# ตามความถนัดของผู้พัฒนา การเรียนรู้ภาษา ASP.net ในคอร์สพื้นนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้นพัฒนา Appication ที่มีความซับซ้อนและต้องการ ระบบความปลอดภัยที่สูงขึ้น ภาษา ASP.NET นับว่าตอบโจทย์เหล่านี้ได้เป็นอย่างดี และสามารถใช้ visual studio 2012 ติดต่อกับฐานข้อมูล my sqlserver 2012 และสร้างรายงานด้วย ssrs

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตรการใช้คำสั่ง SQL เบื้องต้น และนำเสนอข้อมูลด้วย SSRS (Microsoft Report Service Server)
ระยะเวลา 30 ชั่วโมง (16,500 บาท)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้การใช้คำสั่งภาษา SQL สำหรับคัดค้นข้อมูลสำหรับทำสารสนเทศ และนำเสนอรายงานในรูปแบบต่างด้วย SSRS โดยที่ผู้เรียนไม่ต้องมีพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมและไม่จำเป็นต้องมีพื้นความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลมาก่อน

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตร Crystal Report
หลักสูตร Crystal Report

Course ID: dbc-02-11 หมวดหมู่: ฐานข้อมูล

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (6,900 บาท)

หลักสูตรการใช้งาน Crystal Report เป็นหลักสูตรในการออกแบบรายงาน เป็นเครื่องมือพัฒนาตัวหนึ่งที่ได้รับยอมรับในการใช้งานอย่างมากในปัจจุบัน สามารถใช้งานติดต่อกับฐานข้อมูลโดยตรงหรือเป็นตัวโปรแกรมพัฒนาร่วมกับ โปรแกรมพัฒนาตัวอื่น ๆ เช่น VB.NET , C#.NET และ Database  Crystal 11 โดยเรียนรู้ตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นสูง การใช้ Formulas และ Parameter Fields แบบต่าง ๆ ใน Crystal Reports การเรียก Crystal Reports จาก VB.NET การส่ง DataTables เข้าไปใน Reports การสร้างกราฟ และจัดการกับ SubReports การสร้างและการจัดการ CrossTab Reports การสร้าง User-Defined Functions ใน ActiveX เพื่อใช้ใน Reports

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตร MongoDB
หลักสูตร MongoDB

Course ID: dbc-02-12 หมวดหมู่: ฐานข้อมูล

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (7,900 บาท)

MongoDB เป็น database แบบ Document-Oriented โดยลักษณะข้อมูลที่ทำการเก็บจะคล้ายกับ JSON เป็นอย่างมาก มีข้อดีอย่างมากคือ Row แต่ละ Row ไม่จำเป็นต้องมีโครงสร้างข้อมูลเหมือนกัน ผู้เข้าอบรมจะได้เห็นภาพรวมของการใช้งานแอพพลิเคชันร่วมกับ MongoDB และได้ทราบถึงวิธีการใช้งาน NoSQL ซึ่งจะช่วยให้สามารถนำ MongoDB ไปใช้งานร่วมกับแอพพลิเคชันเดินที่มีอยู่และสามารถมารถเขียนแอพพลิเคชันใหม่โดยใช้งาน MongoDB ได้

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

การทําเหมืองข้อมูลด้วยซอฟแวร์ R ขั้นพื้นฐาน
ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (6,500 บาท)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาและนำหลักการในการทำเหมืองข้อมูล ไปใช้ในการทำปัญหาพิเศษ การทำวิทยานิพนธ์ การทำวิจัย หรือเป็นเครื่องมือทางการตลาด เพื่อเอาชนะคู่แข่งทางธุรกิจ ที่ต้องการนำโปรแกรม R ที่กำลังจะเป็นภาษากลางของการวิเคราะห์ข้อมูลทุกรูปแบบ  ซึ่งโปรแกรม R มีผู้ใช้ทั่วโลกหลายล้านคน ในปัจจุบันโปรแกรมเชิงพาณิชย์ชั้นนำ

 

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Animation with Adobe After Effect
Animation with Adobe After Effect

Course ID: gpc-05-02 หมวดหมู่: ออกแบบด้านกราฟิก

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (7,500 บาท)

หลักสูตรที่จะได้เรียนรู้เครื่องมือ และเทคนิคพิเศษต่างๆ จากโปรแกรม Adobe After Effect CS6 เพื่อใช้ในการสร้างภาพเคลื่อนไหว การจัดองค์ประกอบ ซึ่งเป็นโปรแกรมมาตรฐานและเป็นที่นิยมมากที่สุด ท่านจะได้ทดลองจัดองค์ประกอบภาพเคลื่อนไหวทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ รวมถึงการสร้างเทคนิคพิเศษด้วย Plug-in เสริมแบบต่าง ๆ เช่นเดียวกับภาพยนตร์ Hollywood เช่น การสร้างสายฟ้าฟาดลงบนวัตถุ , การสร้างตัวอักษรเคลื่อนที่ไปมาดั่งมีชีวิต, การใส่ลูกไฟ, พลุ, ฝน, หิมะให้ภาพยนตร์ของท่าน ตลอดจนการ Render เพื่อนำไปใช้ในการทำงานจริงในอุตสาหกรรมภาพยนตร์, Video, Multimedia และบน Web site

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop
การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop

Course ID: gpc-05-03 หมวดหมู่: ออกแบบด้านกราฟิก

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (3,500 บาท)

โปรแกรม Adobe Photoshop เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างงานทางด้านกราฟิกที่บุคลากรในหลายสาขาอาชีพให้ความสนใจและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เนื่องจากโปรแกรม Adobe Photoshop สามารถสร้างงานด้านกราฟิกออกมาได้หลายรูปแบบ เช่น การสร้างแบบตัวอักษรลักษณะต่าง ๆ รวมทั้งการตกแต่งภาพดิจิตอล เป็นต้น นอกจากนี้โปรแกรม Adobe Photoshop ยังมี Plug-in ที่ช่วยในการสร้าง Effect ต่าง ๆ ทำให้ได้ชิ้นงานที่ไม่ซ้ำกัน ทั้งยังสามารถสร้างความโดดเด่นให้แก่ชิ้นงานอีกด้วย 

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Web Design Using PhotoShop and DreamWeaver
Web Design Using PhotoShop and DreamWeaver

Course ID: gpc-05-04 หมวดหมู่: ออกแบบด้านกราฟิก

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (5,900 บาท)

หลักสูตรออกแบบเว็บไซต์อย่างมืออาชีพ เป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหาครอบคลุมการทำเว็บด้วย PhotoShop CS6 and DreamWeaver CS6 รูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งเป็นการผสมผสาน Web Designer และ Web Project Programming เข้าด้วยกัน โดยมุ่งเน้นในเรื่องการเรียนรู้กระบวนการตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการทำเว็บไซต์ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูง โดยผู้เรียนจะเป็นผู้ปฏิบัติทดลองสร้างเว็บจริง ๆ เช่น รู้ถึงความเป็นมาของภาษา HTML เบื้องต้น ,การคิดรายละเอียดของหน้าเว็บแบบต่างๆ, การออกแบบกราฟิก, การจัดหน้าเว็บไซต์, การอัพไฟล์ขึ้น Host, การดีไซน์หน้าเว็บ, การตกแต่งรูปภาพ, การทำฟอร์มต่างๆ, การจดทะเบียน Domain Name, การเช่า Server เป็นต้น นอกจากนี้ยังแนะนำการทำเว็บไซต์ให้ติดอันดับต้นๆด้วย 

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัดต่อวิดีโอด้วย Corel Video Studio Pro X6 สำหรับผู้เริ่มต้น
ตัดต่อวิดีโอด้วย Corel Video Studio Pro X6 สำหรับผู้เริ่มต้น

Course ID: gpc-05-05 หมวดหมู่: ออกแบบด้านกราฟิก

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (3,000 บาท)

โปรแกรม Corel VideoStudio Pro X6 เป็นโปรแกรมตัดต่อวีดีโอที่มีการใช้งานง่ายๆ  เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้น การสร้างวีดิโอ  สามารถสร้างได้เหมือนกับผู้ที่มีประสบการณ์ตัดต่อวีดีโอมานาน โปรแกรมจะมี เครื่องมือต่างๆ สำหรับตัดต่อวีดีโออย่างครบถ้วน เริ่มตั้งแต่จับภาพจากกล้องเข้าคอมพิวเตอร์ ตัดต่อวีดีโอ ใส่เอ็ฟเฟ็กต์ต่างๆ แทรกดนตรีประกอบ แทรกคำบรรยาย ไปจนถึงบันทึกวีดีโอที่ตัดต่อลงบน VCD, DVD หรือเผยแพร่ผลงานทาง เว็บไซต์ต่างๆ

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Autodesk Maya 2014 Basic
Autodesk Maya 2014 Basic

Course ID: gpc-05-06 หมวดหมู่: ออกแบบด้านกราฟิก

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (9,000 บาท)

โปรแกรม Maya เป็นโปรแกรมสร้างภาพ 3 มิติ และงาน 3D Animation ที่มีผลงานระดับโลกมากมายหลายชิ้นด้วยกัน เป็นโปรแกรมที่มีผู้นิยมใช้งานเป็นอันดับต้นๆ ของโลก เพราะความสามารถที่ครบถ้วนในตัว Maya ที่ตอบสนองการ ทำ งานในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การสร้างโมเดล 3 มิติ การกำหนดพื้นผิว จัดแสงเงาและกล้อง รวมไปถึงการสร้าง ภาพเคลื่อน ไหวและการสร้าง Special Effect ซึ่งทำให้ผลงานที่ได้ดูมีชีวิตขึ้นมาจริงๆ อย่างน่าประทับใจ

สำหรับหลักสูตรเบื้องต้นนี้ ได้อธิบายถึงการทำงานโดยครอบคลุมตั้งแต่วิธีการควบคุมโปรแกรมเบื้องต้น จนไปถึงการทำงานแอนิเมชั่นอย่างง่ายๆ เพื่อใช้งานตามสื่อต่างๆ ได้

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตร AutoCAD 2D สำหรับผู้เริ่มต้น
หลักสูตร AutoCAD 2D สำหรับผู้เริ่มต้น

Course ID: gpc-05-08 หมวดหมู่: ออกแบบด้านกราฟิก

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (3,500 บาท)

AutoCAD เป็นโปรแกรมที่สามารถนำไปใช้งานได้ทั้งในรูปแบบของการเขียนแบบ 2 มิติ และขึ้นรูปทรง 3 มิติ แต่ในการทำงานจริงๆ นั้นส่วนใหญ่ User จะใช้งานเฉพาะด้าน 2 มิติเท่านั้น ดังนั้นโปรแกรมนี้จึงเป็นโปรแกรมพื้นฐานที่ทุกสาขาวิชาชีพทางด้านการออกแบบจำเป็นต้องนำใช้ในการทำงาน ที่เป็นที่ยอดรับกันทั่วไปและเป็นแบบสากล ดังนั้น ในการสอน AutoCAD จะสอนแบบควบคุมทุกเวอร์ชั่น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการผสมผสานหลายๆ คำสั่งที่ได้เรียนรู้จนสามารถนำไปใช้เขียนแบบจบงานจนถึงขั้นตอน Plot ลงกระดาษ หรือการแปลงไฟล์เขียนแบบเป็น PDFเพื่อนำเสนอแบบให้ลูกค้าในโอกาสต่อไป

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

AutoCAD Drawing 2D Workshop
AutoCAD Drawing 2D Workshop

Course ID: gpc-05-09 หมวดหมู่: ออกแบบด้านกราฟิก

ระยะเวลา 30 ชั่วโมง (13,500 บาท)

หลักสูตร AutoCAD (Workshop) ในคอร์สนี้ จะเป็นเน้นในเรื่องของการทำตัวอย่างอย่างเดียว เพื่อให้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะความสามารถในการเขียนแบบงานจริงและสามารถนำคำสั่งมาประยุกต์ใช้รวมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสร้างเป็นผลงานนำเสนอลูกค้าได้ในโอกาสต่อไป

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

SketchUP 3D (สำหรับผู้เริ่มต้น)
SketchUP 3D (สำหรับผู้เริ่มต้น)

Course ID: gpc-05-10 หมวดหมู่: ออกแบบด้านกราฟิก

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (5,500 บาท)

Google SketchUp เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างงานออกแบบ 3 มิติ ที่มีลักษณะการใช้งานที่ค่อนข้างง่าย ไม่ซับซ้อนมากเท่าโปรแกรม 3D ตัวอื่นๆ และเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางในหลายสาขาวิชาชีพ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะถูกนำมาใช้ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม งานออกแบบภายใน ออกแบบบูธ  และงานออกแบบภูมิสถาปัตย์ งานออกแบบเครื่องจักรกล การทำงานของเครื่องจักร การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ งานออกแบบผลิตภัณฑ์ การเขียนสภาพภูมิประเทศ  รวมไปถึงงานออกแบบฉาก อาคาร และสิ่งก่อสร้างในเกม หรือจะเป็นการจัดฉากทำ Story Boards ในงานภาพยนต์หรือละครโทรทัศน์ก็สามารถนำไปประยุกต์ทำงานได้  

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตร Solidwork Basic and Intermediate
หลักสูตร Solidwork Basic and Intermediate

Course ID: gpc-05-12 หมวดหมู่: ออกแบบด้านกราฟิก

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (5,500 บาท)

หลักสูตร SolidWorks Essentials สอนให้คุณใช้งานโปรแกรม SolidWorks ใน การออกแบบงานด้าน Mechanical ซึ่งจะสร้างงานในแบบ Parametric คือมีการ เชื่อมโยงกันในด้านของรูปร่าง และขนาดของโมเดล (Part), งานประกอบ (Assembly) และ งานแบบ 2 มิติ (Drawing) และสามารถสร้างงาน 2 มิติ (Drawing) จาก โมเดล (Part) และงานประกอบ (Assembly) ได้ ในคอร์สนี้จะมีเนื้อหาแบบโดยรวมหรือทักษะพื้นฐานในการที่จะเรียนในคอร์สขั้นสูง ต่อไป โดยจะเน้นในด้านของ โมเดลชิ้นเดียว และฟังชั่นพื้นฐานต่างๆ ในคอร์สนี้จะอธิบายกระบวนการทำงาน และให้คุณได้เรียนรู้คำสั่งพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการออกแบบ ต่อไป

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Inventor Basic
Inventor Basic

Course ID: gpc-05-14 หมวดหมู่: ออกแบบด้านกราฟิก

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (3,500 บาท)

หลักสูตรนี้จะสอนกี่ยวการใช้โปรแกรม Autodesk Inventor เบื้องต้น ซึ่งจะเน้นการใช้โปรแกรมในภาคปฏิบัติ ในการสร้างชิ้นงาน 3มิติ (Part Model), การประกอบชิ้นงาน (Assembly), การนำเสนอ (Presentation), การทำ Drawing การให้ขนาดชิ้นงาน (Dimension) 

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Adobe Acrobat 10 Basic
Adobe Acrobat 10 Basic

Course ID: gpc-05-15 หมวดหมู่: ออกแบบด้านกราฟิก

ระยะเวลา 6 ชั่วโมง (3,500 บาท)

ปัจจุบันการสร้างไฟล์เอกสารให้เป็นรูปแบบ PDF นั้นได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เพราะผู้เปิดเอกสารไม่จำเป็นจะต้องมีโปรแกรมที่ถูกสร้างเอกสารนั้นๆ ก็สามารถเปิดเอกสารดูได้ เพียงแต่มีโปรแกรม Acrobat Reader ซึ่งเป็นโปรแกรมแจกฟรีก็สามารถที่จะเปิดเอกสารได้แล้ว แต่คุณรู้ไหมว่าเอกสาร PDF นั้นสามารถที่จะถูกแก้ไขได้ !!  หรือ Save กลับให้เป็น Word Document ได้ !! หากคุณไม่มีความเข้าใจในการใช้งาน Acrobat อย่างถูกแล้ว เอกสารที่ส่งไปให้ผู้อื่นอาจจะไม่มีความปลอดภัยได้ 100% อย่างที่คุณต้องการ ประโยชน์ของการใช้งานเอกสารแบบ PDF นั้นมีมากมายกว่าการแค่แปลงเอกสารให้เป็นรูปแบบ PDF ธรรมดา เช่น คุณสามารถที่จะประทับตรายางในเอกสารว่า Approve หรือ Reject ได้ โดยให้แสดงเวลาและวันที่ในตารางเหมือนกับประทับตรายางในกระดาษ  หรือป้องกันเอกสาร PDF ไม่ให้สามารถถูกพิมพ์ออกทาง Printer ได้ หรือถ้าพิมพ์ก็ให้ปรากฏข้อความ Confidentail หรือ Do Not Copy นอกจากนี้คุณยังสามารถที่จะสร้างสารบัญของเอกสาร PDF เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บเอกสารในองค์กรแบบ E-Document ให้สามารถค้นหาได้ง่าย หรือแปลง PowerPoint Slide ให้เป็น PDF แล้วผู้ดูเมื่อเปิดเอกสารจะเหมือนกับว่าได้เปิด Slide PowerPoint เพราะสามารถสร้าง Effect ในเอกสาร PDF ได้ด้วย

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

New Feature Microsoft Windows 7 & Microsoft Office 2010
New Feature Microsoft Windows 7 & Microsoft Office 2010

Course ID: mic-04-01 หมวดหมู่: วินโดว์และออฟฟิศ

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (4,500 บาท)

หลักสูตรนี้มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการใช้งาน Microsoft Office 2010 ซึ่งเหมาะกับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป (End-User) และผู้ชำนาญการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Professional) โดยเนื้อหาจะกล่าวถึงคุณสมบัติใหม่และเทคนิคการใช้งาน Microsoft Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010 และOutlook 2010 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

การใช้งาน Microsoft Word พื้นฐาน
การใช้งาน Microsoft Word พื้นฐาน

Course ID: mic-04-02 หมวดหมู่: วินโดว์และออฟฟิศ

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (3,500 บาท)

Microsoft Word เป็นโปรแกรมสำหรับการจัดทำเอกสาร ซึ่งรองรับเอกสารขนาดเล็กจนถึงการจัดทำเอกสารเป็นรูปเล่ม สามารถที่จะบันทึก และจัดเก็บในรูปแบบเว็บเพื่อเข้าดูผ่านอินเตอร์เน็ต และทำงานร่วมกับชุด Microsoft Office อื่นๆได้อย่างดี

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

การใช้งาน Microsoft Word ขั้นสูง
การใช้งาน Microsoft Word ขั้นสูง

Course ID: mic-04-03 หมวดหมู่: วินโดว์และออฟฟิศ

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (4,000 บาท)

Microsoft Word ไม่ใช่โปรแกรมที่ใช้เฉพาะสร้างเอกสาร 1-2 หน้าเท่านั้น โปรแกรมสามารถที่จะใช้พัฒนา หรือสร้างเอกสารขนาดใหญ่ที่มีหลายร้อยหน้า และมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานในการแก้ไขทำให้สะดวกและรวดเร็ว ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงอยากนำทุกท่านได้เข้าใจ และนำ  Microsoft Word ไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Basic Microsoft Excel
Basic Microsoft Excel

Course ID: mic-04-04 หมวดหมู่: วินโดว์และออฟฟิศ

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (3,500 บาท)

Microsoft Excel เป็นโปรแกรมสเปรดชีต หรือตารางคำนวณ เหมาะกับงานที่ต้องการการคำนวณเช่น งานบัญชี งานนำเสนอเป็นตัวเลข หรือกราฟ และอื่นๆ มีคุณสมบัติในการฝังสูตร หรือค่าของฟังก์ชันต่างๆในแต่ละช่องของตาราง ซึ่งรองรับฟังก์ชันของสถิติ การเงิน ฐานข้อมูล คณิตศาสตร์ และอื่นๆ

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Advanced Microsoft Excel
Advanced Microsoft Excel

Course ID: mic-04-05 หมวดหมู่: วินโดว์และออฟฟิศ

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (4,000 บาท)

เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากการใช้งาน Microsoft Excel พื้นฐาน โดยความรู้จะมุ่งเน้นฟีเจอร์เด็ดที่เป็นประโยชน์ต่องานด้านต่างๆ แต่เราอาจจะไม่ค่อยได้รู้จักกับฟีเจอร์เหล่านี้ เช่นฟังก์ชั่นการควบคุมเซลล์ การจัดการมุมมองของตาราง และการเชื่อมต่อตารางคำนวณกับชีต ไฟล์ หรือ ODBC เน้นการนำไมโครซอฟต์เอกเซลไปใช้ในการออกแบบและสร้างระบบฐานข้อมูลของหน่วยงาน โดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอกเซล โดยครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวกับ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล  การสร้างฐานข้อมูลโดยใช้ความรู้ขั้นสูงของโปรแกรมไมโครซอฟต์เอกเซล การใช้ฟอร์มข้อมูล เพื่อช่วยในการทำงานกับฐานข้อมูล  การใช้เครื่องมือป้องกันระบบฐานข้อมูล การใช้เครื่องมือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  ฟังก์ชันที่ใช้ในการค้นหาและจัดการกับฐานข้อมูล  การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล  การประยุกต์ใช้คำสั่งเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล การบริหารจัดการและวิเคราะห์กับข้อมูลโดยการใช้ตารางไพวอท (Pivot Table) การใช้งาน Pivot Table

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Basic Microsoft PowerPoint
Basic Microsoft PowerPoint

Course ID: mic-04-06 หมวดหมู่: วินโดว์และออฟฟิศ

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (3,500 บาท)

โปรแกรมนำเสนองาน ที่มีคุณสมบัติต่างๆมากมาย เช่น สามารถนำเสนอสไลด์ได้ในหลายรูปแบบ, มีลูกเล่นในขณะที่มีการนำเสนอ เป็นต้น สามารถจัดรูปแบบเอกสาร, ตาราง, กราฟ และรูปภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังรองรับความสามารถของ Objects Link Embedded ได้

 

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Advanced Microsoft PowerPoint
Advanced Microsoft PowerPoint

Course ID: mic-04-07 หมวดหมู่: วินโดว์และออฟฟิศ

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (4,000 บาท)

เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจาก Microsoft PowerPoint พื้นฐาน โดยหลักสูตรนี้มุ่งเน้นความสามารถเด็ดต่างๆที่หลายคนอาจจะสงสัย หรือยังไม่เคยใช้มาเปิดเผยเพื่อประยุกต์ใช้งาน Microsoft PowerPoint อย่างเต็มประสิทธิภาพ

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Basic Microsoft Access
Basic Microsoft Access

Course ID: mic-04-08 หมวดหมู่: วินโดว์และออฟฟิศ

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (3,500 บาท)

เพื่อให้ผู้เข้าฟังการบรรยายได้รู้จักกับระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access และการจัดการกับข้อมูลในลักษณะต่างๆ รู้จักความหมายและวิธีการสร้างฐานข้อมูล ตาราง คิวรี ฟอร์ม และรายงาน

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Advanced Microsoft Access
Advanced Microsoft Access

Course ID: mic-04-09 หมวดหมู่: วินโดว์และออฟฟิศ

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (4,000 บาท)

เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจาก Microsoft Access พื้นฐาน เน้นเทคนิคในการใช้งาน Microsoft Access เนื้อหาจะครอบคลุมถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง Table ด้วย Relationship, เทคนิคการสร้าง Query, เทคนิคการสร้าง Form และ Control ต่างๆ ใน Form และเทคนิคการสร้าง Report

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Basic Microsoft Outlook
Basic Microsoft Outlook

Course ID: mic-04-10 หมวดหมู่: วินโดว์และออฟฟิศ

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (3,500 บาท)

Microsoft Outlook เป็นโปรแกรม e-mail ในชุดผลิตภัณฑ์ Office 2003 มีความสามารถในการทำงานสูง เช่น รับส่ง e-mail ที่มี Rich Text ได้, จองนัดหมาย, บันทึกข้อมูลลูกค้า, จัดระบบงาน, บันทึกช่วยจำ, เก็บเอกสาร และสรุปผล, ตั้งเลขาส่วนตัวขณะที่อยู่ และไม่อยู่ในบริษัท, พัฒนา และใช้แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์, รองรับ Object Link Embedded, พร้อมกันนั้นยังเสริมการทำงานเป็นทีมด้วย

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Advanced Microsoft Outlook
Advanced Microsoft Outlook

Course ID: mic-04-11 หมวดหมู่: วินโดว์และออฟฟิศ

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (4,000 บาท)

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับการใช้งาน Microsoft Outlook ขั้นสูงเหมาะกับผู้ที่ใช้งาน Microsoft Outlook มาอย่างต่อเนื่อง และต้องการทราบเกี่ยวกับสิ่งที่ควรปฏิบัติกับ Microsoft Outlook

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Basic Microsoft Visio
Basic Microsoft Visio

Course ID: mic-04-12 หมวดหมู่: วินโดว์และออฟฟิศ

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (3,500 บาท)

Visio เป็นโปรแกรมเก็บคลังข้อมูลรูปภาพ และต้นแบบสำหรับการสร้างผังงานด้านต่างๆ ซึ่งใช้งานได้ง่าย เหมาะกับผู้ทำงานที่ต้องการสร้างภาพในการนำเสนอได้ตรงกับงานที่ดำเนินด้านต่างๆ

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Office Web App การใช้ Microsoft Office บน Cloud
Office Web App การใช้ Microsoft Office บน Cloud

Course ID: mic-04-13 หมวดหมู่: วินโดว์และออฟฟิศ

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (4,500 บาท)

Microsoft  Office365 เป็นบริการที่เสียค่าใช้จ่าย สามารถเรียกใช้โปรแกรมได้บนทุกอุปกรณ์เช่น เว็บบราวเซอร์บนคอมพิวเตอร์ และ โทรศัพท์มือถือ ซึ่งต้องเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตด้วย โดยบริการ Office365 แบ่งเป็น2รูปแบบคือ small  businesses  สำหรับองค์กรขนาดเล็ก เช่น  Office  webapp  ,   Microsoft Sharepoint  Online เพื่อทำงานเอกสารร่วมกัน และ  Enterprise สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ต้องการบริการที่เหนือกว่า เช่น ข้อความเสียง การประชุมแบบออนไลน์ทั้งทางเสียง และแบบ Video Conference  เป็นต้น โดยหลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้อบรมได้ทดลองใช้ Office  WebApp ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในบริการที่เปิดให้ใช้ฟรี โดยสามารถใช้งานเหมือนกับ MS Office โดยทั่วไปได้ ซึ่งทำให้ใช้งานได้โดยผ่าน WebBrowser โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม (ผ่านอินเตอร์เน็ต)

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Foundations of Databases: MS Excel and MS Access
Foundations of Databases: MS Excel and MS Access

Course ID: mic-04-14 หมวดหมู่: วินโดว์และออฟฟิศ

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (7,500 บาท)

The course introduces of creating databases in Access 2010, whether using predefined database templates or building from scratch. This course covers each step of constructing and modifying databases for custom purposes, as well as working with tables, forms, queries, macros, and reports and charts for record keeping and analysis. Exercise files are included with the course. And the key Excel skills, shows how to utilize these skills with in-depth tutorials on Excel functions and spreadsheet formatting. It also covers prepping documents for printing, working with large worksheets and workbooks, collaborating with others, using Excel as a database, analyzing data, charting, and automating and customizing Excel. Exercise files are included with the course.

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Mastering Microsoft Project 2010/2013
Mastering Microsoft Project 2010/2013

Course ID: mic-04-15 หมวดหมู่: วินโดว์และออฟฟิศ

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (6,500 บาท)

MS Project เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการบริหารโครงการต่างๆ ให้เป็นไปอย่างที่ผู้ทำโครงการนั้นต้องการ สามารถวางแผนควบคุม ติดตามความคืบหน้า การกำหนดระยะเวลา ทั้งแบบโครงการเดียวและหลายๆ โครงการพร้อมๆ กัน เราสามารถรู้และตรวจสอบได้ทันที่ว่าแผนงานต่างๆ นั้นจะเสร็จเมื่อใด หรือต้องการเทียบระหว่างแผนงานที่วางแผนไว้กับที่เกิดขึ้นจริงว่าแตกต่างกันเพียงใด และสามารถที่จะดูรายงานของค่าใช้จ่ายเท่าใดที่เกิดขึ้นได้ เพื่อดูว่าเกินไปจากงบประมาณที่วางแผนไว้หรือไม่ การทำ Report ในหลายๆ รูปแบบ เป็นต้น โปรแกรมนี้จะช่วยในการบริการโครงสร้าง ผู้ใช้งานทุกท่านสามารถบริหารงาน ตลอดจนการจัดการกับโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการสอนโดย อาจารย์ผู้มีประสบการณ์ด้านนี้โดยตรง
 

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Basic OpenOffice.org
Basic OpenOffice.org

Course ID: mic-04-16 หมวดหมู่: วินโดว์และออฟฟิศ

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (4,500 บาท)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการนำไปใช้งานในธุรกิจทั่วไป ใน OpenOffice ประกอบไปด้วยโปรแกรมหลักๆของการใช้งานใน Office ทั่วไปคือ Writer Calc และ Impress โดยผู้เรียนไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อนก็ได้เหมาะสำหรับหน่วยงานหรือองค์กรที่ยังไม่พร้อมจะลงทุนซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์มาใช้ โดยหลักสูตรนี้จะสอนให้เข้าใจถึงวิธีการใช้งานชุดโปรแกรม OpenOffice.org ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเปลี่ยนมาใช้ OpenOffice.org แทนโปรแกรมออฟฟิศที่มีลิขสิทธิ์ได้ ซึ่งเป็นโปรแกรม Open Source หรือเป็นโปรแกรมฟรีอีกทางเลือกหนึ่ง เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กรได้ด้วย

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

SEO ปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับ
SEO ปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับ

Course ID: otc-08-01 หมวดหมู่: คอร์สอื่น ๆ

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (7,500 บาท)

การทำ SEO ถือได้ว่าเป็นช่องทางในการทำการตลาดที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในโลกออนไลน์ และสำหรับ หลักสูตร SEO  นี้เหมาะสำหรับทุกคนที่เป็นเจ้าของเว็บไซต์และผู้ที่สนใจไม่ว่าจะเป็นนักพัฒนาเว็บไซต์ หรือ นักการตลาด สำหรับสิ่งที่จะได้รับในการเรียนรู้หลักสูตรการปรับแต่งเว็บไซต์คือ เพื่อให้เว็บไซต์ติดอันดับในหน้าแรกของผลการค้นหาในเว็บ Search Engine, ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ เครื่องมือที่นัก SEO ใช้ในการทำงาน รวมถึงเทคนิคพิเศษต่างๆ ที่เหล่าบรรดานัก SEO ใช้งานกัน

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Cisco Webex
Cisco Webex

Course ID: otc-08-02 หมวดหมู่: คอร์สอื่น ๆ

ระยะเวลา 6 ชั่วโมง (2,500 บาท)

Cisco WebEx เป็นเครืองมือที่ ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร ในองค์กรมากขึ้น โดยเน้นใช้ในงานประชุมทางไกล ผ่านทางหน้าเวป โดยผู้เข้าร่วมประชุม ไม่จําเป็นต้องเดินทางเข้ามาในสถานที่ นั้น ช่วยให้ประหยัดทั้งเวลาและค่าเดินทาง นอกจากนี้ยังสามารถนํามาประยุกต์กับการใช้งานอื่นๆเช่น งานอบรม ฝึก พนักงาน, ห้องเรียนเสมือน, การบริการ Remote Support ซึ้งทั้งหมดนี้สามารถทํางานผ่าน หน้าเวป เพียงคุณติดตั้ง Plug-In สำหรับ web browser และสามารถเชื่อมต่อ Internet ได้เท่านั้น 

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Consult Project
Consult Project

Course ID: otc-08-03 หมวดหมู่: คอร์สอื่น ๆ

ระยะเวลา 10 ชั่วโมง (6,500 บาท)

เป็นการ Consult Project นักศึกษาที่ทำโปรเจ็กต์ส่งก่อนจบการศึกษา โดยมีการใช้เครื่องมือในการเขียนโปรเจ็กต์ต่างๆ ในรูปแบบของการเขียนเว็บไซต์

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตร “การใช้งาน Social Network”
หลักสูตร “การใช้งาน Social Network”

Course ID: otc-08-04 หมวดหมู่: คอร์สอื่น ๆ

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (4,000 บาท)

ปัจจุบันเทคโนโลยีในการสื่อสารมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยเข้าสู่ยุคการสื่อสารอย่างไร้พรมแดน ข้อมูลข่าวสารสามารถส่งไปข้ามโลกภายในเสี่ยววินาที มีนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างมากมาย จนปัจจุบันสังคมการสื่อสารเข้าสู่ยุคสื่อใหม่ (New Media) ซึ่งสื่อใหม่มีหลายหลายรูปแบบ หลายช่องทาง ที่นิยมใช้กันมากที่สุดและเห็นเป็นรูปธรรมมากที่สุดคือ ช่องทาง Internet ในรูปแบบ เว็บไซต์ ซึ่งปัจจุบันเว็บไซต์เข้าสู่ยุค 2.0 เป็นยุคที่เปิดโอกาสให้ผู้รับสื่อทำหน้าที่เป็นผู้สร้างสื่อให้ความสำคัญกับทุกๆ คนเท่าเทียมกัน และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและสร้างความร่วมมือในการสร้างสิ่งใหม่ๆ ให้กับโลกในปัจจุบัน ซึ่งเครื่องมือที่กำลังเป็นที่นิยมและมีบทบาทมากที่สุด ณ ตอนนี้คงไม่พ้น Social Media ทั้งบนเว็บไซต์และบนมือถือ

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Basic HTML+CSS (คอร์สเขียนเว็บพื้นฐาน)
Basic HTML+CSS (คอร์สเขียนเว็บพื้นฐาน)

Course ID: wdc-01-01 หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (3,500 บาท)

สอนการออกแบบเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML และ CSS สำหรับผู้เริ่มต้น ที่ยังไม่มีความรู้มาก่อนเลย สามารถเริ่มต้นเรียนรู้ได้จากคอร์สนี้ โดยลักษณะการสอนจะเป็นการเรียนรู้ทฤษฎี ควบคู่ไปกับการฝึกปฎิบัติทำ Workshop ที่น่าสนใจเพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Basic HTML5 and CSS3 (คอร์ส html 5 และ css 3 พื้นฐาน)
Basic HTML5 and CSS3 (คอร์ส html 5 และ css 3 พื้นฐาน)

Course ID: wdc-01-02 หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (4,900 บาท)

ในการเรียน html5 และ css3 นับเป็นเทคโนโลยีการพัฒนาเว็บไซต์สมัยใหม่ เรามีการสอน html5 ที่มีการใช้งานเว็บไซต์ผ่านอุปกรณ์ (Device) ที่หลากหลายขึ้น ด้วยความสามารถใหม่ ๆ ของ html5 และ css3 และเราจัดฝึกอบรม html5 เพื่อจะช่วยให้การพัฒนาเว็บไซต์บนแพตลฟอร์มต่าง ๆ ทั้ง PC, Moblie , Teblet ง่ายขึ้น และรองรับการแสดงผลรวมทั้งปลั๊กอินใหม่ ๆ ได้บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนได้อย่างถูกต้องสวยงาม

ในคอร์สนี้จะเป็นคอร์สพื้นฐานสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมความรู้เรื่องเทคโนโลยีการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา html และ css เพื่อการประยุกต์พัฒนาเว็บไซต์ในอนาคตอันใกล้นี

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Basic PHP and MySQL (คอร์สอบรม php พื้นฐาน)
Basic PHP and MySQL (คอร์สอบรม php พื้นฐาน)

Course ID: wdc-01-03 หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (4,900 บาท)

สอนการออกแบบเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML และ CSS สำหรับผู้เริ่มต้น ที่ยังไม่มีความรู้มาก่อนเลย สามารถเริ่มต้นเรียนรู้ได้จากคอร์สนี้ ในส่วนของเว็บโปรแกรมมิ่งจะสอนพื้นฐานภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL ซึ่งเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในปัจจุบัน

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Advanced PHP and MySQL (คอร์ส php mysql ขั้นสูง)
Advanced PHP and MySQL (คอร์ส php mysql ขั้นสูง)

Course ID: wdc-01-04 หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (5,900 บาท)

หลักสูตรต่อยอดการเขียนโปรแกรมด้วย PHP สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานมาภาษา PHP มาบ้างแล้ว โดยในหลักสูตรท่านจะสามารถสร้าง Photo Gallery, คำสั่งในการย่อไฟล์รูปภาพ พร้อมใส่พื้นหลัง , สร้างระบบ CMS (Content Management System) ด้วย RichText, สร้างระบบป้องกันข้อมูลด้วยรูปภาพยืนยัน (CAPTCHA), นำเสนอข่าวสารด้วย RSS, พร้อมทั้งใส่ลูกเล่นต่างๆให้เว็บไซต์อีกมากมาย

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

OOP in PHP and MySQL
OOP in PHP and MySQL

Course ID: wdc-01-05 หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (7,900 บาท)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เขียน PHP มาได้ซักระยะแล้วหรือผ่านการอบรมตัว Introduction to PHP มาแล้ว และต้องการเข้าใจหลักการในการคิดแบบ Object Oriented ซึ่งจะทำให้ระบบของเรา สามารถนำกลับมาใช้งานหรือทำการแก้ไขได้ง่ายขึ้น

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Basic ASP.net 4.0 (คอร์สพื้นฐาน)
Basic ASP.net 4.0 (คอร์สพื้นฐาน)

Course ID: wdc-01-06 หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (6,500 บาท)

ภาษา ASP นับเป็นอีกภาษาในการเขียนเว็บโปรแกรมมิ่งจากทางฝั่ง Microsoft ซึ่งตัวภาษาจะมีพื้นฐานมาจากภาษา Visual Basic แต่สำหรับ ASP.NET 4.0 นั้นสามารถเลือกพัฒนาได้ทั้ง Visual Basic และ Visual C# ตามความถนัดของผู้พัฒนา

การเรียนรู้ภาษา ASP.net ในคอร์สพื้นนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้น พัฒนา Appication ที่มีความซับซ้อนและต้องการ ระบบความปลอดภัยที่สูงขึ้น ภาษา ASP.NET นับว่าตอบโจทย์เหล่านี้ได้เป็นอย่างดี

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Advanced ASP.net 4.0 (คอร์สขั้นสูง)
Advanced ASP.net 4.0 (คอร์สขั้นสูง)

Course ID: wdc-01-07 หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (7,500 บาท)

หลักสูตร Advanced ASP.NET 4.0 เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่เคยเขียนโปรแกรมด้วย ASP.NET ด้วย VB.NET และ C# มาแล้ว และต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเว็บให้มากขึ้น โดยมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มาพร้อมกับ ASP.NET และ .NET 4.0 เพื่อนำไปใช้ในการสร้างเว็บแอพลิเคชันในระดับองค์กร พร้อมการใช้งานร่วมกับ AJAX ที่มีการใช้งานเทคโนโลยีที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Basic JavaScript
Basic JavaScript

Course ID: wdc-01-08 หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (3,900 บาท)

JavaScript นับว่าเป็นภาษาที่เข้ามาช่วยเติมลูกเล่นและเทคนิคต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของเรา การใช้งาน javascript นั้นทำให้ซอฟแวร์ บน Web base นั้นมีความใกล้เคียงกับ Application บน Desktop ในคอร์สนี้จะเป็นการสอนภาษา Javascript จากคนไม่รู้อะไร โดยเริ่มจากพื้นฐานสุุดที่ควรรู้ ไปสู่การแนะนำให้ใช้ Frame Work ยอดนิยมอย่าง jQuery

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Advanced HTML5 and CSS3
Advanced HTML5 and CSS3

Course ID: wdc-01-09 หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (5,900 บาท)

หลักสูตรนี้จะเจาะลึกการใช้งาน HTML5 และ CSS3 ในขั้นสูง ผู้เรียนจะต้องมีความเข้าใจในการเขียน JavaScript หรือ jQuery มาแล้วหรือผ่านการอบรมในหลักสูตร Essential Javascript มาก่อน เนื่องจากหลักสูตรนี้จะมีการใช้งาน JavaScript และ jQuery ค่อนข้างเยอะและเน้นทำความเข้าใจในหลึกการทำงานของ javaScript API เป็นหลัก

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

jQuery for Application
jQuery for Application

Course ID: wdc-01-10 หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (4,900 บาท)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้งาน jQuery มาซักระยะหนึ่ง ในหลักสูตรนี้จะเน้นการใช้งาน Function ต่างๆและการ customize jQuery รวมทั้งการนำเอา jQuery Plug-in ซึ่งจำเป็นต้องใช้ในกิจกรรมมาแนะนำให้ หลังจากที่เรียนจบหลักสูตรนี้แล้ว จะสามารถนำ jQuery เข้าไปประยุกต์ใช้งานภายในหน่วยงานหรือองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

jQuery Mobile
jQuery Mobile

Course ID: wdc-01-11 หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (3,900 บาท)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้งาน jQuery มาซักระยะแล้วหรือผ่านการอบรมในหลักสูตร Introduction to jQuery มาแล้ว ในหลักสูตรนี้จะอธิบายการใช้งาน Framework ตัวล่าสุดของ jQuery คือ jQuery Mobile ซึ่งเป็น framework สำหรับทำ web บน mobile device ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือ Tablet อย่าง iPhone หรือ iPad

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Introduction to Joomla
Introduction to Joomla

Course ID: wdc-01-12 หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (3,500 บาท)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้าง Website ด้วยตัวเองแต่ไม่ถนัดในการเขียนโปรแกรม โดยในหลักสูตรนี้จะพูดถึงการใช้งาน Joomla ซึ่งเป็น CMS ที่ได้รับความนิยมที่สุดในโลก ณ ปัจจุบันนี้ โดยในหลักสูตรนี้ จะแนะนำตั้งแต่การติดตั้ง Joomla ขึ้นมาใช้งาน การปรับแต่งค่าและการใช้งาน extensions ของ joomla ที่มีอยู่มากมาย จนถึงการ Deploy ขึ้นไปใช้งานบน Server จริงๆ หลังจากจบหลักสูตรนี้ท่านจะมี Website ที่จะนำไปต่อยอดและใช้งานได้จริง 

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Introduction to WordPress
Introduction to WordPress

Course ID: wdc-01-13 หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (3,500 บาท)

เหมาะสำหรับสำหรับมือใหม่ Non-IT และผู้ไม่มีพื้นฐาน การเขียนเว็บ ทุกท่าน  สอนตั้งแต่ พื้นฐาน การลงโปรแกรม จนถึงสร้างเว็บไซต์ได้ด้วย WordPress สำหรับท่าน ที่ต้องการสร้างเว็บไซต์ ให้ร้านค้า หน่วยงาน หรือเว็บส่วนตัว ด้วยรูปแบบเว็บสมัยใหม่ มีระบบหน้าบ้าน-ระบบหลังบ้าน ซึ่งทำให้ผู้ดูแลเว็บ สามารถบริหารจัดการ หน้าตาเว็บ และข้อมูลต่างๆ ของเว็บ ได้เอง โดยง่าย ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลร้านค้า สินค้า ข้อมูลภาพ และการเชื่อมต่อ social network รวมไปถึงลูกเล่นอื่นๆ ที่น่าสนใจ

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Introduction to OpenCart
Introduction to OpenCart

Course ID: wdc-01-14 หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (3,500 บาท)

เรียนรู้การใช้งาน Server เบื้องต้นโดย DirectAdmin Control Panel และรู้จักการ Upload File ขึ้น Server จริงผ่านโปรแกรม FileZilla เรียนรู้วิธีการติดตั้งระบบ E-Commerce บน Server จริง การตั้งค่าระบบเบื้องต้นหลังจากการติดตั้ง การตั้งค่าหมวดสินค้า และ สินค้า การตั้งค่าส่วนเสริม, เกี่ยวกับงานขาย, การเข้าดูรายงาน, การสร้าง Sitemap อัตโนมัติผ่านระบบ E-Commerce ,วิธีการยืนยันตัวตนการเป็นเจ้าของเว็บไซต์ ผ่าน Google Webmaster Tools และการเพิ่ม Sitemap ใน Google Webmaster Tools เป็นต้น

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Mobile Web Application
Mobile Web Application

Course ID: wdc-01-15 หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (4,500 บาท)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนา Mobile Web Application เพื่อให้สามารถใช้งานได้บน Mobile ทุกๆค่าย ในหลักสูตรนี้จะเน้นการทำ Wrokshop เป็นหลักดังนั้นจึงเหมะสำหรับ ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับ HTML5 และ CSS3 เป็นอย่างดีหรือ ผ่านการอบรมหลักสูตร HTML5 and CSS3 มาแล้ว

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

ASP.Net MVC 5 Framework
ASP.Net MVC 5 Framework

Course ID: wdc-01-16 หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (10,500 บาท)

การพัฒนาโดยใช้ MVC 5 Framework จะทำให้การเขียนโปรแกรมมีประสิทธิภาพโดยลดการเขียนโปรแกรมที่สับซ้อน ในหลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาเว็บในรูปแบบของ MVC Framework และจะได้เรียนรู้คุณสมบัติของ MVC 5 Framework พร้อมทั้งพัฒนาตัวอย่างแอพพลิเคชันที่สามารถนำไปใช้ทำงานได้จริง

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

PHP Ajax with jQuery
PHP Ajax with jQuery

Course ID: wdc-01-17 หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์

ระยะเวลา 24 ชั่วโมง (7,900 บาท)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เขียน PHP และ jQuery มาได้ซักระยะแล้วหรือผ่านการอบรมตัว Introduction to PHP และ Introduction to jQuery  มาแล้ว และต้องการเขียนโปรแกรมในลักษณะของ Ajax เพื่อให้การทำงานของระบบมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยในหลักสูตรนี้จะเจาะลึกในเรื่องของการเขียนโปรแกรมแบบ Ajax ตั้งแต่เริ่มต้น จนสามารถสร้างระบบเล็กขึ้นมาใช้งานได้ 

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Joomla Extensions
Joomla Extensions

Course ID: wdc-01-18 หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (4,900 บาท)

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา Joomla รู้จักการใช้งาน Control panel manager การสร้างตาราง การดาวน์โหลดและติดตั้ง Joomla เบื้องต้น การจัดการเมนูต่างๆ การใส่วีดิโอรวมถึงการปรับเปลี่ยนเทมเพจต่างๆ การรีเซตเนื้อหาบนหน้าเว็บและการจัดการหน้าระบบสมาชิก เป็นต้น

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Joomla Template สร้างและปรับแต่งเทมเพลต (Creating and Editing Custom Templates)
Joomla Template สร้างและปรับแต่งเทมเพลต (Creating and Editing Custom Templates)

Course ID: wdc-01-19 หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (5,900 บาท)

หลักสูตรการสร้างและปรับแต่ง Template ของ Joomla สำหรับผู้เริ่มต้นจนถึงประยุกต์ใช้งาน โดยเนื้อหาจะเริ่มตั้งแต่การออกแบบโครงสร้างเพจด้วย CSS การเขียนโค๊ด template ด้วย HTML และการติดตั้งเข้าสู่ joomla ในคอร์สนี้จะประยุกต์การใช้งานเทคนิคขั้นสูงด้วย ทั้งการออกแบบโครงสร้าง template หลาย ๆ คอลัมน์ในเทมเพลตเดียวกัน และการวางเนื้อหาต่าง ๆ ที่น่าสนใจลงบน template ที่สร้างขึ้น

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Basic jQuery
Basic jQuery

Course ID: wdc-01-20 หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (3,900 บาท)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับมือใหม่ที่ต้องการเริ่มต้นใช้งาน jQuery ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่การเรียกใช้งาน jQuery สิ่งที่ทำให้ jQuery แตกต่างจาก Javascript Framework ตัวอื่นๆ ในหลักสูตรนี้จะเป็นการประยุกต์ใช้งานในเบื้องต้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยลักษณะการอบรมจะมีทฤษฏีประกอบการทำ Workshop เพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้น

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Fundamental of XML for Web Services & Applications
Fundamental of XML for Web Services & Applications

Course ID: wdc-01-21 หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์

ระยะเวลา 24 ชั่วโมง (11,500 บาท)

         XML (Extensive Markup Language) Xml เป็นฟอร์แมตภาษาที่ใช้เน้น ส่วนที่เป็นข้อมูลและโครงสร้าง โดยสามารถกำหนดชื่อแท็ก และชื่อแอตทิบิวต์ ได้ตามความต้องการของผู้สร้างเอกสาร โดยเอกสารนั้นจะต้องมีความเป็น Well-formed เอกสาร xml จึงเป็นแค่แท็กซ์ไฟล์ชนิดหนึ่ง ที่มีแท็กเปิดและเท็กปิดครอบข้อมูลไว้ตรงกลางเท่านั้น ทำให้เอกสาร xml ถูกใช้ในการติดต่อกับระบบที่ต่างกัน เนื่องจากความง่ายในการสร้างเอกสาร การนำเอกสาร xml ไปใช้งานจะสนใจแต่ข้อมูลที่ถูกเน้นด้วยแท็ก มากกว่าWell-formed เป็นไวยากรณ์พื้นฐานของเอกสาร xml ตัวอย่างเช่น ชื่อเมือง อุณหภูมิ ความกดอากาศ ส่วน HTML เป็นการกำหนด tag ต่างๆ ที่จะทำให้ข้อมูลแสดงออกมาในรูปแบบไหน ซึ่งข้อมูลจะสามารถแสดงออกมาได้หลายรูปแบบ  ไม่ว่าจะเป็นตารางหรือ text ธรรมดา ขึ้นอยู่กับการกำหนดของภาษา HTML ปัจจุบัน XML ซึ่งเป็นภาษา ที่กำลังเป็นที่นิยม เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ภาษา  programming  ได้อย่างเต็มที่และเน้นหลักประโยชน์ในเรื่องของ  Web Services  ซึ่งสามารถใช้ได้กับโปรแกรมที่หลากหลาย 

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Basic HTML 5 + CSS 3 and jQuery
Basic HTML 5 + CSS 3 and jQuery

Course ID: wdc-01-22 หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์

ระยะเวลา 30 ชั่วโมง (8,900 บาท)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้การเขียน HTML5 และ CSS3 ซึ่งเป็น Version ล่าสุดหลังจากที่ทาง W3C ไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลง Standard 2 ตัวนี้มานานมาก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ได้เพิ่มความสามารถต่างๆ เข้ามามากมายทำให้เราสามารถสร้าง Web ได้โดยที่ไม่ต้องพึ่ง Tool อย่าง Flash อีกต่อไป นอกจากนี้ยังมีความสามารถในเรื่องของการทำ Responsive Web Design ได้ด้วย หลังจากจบหลักสูตรนี้ไปท่านจะสามารถใช้งาน HTML5 และ CSS3 ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้มือใหม่ที่ต้องการเริ่มต้นใช้งาน jQuery ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่การเรียกใช้งาน jQuery สิ่งที่ทำให้ jQuery แตกต่างจาก Javascript Framework ตัวอื่นๆ ในหลักสูตรนี้จะเป็นการประยุกต์ใช้งานในเบื้องต้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยลักษณะการอบรมจะมีทฤษฏีประกอบการทำ Workshop เพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้น

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Basic Responsive Web Design
Basic Responsive Web Design

Course ID: wdc-01-23 หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (3,900 บาท)

หลักสูตร สำหรับผู้ที่จะเรียนรู้หลักการออกแบบบนหน้าจอขนาดต่าง ๆ และนำไปประยุกต์สร้างเว็บด้วยแนวคิดและหลักการของ Responsive Web Design ที่ช่วยตอบสนองการแสดงผลเว็บไซต์ได้ดี และมีประสิทธิภาพสำหรับอุปกรณ์สื่อสาร เช่น Desktop, มือถือ, Tablet  และยังได้เรียนรู้หลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ในอนาคตอีกด้วย

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Advanced Responsive Web Design
Advanced Responsive Web Design

Course ID: wdc-01-24 หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (4,900 บาท)

หลักสูตรต่อยอด สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาเว็บไซต์ให้มีความสวยงามและโดดเด่น และเอกลักษณ์เฉพาะตัว สามารถปรับแต่งเทคนิคการออกแบบตามเทรนด์เว็บไซต์ยอดนิยมในปัจจุบัน ผู้อบรมจะได้รับการปูพื้นฐานหลักการออกแบบเว็บไซต์ เรียนรู้การทำงานแบบเป็นกระบวนการตั้งแต่เริ่มสร้างแนวคิด การพัฒนาเว็บไซต์ ไปจนถึงการตกแต่งให้สวยงามด้วยภาพกราฟิกต่างๆ  การจัด Layout และการสร้างปุ่ม เพิ่มความน่าสนใจให้กับเว็บไซต์ด้วยลูกเล่นมากมาย หลักการ Responsive Web Design จะช่วยตอบสนองการแสดงผลเว็บไซต์ได้ดี และมีประสิทธิภาพสำหรับอุปกรณ์สื่อสาร เช่น Desktop, มือถือ, Tablet  และสามารถนำไปต่อยอดในรูปแบบการพัฒนาในส่วนต่างๆ เพิ่มเติมได้

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Web Application with Yii Framework
Web Application with Yii Framework

Course ID: wdc-01-25 หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (6,900 บาท)

เรียนรู้การใช้งาน Yii ซึ่งเป็น PHP Framework ที่มีประสิทธิภาพสูงเหมาะสำหรับใช้กับการพัฒนา และมีประสิทธิภาพในการสร้างอย่าง Web Application ที่เป็นระบบ รวมถึงจะทำให้การพัฒนา Web Application มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพการใช้งานที่สูงขึ้น หลักสูตรนี้จึงเหมาะสำหรับการพัฒนา Web Application ที่มีขนาดใหญ่หรือสามารถรองรับการขยายในอนาคตได้

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตรสร้างเว็บด้วย Adobe Muse CC
หลักสูตรสร้างเว็บด้วย Adobe Muse CC

Course ID: wdc-01-26 หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (2,900 บาท)

เป็นหลักสูตรที่ทำให้ผู้ที่สนใจสามารถออกแบบเว็บไซต์ที่เน้นดีไซน์ได้อย่างง่ายๆ และรวดเร็ว ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้น ฐานมาก่อน ก็สามารถเรียนได้ เพียงแค่หลักการง่าย ๆ ในการใช้งานโดยการลาก แล้ววางทั้งหมด ไม่ต้องเขียนโค๊ด จึงเป็น ทางเลือกใหม่ให้กับ Web Designer และ Web Developer ที่จะมองหาเครื่องมือใหม่ๆ ที่ใช้ในการออกแบบ ช่วยลด ขั้นตอนการทำงานให้ เร็วขึ้น ด้วยฟีเจอร์ที่หลากหลาย ในการสร้าง sitemap , master Page, Gallery, Lightbox ฯลฯ แถมเว็บไซต์ที่ได้นั้นก็เป็น HTML5 ได้ทันที โดยไม่ต้องเขียนโค๊ด ให้ยุ่งยาก แล้วยังสามารถนำวีดีโอจาก YouTube มาใส่ และแสดงผลบน Smartphone, Tablet, และ PC ได้สบายๆ พร้อมทั้งเทคนิค เคล็ดลับการดีไซน์ เว็บไซต์ให้รวดเร็ว

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Advanced Programming with Visual C# .NET
Advanced Programming with Visual C# .NET

Course ID: wdc-01-27 หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (7,500 บาท)

Visual C# Programming เป็นภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุทำงานบนดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก พัฒนาโดย บริษัทไมโครซอฟท์และมี Anders Hejlsberg เป็นหัวหน้าโครงการ โดยมีรากฐานมาจากภาษา ซีพลัสพลัส และภาษาอื่นๆ (โดยเฉพาะภาษาเดลไฟและจาวา) โดยปัจจุบันภาษาซีซาร์ปเป็นภาษามาตรฐานรองรับโดย ECMAและ ISO ภาษา C# นั้น เป็นภาษาที่มีรูปร่างหน้าตาและโครงสร้างในแบบที่เรามักจะเรียกว่า “C-Style Language”หรือ ภาษาที่มีลักษณะ คล้ายคลึงกับภาษา C นั่นเอง ซึ่งแม้แต่ภาษาที่โปรแกรมเมอร์ชาวไทยคุ้นเคยกันดีอย่าง Java และ PHP นั้นก็จัดอยู่ในภาษากลุ่มนี้เช่นกัน นั่นก็เพราะ ว่า “C-Style” เป็นรูปแบบภาษาที่โปรแกรมเมอร์ส่วนใหญ่ ที่มักมีพื้นฐาน มาจากภาษา C คุ้นเคย แต่ ก็อาจจะเป็นภาษาที่ดูแปลกตา สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน การเขียนโปรแกรม มาก่อนหรือผู้ที่คุ้นเคยกับภาษาที่ค่อนข้างดูคล้ายกับภาษาพูดอย่าง Visual Basic ไปเลยก็เป็นได้ ดังนั้น ถ้าคุณมีพื้นฐาน จากภาษา ในกลุ่ม C-Style  มาก่อนแล้วการเริ่มเรียน C# ก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้น

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Basic AngularJS
Basic AngularJS

Course ID: wdc-01-28 หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (3,900 บาท)

Angular JS เป็นหนึ่งใน Front end framework ที่กำลังมาแรงและได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงตัวหนึ่ง ถูกพัฒนาขึ้นโดย Google เพื่อนำมาประยุกต์สร้างโปรเจ็กต์ในรูปแบบ Single Page Application (SPA) หรือแอพพลิเคชั่นที่มีเพียงหน้าเดียว ไม่ต้องรีโหลดหรือส่งข้อมูลไปมาหลายหน้า โดยที่ Client จะติดต่อกบทาง Server ด้วยการเรียกผ่านเทคนิค AJAX ไปยัง Restful API (REST) ของ Server ทำให้ประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ดีขึ้นมาก

โดยในหลักสูตรนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับผู้สนใจศึกษา Framework Angular JS ซึ่งเป็น Angular JS 1.6.x เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นไปต่อยอดศึกษาการใช้งานใน Angular 2 ต่อไป โดยเน้นเรื่องพื้นฐานตั้งแต่การเตรียมความพร้อม การติดตั้ง การส่งข้อมูลระหว่าง Controller กับ View การสร้าง Template ไปจนถึงการติดต่อกับ Web Service บน Server ที่ประยุกต์ทำ API ในโปรเจ็กต์ต่าง ๆ ของผู้อบรมได้ในอนาคตต่อไป

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

HTML5 and CSS3 with Bootstrap Framework
HTML5 and CSS3 with Bootstrap Framework

Course ID: wdc-01-29 หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (3,900 บาท)

หลักสูตร Understand Bootstrap Framework จะอธิบายเนื้อหาในเว็บไซต์ https://getbootstrap.com/ โดยจะอธิบายเนื้อหาของทุกเมนูเริ่มต้น ซึ่งประกอบด้วย Getting Started, CSS, Components, Javascript และ Customize

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Laravel 4 framework
Laravel 4 framework

Course ID: wdc-01-30 หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (5,900 บาท)

คอร์ส Laravel แบบเจาะลึก จะเจาะลึกการใช้งาน Laravel PHP Framework ที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ จากการสำรวจในปี 2013 Laravel เป็น PHP framework ที่ได้รับความนิยมสูงสุดโดยเหล่านักพัฒนาเว็บไซต์ ทำให้คุณสร้างเว็บไซต์ด้วย syntax ง่ายๆ โดยไม่จำเป็นเขียนโค้ตที่ยืดยาว และในคอร์สนี้ คุณจะได้ทำความเข้าใจกับรูปแบบการสร้างเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ สร้าง Web application ได้มากขึ้น 

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Orchard CMS Absolute Beginners
Orchard CMS Absolute Beginners

Course ID: wdc-01-31 หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (6,900 บาท)

Hello Welcome to this course on “Orchard CMS for Absolute Beginners”.Are you confused,Frustratedor intimidated about how to begin or get started with Orchard CMS? If your answer to this question is YES, then this course is for YOU!

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Web Application with CodeIgniter framework
Web Application with CodeIgniter framework

Course ID: wdc-01-32 หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (5,500 บาท)

หลักสูตรนี้จะอธิบายถึงหลักการของ MVC โดยใช้ Codeigniter ซึ่งเป็น framework ที่มีขนาดเล็กและใช้งานได้อย่างรวดเร็ว โดยผู้เรียนจะต้องมีพื้นฐานการเขียนโปแกรมด้วย PHP มาเป็นอย่างดีและถ้ามี ประสบการณ์ในการเขียน PHP ในแบบ Object-Oriented จะช่วยให้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้น    

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Web development with Symfony 2 framework
Web development with Symfony 2 framework

Course ID: wdc-01-33 หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (5,900 บาท)

This course is an introduction to web development with Symfony2, the most complete PHP framework.It consists of videos where you can follow the creation of a complete web application from scratch and step by step: a blog, including an administration area.

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Laravel 5 Basic
Laravel 5 Basic

Course ID: wdc-01-34 หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์

ระยะเวลา 30 ชั่วโมง (8,900 บาท)

หลักสูตร Laravel 5 นี้ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นก้าวสู่การใช้งาน PHP Framework ยอดนิยมอย่าง laravel 5 ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดของ laravel ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้าง และฟีเจอร์ใหม่ ๆ มากมายมารองรับการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นในรูปแบบต่าง ๆ สำหรับผู้ที่จบหลักสูตรนี้จะเข้าใจภาพรวมการใช้งาน Laravel 5 framework สำหรับการนำไปต่อยอดในระดับต่อไปได้ทันที

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Laravel 5 Intermediate
Laravel 5 Intermediate

Course ID: wdc-01-35 หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (6,900 บาท)

หลักสูตร Intermediate Laravel 5 นี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ผ่านหลักสูตรพื้นฐาน (Basic Lararvel 5) มาแล้ว โดยเนื้อหาในหลักสูตรนี้จะเน้น ฟีเจอร์อื่น ๆ ที่มีประโยชน์ในการนำมาประยุกต์พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นของคุณ และเหมาะสำหรับต่อยอดสู่การเรียนรู้ขั้นสูง (Advanced laravel 5) ในลำดับต่อไป

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Laravel 5 Advanced
Laravel 5 Advanced

Course ID: wdc-01-36 หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์

ระยะเวลา 30 ชั่วโมง (10,900 บาท)

หลักสูตร Advanced laravel 5 เป็นหลักสูตรขั้นสูง โดยเนื้อหาในหลักสูตรนี้จะเน้น ฟีเจอร์อื่น ๆ ที่มีประโยชน์ในการนำมาประยุกต์พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น

 

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตร  Basic R Programming
หลักสูตร Basic R Programming

Course ID: wdc-01-37 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (4,900 บาท)

R เป็นภาษาและโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการคำนวณทางสถิติและสร้างกราฟประเภทให้เปล่า ( free open source package ) เหมาะทั้งสำหรับการเขียนโปรแกรมเอง และใช้แบบโปรแกรมสำเร็จรูป มีฟังก์ชันทางสถิติให้เรียกใช้มากมาย  และมีผู้พัฒนาเพิ่มอย่างต่อเนื่อง หลักสูตรนี้จะสอนตั้งแต่พื้นฐานการใช้คำสั่งที่สำคัญๆ และการใช้ฟังก์ชั่นเบื้องต้นทางสถิติ เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนางานได้ด้วยตัวเอง

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตร Python Basic
หลักสูตร Python Basic

Course ID: wdc-01-38 หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (4,500 บาท)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังจะศึกษาภาษา Python ซึ่งเนื้อหาจะครอบคลุมการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python พื้นฐาน เพื่อจะเป็นแนวทางในการศึกษาภาษา Python ในขั้นสูงต่อไป

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Advanced HTML5 + CSS3 and jQuery (ขั้นสูงเพื่อประยุกต์ใช้งาน) สาขาชลบุรี
ระยะเวลา 24 ชั่วโมง (6,000 บาท)

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากหลักสูตรพื้นฐาน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้การเขียน HTML5 และ CSS3 ซึ่งเป็น Version ล่าสุดหลังจากที่ทาง W3C ไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลง Standard 2 ตัวนี้มานานมาก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ได้เพิ่มความสามารถต่างๆ เข้ามามากมายทำให้เราสามารถสร้าง Web ได้โดยที่ไม่ต้องพึ่ง Tool อย่าง Flash อีกต่อไป นอกจากนี้ยังมีความสามารถในเรื่องของการทำ Responsive Web Design ได้ด้วย หลังจากจบหลักสูตรนี้ไปท่านจะสามารถใช้งาน HTML5 และ CSS3 ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้มือใหม่ที่ต้องการเริ่มต้นใช้งาน jQuery ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่การเรียกใช้งาน jQuery สิ่งที่ทำให้ jQuery แตกต่างจาก Javascript Framework ตัวอื่นๆ ในหลักสูตรนี้จะเป็นการประยุกต์ใช้งานในเบื้องต้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยลักษณะการอบรมจะมีทฤษฏีประกอบการทำ Workshop เพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้น

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Advanced AngularJS
Advanced AngularJS

Course ID: wdc-01-40 หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์

ระยะเวลา 18 ชั่วโมง (4,900 บาท)

The Advanced AngularJS training course is designed for AngularJS developer to get more expertise, to covers enterprise architecture concept, to integrate and take benefits of 3rd framework such as user interface and javascript framework and to make the architecture to be more maintainability and extensible with less effort

In order to enterprise architectural design of AngularJS it can be make an automation development, build, analysis the code and test to improve productivity of developers in a team.

หลักสูตรขั้นสูงใน Angular JS นี้ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนา Application ด้วย Angular JS อย่างเชี่ยวชาญ โดยเนื้อหาครอบคลุมด้านการวางโครงสร้างทางอุตสาหกรรมซอฟแวร์ สามารถดึงเอาข้อดีและประโยชน์จากเฟรมเวิร์คได้อย่างเต็มที่ มีประสิทธิภาพ อันจะนำไปประยุกต์ร่วมกับการทำงานในโปรเจ็กต์ของผู้อบรมในอนาคตต่อไป

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตร Python Advanced
หลักสูตร Python Advanced

Course ID: wdc-01-41 หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (5,500 บาท)

ผู้เรียนจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับคำสั่ง python เบื้องต้นมาบ้างแล้ว คอรส์นี้จะเน้นเนื้อหาขั้นสูงขึ้นมา โดยผู้เรียนจะได้ศึกษาและฝึกเขียนโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูล ,เน็ตเวิคท์, เว็บ 

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

AutoCAD 3D (สำหรับผู้เริ่มต้น)
AutoCAD 3D (สำหรับผู้เริ่มต้น)

Course ID: รหัส: gpc-05-11 หมวดหมู่: ออกแบบด้านกราฟิก

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (4,500 บาท)

AutoCAD เป็นโปรแกรมสร้างงานเขียนแบบ ทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ที่ได้รับความนิยม เนื่องจากใช้งานที่สะดวก และเป็นได้รับความนิยมใช้กันโดยทั่วๆ ไป ในส่วนของเนื้อหาของหลักสูตรนี้ จะมุ่งเน้นในเรื่องการเขียนแบบ แบบ 3 มิติ สำหรับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมใหญ่ โดยภาพรวมเนื้อหาจะครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐานเล็กน้อย จนถึงการใช้งานขั้นสูง

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

SolidWorks Advanced Part Modeling
SolidWorks Advanced Part Modeling

Course ID: รหัส: gpc-05-13 หมวดหมู่: ออกแบบด้านกราฟิก

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (4,500 บาท)

หลักสูตรนี้จะสอนกี่ยวการใช้โปรแกรม Autodesk Inventor เบื้องต้น ซึ่งจะเน้นการใช้โปรแกรมในภาคปฏิบัติ ในการสร้างชิ้นงาน 3มิติ (Part Model), การประกอบชิ้นงาน (Assembly), การนำเสนอ (Presentation), การทำ Drawing การให้ขนาดชิ้นงาน (Dimension) 

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น(Microsoft Office and  Internet)
การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น(Microsoft Office and Internet)

Course ID: รหัส: mic-04-17 หมวดหมู่: วินโดว์และออฟฟิศ

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (3,500 บาท)

หลักสูตรนี้จะเป็นการเน้นเรียนถึงหลักความสำคัญและความจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยเฉพาะในส่วนของโปรแกรม Microsoft Office ทั้งหลายที่ช่วยในการจัดการเอกสารต่างๆ เช่น โปรแกรม Word , Exel และ Power – Point รวมถึงการใช้งานอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น

 

คำค้นหา: สอน Joomla Templater

ข้อมูลเพิ่มเติม

Top

itgenius facebook fanpage
บริษัท ไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (IT Genius Engineering Co.,Ltd.)
CopyRight © 2013-2014 itgenius.co.th