แสดงรายการคอร์ส ที่มีคำค้น "อบรม jQuery เขียนเว็บด้วย jQuery"

ไม่พบข้อมูลจากคำค้นหา ลองดูผลการค้นหาจากคำใกล้เคียง

ผลการค้นหาจากคำที่ใกล้เคียง

Oracle Database: Introduction to PL/SQL
Oracle Database: Introduction to PL/SQL

Course ID: dbc-02-14 หมวดหมู่: ฐานข้อมูล

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (7,500 บาท)

ภาษา PL/SQL เป็นภาษา Programming ของ ORACLE โดยจะกล่าวถึง โครงสร้างและการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา PL/SQL เบื้องต้น เช่น การใช้ Exceptions, Cursors, การสร้าง Stored Procedures นอกจากทฤษฎีแล้ว ผู้เข้า อบรมจะได้ฝึกทำแบบฝึกหัดแต่ละบทตามโจทย์ที่มาจากตัวอย่างการใช้งานจริง ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับงานจริงได้

คำค้นหา: อบรม jQuery เขียนเว็บด้วย jQuery

ข้อมูลเพิ่มเติม

Basic Java Programming (สำหรับผู้เริ่มต้น)
Basic Java Programming (สำหรับผู้เริ่มต้น)

Course ID: adc-03-01 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (7,900 บาท)

หลักสูตรสำหรับผู้ต้องการเสริมสร้างจุดเด่นในด้าน Programming โดยเริ่มต้นเรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมตั้งแต่คำสั่งพื้นฐานของ java การออกแบบโปรแกรมในลักษณะเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming) ไปจนถึงการเขียนโปรแกรมแบบ web application นำเสนอภาพและเสียง ออกแบบส่วนที่ติดต่อผู้ใช้ให้ตรงกับลักษณะของงาน รวมทั้งติดต่อรับส่งข้อมูลผ่านทาง Network ในรูปแบบต่าง ๆได้ การเรียนมุ่งเน้นสำหรับท่านที่มีประสบการณ์ด้าน Web Design หรือ ASP และ PHP Web Programming แต่ไม่เคยมีโอกาสศึกษาทางด้านการเขียนโปรแกรมโดยตรงมาก่อน  ในหลักสูตรนี้จะทำให้ท่านเข้าใจพื้นฐานการเขียนโปรแกรมที่ถูกต้อง อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับ web site ให้มีความสามารถโดนเด่นอีกด้วย

คำค้นหา: อบรม jQuery เขียนเว็บด้วย jQuery

ข้อมูลเพิ่มเติม

Basic Programming (พื้นฐานการเขียนโปรแกรม)
Basic Programming (พื้นฐานการเขียนโปรแกรม)

Course ID: adc-03-02 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (3,000 บาท)

สอนพื้นฐานการเขียนโปรแกรม สำหรับผู้เริ่มต้น เพื่อต่อยอดไปสู่การพัฒนาแอปพลิเคชั่นอื่น ๆ ทั้งด้านเว็บไซต์ และ desktop โดยจะปูพื้นเทคนิคทางด้านโปรแกรมมิ่ง อาทิ เรื่องของข้อมูล ตัวแปร เงื่อนไข การวนลูป การเขียนฟังก์ชัน รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลที่น่าสนใจ อาทิ Microsoft Access, Excel, และ MySQL คอร์สนี้จึงมีประโยชน์เป็นอย่างมากสำหรับมือใหม่ที่ต้องการปูพื้นการเขียนโปรแกรมตั้งแต่เริ่มต้น

คำค้นหา: อบรม jQuery เขียนเว็บด้วย jQuery

ข้อมูลเพิ่มเติม

Basic Visual C#
Basic Visual C#

Course ID: adc-03-03 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (5,900 บาท)

Visual C# Programming เป็นภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุทำงานบนดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก พัฒนาโดย
บริษัทไมโครซอฟท์และมี Anders Hejlsberg เป็นหัวหน้าโครงการ โดยมีรากฐานมาจากภาษาซีพลัสพลัสและภาษาอื่นๆ
(โดยเฉพาะภาษาเดลไฟและจาวา) โดยปัจจุบันภาษาซีซาร์ปเป็นภาษามาตรฐานรองรับโดย ECMA และ ISO

ภาษา C# นั้น เป็นภาษาที่มีรูปร่างหน้าตาและโครงสร้างในแบบที่เรามักจะเรียกว่า “C-Style Language” หรือ ภาษาที่มีลักษณะ คล้ายคลึงกับภาษา C นั่นเอง ซึ่งแม้แต่ภาษาที่โปรแกรมเมอร์ชาวไทยคุ้นเคยกันดีอย่าง Java และ PHP นั้นก็จัดอยู่ในภาษากลุ่มนี้เช่นกัน นั่นก็เพราะ ว่า “C-Style” เป็นรูปแบบภาษาที่โปรแกรมเมอร์ส่วนใหญ่ ที่มักมีพื้นฐานมาจากภาษา C คุ้นเคย แต่ ก็อาจจะเป็นภาษาที่ดูแปลกตา สำหรับผู้ ที่ไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาก่อน หรือผู้ที่คุ้นเคยกับภาษาที่ค่อนข้างดูคล้ายกับภาษาพูดอย่าง Visual Basic ไปเลยก็เป็นได้ ดังนั้น ถ้าคุณมีพื้นฐานจากภาษาในกลุ่ม C-Style มาก่อนแล้วการเริ่มเรียน C# ก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้น

คำค้นหา: อบรม jQuery เขียนเว็บด้วย jQuery

ข้อมูลเพิ่มเติม

Java Servlet and JSP Programming
Java Servlet and JSP Programming

Course ID: adc-03-04 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 24 ชั่วโมง (10,500 บาท)

ปัจจุบันเทคโนโลยี Web เป็นที่แพร่หลายและเข้าถึงได้โดยง่าย ดังนั้นหน่วยงานต่าง ๆ จึงออกแบบระบบงานให้อยู่ในรูปของ Web Applications เพื่อให้ลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น การจะพัฒนา Web Applications ใน Java ได้นั้น เราจำเป็นต้องเรียนรู้เทคโนโลยี Servlet และ JSP ซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญในโลกของ JavaWeb ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นการนำเอาองค์ความรู้ Java มาประยุกต์ใช้กับการทำ Web Applications ด้วยเทคโนโลยี Servlet และ JSP โดยหลักสูตรจะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานที่จำเป็นไปจนกระทั่งหัวข้อขั้นสูงของเทคโนโลยี Servlet และ JSP นอกจากนี้ผู้เข้ารับการอบรมยังได้เรียนรู้หลักการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับการทำ Web Applications อาทิเช่น M-V-C ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติตลอดระยะเวลาที่อบรมด้วย และเมื่อจบหลักสูตรแล้วสามารถนำกลับไปใช้งานได้จริง        

คำค้นหา: อบรม jQuery เขียนเว็บด้วย jQuery

ข้อมูลเพิ่มเติม

Basic Android Programming
Basic Android Programming

Course ID: adc-03-05 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (5,500 บาท)

เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่จะทำการพัฒนาโปรแกรมบน Android แม้ว่าจะไม่เคยเขียนโปรแกรมบน  Android มาก่อน ในหลักสูตรจะทำการปูพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนรู้จักเครื่องมือ SDK ในการพัฒนา รวมทั้งวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียสำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาโปรแกรมบน Android ขั้นตอนและวิธีการในการพัฒนาและการต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองโดยผู้เรียนจะได้เรียนการเขียนโปรแกรมภาษา Java รวมถึงเรียนรู้เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมบน Android รวมถึงพื้นฐานการเขียนโปรแกรมบน Android ในขั้นต่อ ๆ ไป

คำค้นหา: อบรม jQuery เขียนเว็บด้วย jQuery

ข้อมูลเพิ่มเติม

Advanced Android Programming
Advanced Android Programming

Course ID: adc-03-06 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (7,500 บาท)

คอร์สนี้จะเน้นการทำ Android Programming ที่ Advance และเจาะจงมากยิ่งขึ้น  ไม่ว่าจะเป็น Function การทำงานของโทรศัพท์  การจัดการระบบส่ง SMS  การ Control Hardware ที่มีอยู่บนตัวเครื่อง  ไม่ว่าจะเป็น Camera, Sensor, Multi Touch, Bluetooth, Wireless   เรียนรู้ Architecture ในการทำงานแบบ online ด้วยการจัดการ Browser ด้วย Web Control และ HTTP ซึ่งเป็น protocol หลักในการใช้งาน internet  และ การใช้งาน Technology Web Service เพื่อแลกเปลี่ยน Service ที่สามารถ request ใช้ด้วย Android Application ได้  อีกทั้งในคอร์สนี้ยังจะได้เรียนรู้เรื่องของการจัดการ Location-Base Service และการประยุกต์ใช้ Google Maps บน  Application ของเราเองได้

คำค้นหา: อบรม jQuery เขียนเว็บด้วย jQuery

ข้อมูลเพิ่มเติม

Basic Perl Programming
Basic Perl Programming

Course ID: adc-03-07 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 24 ชั่วโมง (10,500 บาท)

Perl เป็นสคริปต์ที่เขียนได้อย่างรวดเร็วซึ่งสามารถทำงานได้ทุกหน้าที่ของภาษา C โดยหลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นการใช้ Scalars, Arrays, Hashes, Control Flow, I/O, Subroutines, Packages, References, Reports, Networking, CGI Programming, และการเขียน Object Oriented Programming

 

คำค้นหา: อบรม jQuery เขียนเว็บด้วย jQuery

ข้อมูลเพิ่มเติม

Programming with the Microsoft .NET Framework  Using Microsoft Visual Studio 2012
Programming with the Microsoft .NET Framework Using Microsoft Visual Studio 2012

Course ID: adc-03-08 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 30 ชั่วโมง (11,500 บาท)

About this Course

This five-day, instructor-led course provides an introduction to developing n-tier applications for the Microsoft .NET Framework 4.5 environment using Microsoft Visual Studio 2012 Service Pack 1 (SP1).

Delegates attending this course are planning to use the .NET Framework for future business application development. This course is intended for developers who wish to expand their understanding of application development in the .NET Framework, and it provides an initial foundation in .NET that can be built upon with more advanced .NET training. Programmers attending this course should ensure that they are familiar with the Visual Studio integrated development environment (IDE).

Object-oriented programming and the .NET Framework are the basic building blocks that all professional developers need to acquire before moving on to the more advanced courses and TS Certification.

คำค้นหา: อบรม jQuery เขียนเว็บด้วย jQuery

ข้อมูลเพิ่มเติม

Programming ADO.NET Entity Framework and LINQ
Programming ADO.NET Entity Framework and LINQ

Course ID: adc-03-10 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (11,500 บาท)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับการเขียน application ที่ติดต่อกับฐานข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยีล่าสุดของ Microsoft คือ ADO.NET Entity Framework และ LINQ ซึ่งจะทำให้ Programmer สามารถเขียนโปรแกรมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงเป็นอย่างมาก ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเป็นอย่างสูง  

คำค้นหา: อบรม jQuery เขียนเว็บด้วย jQuery

ข้อมูลเพิ่มเติม

Java Servlet & JSP Applications
Java Servlet & JSP Applications

Course ID: adc-03-11 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 30 ชั่วโมง (11,500 บาท)

หลักสูตรการใช้งาน ระบบโปรแกรมมิ่งระดับสูง โดยใช้ภาษา Java ในการติดต่อกับ Servers ทั้งหลาย การเขียน Java Script เพื่อเรียกใช้งาน Servers ข้ามแพล็ทฟอร์ม การควบคุมระบบ และใช้งาน Applications โดยใช้ภาษาโปรแกรมมิ่งระดับสูง การใช้งาน Applications บนหลากหลายรูปแบบ พร้อมการสอนแบบส่วนตัว และฝึกใช้งานจริงทุกขั้นตอน

คำค้นหา: อบรม jQuery เขียนเว็บด้วย jQuery

ข้อมูลเพิ่มเติม

Entity Framework using Visual Studio 2010
Entity Framework using Visual Studio 2010

Course ID: adc-03-12 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 24 ชั่วโมง (9,900 บาท)

โดยในปัจจุบันเรามีวิธีการเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อฐานข้อมูลมากมาย แต่ใน Visual Studio 2010 ได้นำเสนอวิธีการติดต่อฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในปัจจุบันก็คือ ADO.NET Entity Framework ซึ่งจะทำให้ Programmer สามารถเขียนโปรแกรมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงเป็นอย่างมาก ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเป็นอย่างสูง  

คำค้นหา: อบรม jQuery เขียนเว็บด้วย jQuery

ข้อมูลเพิ่มเติม

Microsoft Silverlight
Microsoft Silverlight

Course ID: adc-03-13 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (7,500 บาท)

เป็นโปรแกรมเบราว์เซอร์ปลั๊กอินขนาดเล็ก ซึ่งทำงานอยู่ในกรอบของเบราว์เซอร์สามารถทำงานข้ามแพลตฟอร์ม โดยถูกออกแบบมาเพื่อนักพัฒนาโดยเฉพาะ ให้สามารถพัฒนาโปรแกรมประเภทแอนิเมชัน, กราฟิก และโปรแกรมทางด้านธุรกิจได้ง่าย ซึ่งสามารถตอบสนองต่อการใช้งานแบบอินเทอร์แอคทีฟ RIA (Rich Internet Application) ใด้ใกล้เคียงเช่นเดียวกับโปรแกรมวินโดวส์ หรือ เดสก์ทอปแอปพลิเคชัน ขณะเดียวกันการดิพลอย์แอปพลิเคชัน สามารถทำได้ง่าย เหมือน เว็บแอปพลิเคชัน เสมือนเป็นการนำข้อดีของเว็บแอปพลิเคชั่น คือง่ายในการดิพลอย์ และข้อดีของวินโดวส์แอปพลิเคชั่น คือตอบสนองต่อการใช้งานได้ดี มารวมกันไว้ที่เดียวกัน

คำค้นหา: อบรม jQuery เขียนเว็บด้วย jQuery

ข้อมูลเพิ่มเติม

Basic iOS Development
Basic iOS Development

Course ID: adc-03-14 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (7,500 บาท)

หลักสูตร IOS Development เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่จะทำการพัฒนาโปรแกรมบนระบบมือถือ iPhone ถึงแม้ว่าจะผู้เรียนจะไม่เคยเขียนโปรแกรมบน iPhone หรือ บน  Mac OS มาก่อนเลยก็ตาม หลักสูตรนี้จะทำการแนะนำข้อมูลพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนได้รู้จักกับระบบปฏิบัติการบน Mobile Phone ตั้งแต่การเริ่มรู้จักระบบ IOS App การใช้งานไวยากรณ์ต่างๆ การสร้าง App แบบหลายหน้าจอ การรับส่งข้อมูลระหว่างกัน รวมทั้งวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย สำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาโปรแกรมบน iPhone และวิธีการในการพัฒนา App และการต่อยอดในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง โดยผู้เรียนจะได้เรียนการเขียนโปรแกรมภาษา Objective-C รวมถึงเรียนรู้เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมบน iPhone รวมถึงพื้นฐานการเขียนโปรแกรมบน iPhone ในขั้นต่อ ๆ ไป

คำค้นหา: อบรม jQuery เขียนเว็บด้วย jQuery

ข้อมูลเพิ่มเติม

Web Services Using C# and ASP.NET
Web Services Using C# and ASP.NET

Course ID: adc-03-15 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (9,900 บาท)

การสร้าง Web Service และการเรียกใช้งาน Web Service โดยใช้ C# และ ASP.NET สำหรับผู้เริ่มต้นจนถึงประยุกต์ใช้งาน หลายคนคงจะเข้าใจความหมายของคำว่า Web Service แต่ไม่รู้ว่ามันทำงานยังไง และจะเรียกใช้งานยังไง ถ้าจะให้เข้าใจง่าย ๆ Web Service เปรียบเสมือนช่องทางสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระว่าง Server ต่อ Server หรือ Server ต่อ Client ซึ่งเว็บที่จะเปิดให้บริการ Web Service จะต้องทำช่องทางที่เว็บอื่น ๆ จะสามารถเข้ามาเรียกใช้งานได้ ข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกันอาจจะเป็นข้อมูลต่าง ๆ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย อาจจะเปิดช่องทางสำหรับการอ่านค่าอัตราแลกเปลี่ยน โดยกำหนดให้ Client จะต้องส่งค่า Currency และ Date (เช่น USD , 30-Apr-2012) ที่จะอ่านค่าอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเมื่อ Client เรียก Web Service จะต้องโยนค่า Argument ที่เป็น Currency และ Date เข้าไปได้อีกด้วย

ซึ่งในคอร์สอบรมนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และฝึกปฎิบัติการใช้งาน Web Service พื้นฐานถึงขั้นสูงที่น่าสนใจ อาทิ
SOAP, WSDL, UDDI , HTTP,XML ,Web Service Clients,Web Services Programming Model,XML Serialization,Using SOAP, การประยุกต์ใช้งาน WSDL,Data Access with Web Services, และหัวข้อเกี่ยวกับ Security คือ WSE and Web Services Security 

เพื่อการนำไปประยุกต์พัฒนา Web Service ตามแนวทางของตัวเองได้ต่อไป

คำค้นหา: อบรม jQuery เขียนเว็บด้วย jQuery

ข้อมูลเพิ่มเติม

Visual C#  Programming and  Microsoft SQL Server 2012
Visual C# Programming and Microsoft SQL Server 2012

Course ID: adc-03-16 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (10,900 บาท)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับการเขียน application ที่ติดต่อกับฐานข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยีล่าสุดของ Microsoft คือ ADO.NET ,Entity Framework และ LINQ ซึ่งจะ ทำให้ Programmer สามารถเขียนโปรแกรม ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงเป็นอย่างมาก

คำค้นหา: อบรม jQuery เขียนเว็บด้วย jQuery

ข้อมูลเพิ่มเติม

Basic Visual Studio 2010 Professional
Basic Visual Studio 2010 Professional

Course ID: adc-03-18 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (7,900 บาท)

In Visual Studio 2010 Essential Training, Instructor demonstrates how to use Visual Studio 2010 Professional to develop full-featured applications targeting a variety of platforms. Starting with an overview of the integrated developer environment, the course covers working with code editors, navigating and formatting code, and deploying applications. Also included are tutorials on running performance and load tests, and debugging code. Exercise files accompany the course.

คำค้นหา: อบรม jQuery เขียนเว็บด้วย jQuery

ข้อมูลเพิ่มเติม

Developing Data Access Solutions with Microsoft Visual Studio 2010
Developing Data Access Solutions with Microsoft Visual Studio 2010

Course ID: adc-03-19 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (9,500 บาท)

Experienced developers who know the basics of data access (CRUD) in Windows client and Web application environments will learn to optimize their designs and develop better performing data access code by using the ADO.NET Entity Framework, and ADO.NET.

คำค้นหา: อบรม jQuery เขียนเว็บด้วย jQuery

ข้อมูลเพิ่มเติม

พัฒนา Cross-Platform Mobile สำหรับ iOS และ Android ด้วย Phonegap/Cordova
พัฒนา Cross-Platform Mobile สำหรับ iOS และ Android ด้วย Phonegap/Cordova

Course ID: adc-03-20 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 24 ชั่วโมง (7,500 บาท)

การพัฒนาเว็บ Application ในยุคปัจจุบันนั้นมีแนวทางและรูปแบบที่หลากหลายขึ้น หนึ่งในนั้นคือการใช้ Framework สำเร็จรูปอย่าง jQuery mobile ร่วมกันกับ PhoneGap เพื่อพัฒนา Application ในลักษณะ Hybrid Application  ที่ใช้งานได้ทั้งบนเว็บไซต์และบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน (Cross Platform) ซึ่งในหลักสูตรนี้จะได้แนะนำความสามารถเหล่านี้ให้กับผู้อบรมได้นำไปประยุกต์ใช้กับงานของท่านต่อไป

คำค้นหา: อบรม jQuery เขียนเว็บด้วย jQuery

ข้อมูลเพิ่มเติม

Java JSP & Servlet with Hibernate Framework
Java JSP & Servlet with Hibernate Framework

Course ID: adc-03-21 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 24 ชั่วโมง (10,900 บาท)

สถาปัตยกรรมพัฒนาซอฟต์แวร์ของระบบได้รับการพิจารณาว่าเป็นหนึ่งในส่วนที่สำคัญที่สุดของ นักพัฒนาซอฟต์แวร์  การตัดสินใจที่จะนำ เทคโนโลยีใดมาพัฒนา Web Application จึงเป็นเรื่องที่หลายหน่วยงานให้ความสำคัญการตัดสินใจทางด้านการออกแบบใดที่จะทำให้สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์มีคุณภาพตรงตามความต้องการทางด้านคุณภาพ และมีความรวดเร็วในการพัฒนา หลักสูตรนี้ จะเน้นถึงการฝึกปฏิบัติ (Workshop) ด้วยแบบฝึกหัดและตัวอย่างที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกวิเคราะห์และทำความเข้าใจ

คำค้นหา: อบรม jQuery เขียนเว็บด้วย jQuery

ข้อมูลเพิ่มเติม

Building Mobile Apps for Windows Phone
Building Mobile Apps for Windows Phone

Course ID: adc-03-22 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (7,500 บาท)

เนื้อหาของหลักสูตรจะเน้นการพัฒนาโมบาย แอพพลิเคชั่นบน Windows Phone 8, การจัดการองค์ประกอบใหม่ๆ ที่มีใน Windows Phone 8 เช่น การจัดการข้อมูล, การจัดการ  เครือข่าย, การสั่งงานด้วยเสียงของ SDKและการ deploy และ publish ข้อมูล บน Windows Phone 8

คำค้นหา: อบรม jQuery เขียนเว็บด้วย jQuery

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตรการใช้ Android สำหรับผู้เริ่มต้น
หลักสูตรการใช้ Android สำหรับผู้เริ่มต้น

Course ID: adc-03-24 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 6 ชั่วโมง (3,500 บาท)

หลักสูตรนี้จะสอนเทคนิคการใช้งานมือถือและแท็บเล็ตในแบบที่คุณไม่เคยใช้งานมาก่อน ซึ่งเทคนิคต่างๆ ทั้งหมดที่คุณจะได้เรียนรู้เป็นเทคนิคที่ไม่สามารถหาอ่านได้จากหนังสือทั่วไป จะเป็นสุดยอดของการใช้งานให้ได้รวดเร็วและสะดวกแบบสุดๆ เช่น การโบกมือเพื่อรับสายแบบ Samsung Galaxy S4 หรือการซ่อน App ไม่ให้ปรากฏ การตั้งเวลาให้ App เปิดขึ้นมาอัตโนมัติ ฯลฯ โดยครอบคลุมการใช้งานแทบทุกส่วนของการใช้ชีวิตประจำวัน

คำค้นหา: อบรม jQuery เขียนเว็บด้วย jQuery

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตรการใช้ Android ทางธุรกิจ
หลักสูตรการใช้ Android ทางธุรกิจ

Course ID: adc-03-25 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 6 ชั่วโมง (3,500 บาท)

หลักสูตรนี้จะเน้นการใช้งานมือถือและแท็บเล็ตของระบบ Andriod เช่น Samsung, Sony, HTC, Acer ฯลฯ กับการใช้งานในทางธุรกิจโดยเฉพาะ เพื่อสามารถใช้ทำงานแทนคอมพิวเตอร์ได้ หลายคนซื้อมาใช้แต่ใช้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น หลักสูตรนี้คุณจะได้เรียนรู้การใช้งานแทบทุกด้านของการทำงานที่เกี่ยวกับงานเสมือนกับการพกพาคอมพิวเตอร์ไว้กับตัวเริ่มตั้งแต่การใช้งานโทรศัพท์ อีเมล์ เอกสาร Office การใช้ Calendar การใช้ Contact การใช้จด Todo List และการใช้เป็นเครื่อง Scanner เป็นต้น

คำค้นหา: อบรม jQuery เขียนเว็บด้วย jQuery

ข้อมูลเพิ่มเติม

Developing Android and iOS Apps with C# using Xamarin
Developing Android and iOS Apps with C# using Xamarin

Course ID: adc-03-27 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (9,000 บาท)

Xamarin คือ Framework การพัฒนาโปรแกรมบน Smart Phone สำหรับ Android, iOS และ Windows Phone ด้วยภาษา C# .NET ในรูปแบบ Native App เหมาะสำหรับการพัฒนาแอพขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เวลาในการพัฒนาค่อนข้างนาน, จำเป็นต้องทำทุก Platform (iOS, Android และ Windows Phone)

คำค้นหา: อบรม jQuery เขียนเว็บด้วย jQuery

ข้อมูลเพิ่มเติม

Basic Node.js (คอร์ส Node.js พื้นฐาน)
Basic Node.js (คอร์ส Node.js พื้นฐาน)

Course ID: adc-03-28 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (4,500 บาท)

Node.js เป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างทรงพลังในการพัฒนาแอพพลิเคชันของยุคนี้ ซึ่งแนวคิดของมันถูกออกแบบมาให้ทำงานฝั่ง Server ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้เราสามารถใช้ JavaScript นอกเว็บ Browser ได้ การทำงานสามารถเริ่มได้จากเครื่องบน Local ของคุณไปจนถึงระบบ Cloud
ในหลักสูตรนี้คุณจะได้เรียนรู้การเริ่มต้นเตรียมความพร้อมในการใช้ Node.js การติดตั้งพร้อมปรับแต่งบน Windows และ Mac โดยจะได้เรียนรู้การทำงานกับ module , file system, even loop, global object เป็นต้น เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้สนใจในเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น

คำค้นหา: อบรม jQuery เขียนเว็บด้วย jQuery

ข้อมูลเพิ่มเติม

Web Services Using C# and ASP.NET สาขาชลบุรี
Web Services Using C# and ASP.NET สาขาชลบุรี

Course ID: adc-03-30 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (6,000 บาท)


การสร้าง Web Service และการเรียกใช้งาน Web Service โดยใช้ C# และ ASP.NET สำหรับผู้เริ่มต้นจนถึงประยุกต์ใช้งาน หลายคนคงจะเข้าใจความหมายของคำว่า Web Service แต่ไม่รู้ว่ามันทำงานยังไง และจะเรียกใช้งานยังไง ถ้าจะให้เข้าใจง่าย ๆ Web Service เปรียบเสมือนช่องทางสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระว่าง Server ต่อ Server หรือ Server ต่อ Client ซึ่งเว็บที่จะเปิดให้บริการ Web Service จะต้องทำช่องทางที่เว็บอื่น ๆ จะสามารถเข้ามาเรียกใช้งานได้ ข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกันอาจจะเป็นข้อมูลต่าง ๆ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย อาจจะเปิดช่องทางสำหรับการอ่านค่าอัตราแลกเปลี่ยน โดยกำหนดให้ Client จะต้องส่งค่า Currency และ Date (เช่น USD , 30-Apr-2012) ที่จะอ่านค่าอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเมื่อ Client เรียก Web Service จะต้องโยนค่า Argument ที่เป็น Currency และ Date เข้าไปได้อีกด้วย

ซึ่งในคอร์สอบรมนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และฝึกปฎิบัติการใช้งาน Web Service พื้นฐานถึงขั้นสูงที่น่าสนใจ อาทิ
SOAP, WSDL, UDDI , HTTP,XML ,Web Service Clients,Web Services Programming Model,XML Serialization,Using SOAP, การประยุกต์ใช้งาน WSDL,Data Access with Web Services, และหัวข้อเกี่ยวกับ Security คือ WSE and Web Services Security 

คำค้นหา: อบรม jQuery เขียนเว็บด้วย jQuery

ข้อมูลเพิ่มเติม

Advanced Android Programming สาขาชลบุรี
Advanced Android Programming สาขาชลบุรี

Course ID: adc-03-31 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 24 ชั่วโมง (7,500 บาท)

คอร์สนี้จะเน้นการทำ Android Programming ที่ Advance และเจาะจงมากยิ่งขึ้น  ไม่ว่าจะเป็น Function การทำงานของโทรศัพท์  การจัดการระบบส่ง SMS  การ Control Hardware ที่มีอยู่บนตัวเครื่อง  ไม่ว่าจะเป็น Camera, Sensor, Multi Touch, Bluetooth, Wireless   เรียนรู้ Architecture ในการทำงานแบบ online ด้วยการจัดการ Browser ด้วย Web Control และ HTTP ซึ่งเป็น protocol หลักในการใช้งาน internet  และ การใช้งาน Technology Web Service เพื่อแลกเปลี่ยน Service ที่สามารถ request ใช้ด้วย Android Application ได้  อีกทั้งในคอร์สนี้ยังจะได้เรียนรู้เรื่องของการจัดการ Location-Base Service และการประยุกต์ใช้ Google Maps บน  Application ของเราเองได้

คำค้นหา: อบรม jQuery เขียนเว็บด้วย jQuery

ข้อมูลเพิ่มเติม

Developing Web Applications with Microsoft Visual Studio 2010
Developing Web Applications with Microsoft Visual Studio 2010

Course ID: cnw-07-01 หมวดหมู่: เน็ตเวิร์ก

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (8,500 บาท)

In this course, students will learn to develop advanced ASP.NET MVC and Web Forms applications using .NET Framework 4 tools and technologies. ASP.NET MVC will be introduced and compared with Web Forms so that students know when each should/could be used.

คำค้นหา: อบรม jQuery เขียนเว็บด้วย jQuery

ข้อมูลเพิ่มเติม

MySQL for Developer
MySQL for Developer

Course ID: dbc-02-01 หมวดหมู่: ฐานข้อมูล

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (6,900 บาท)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเจาะลึกการเขียน SQL statement แบบขั้นเทพเพื่อที่จะได้สามารถดึงเอาความสามารถของ MySQL ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ โดยส่วนมากแล้วเราอาจยังไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณเขียนโปรแกรมด้วย PHP หรือ ภาษาใดๆก็แล้วแต่เพื่อทำงานร่วมกับฐานข้อมูล MySQL นั้นเราสามารถจะใช้ Query, Trigger หรือ Store Procedure มาช่วยทำให้การเขียนโปรแกรมง่ายขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับระบบของท่านอีกด้วย

คำค้นหา: อบรม jQuery เขียนเว็บด้วย jQuery

ข้อมูลเพิ่มเติม

MySQL Server Advanced
MySQL Server Advanced

Course ID: dbc-02-02 หมวดหมู่: ฐานข้อมูล

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (7,900 บาท)

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นศึกษาการใช้งานฐานข้อมูล Microsoft SQL Server ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ Microsoft โดยจะครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่รุ่น 2005 ถึง 2008 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่รวมเอาเทคโนโลยีที่ชื่อว่า “Microsoft .Net Framework” เข้าเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์นี้ด้วย ซึ่งจะได้ศึกษาตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนสามารถเข้าใจในชุดคำสั่งเบื้องต้น ในการพัฒนาและออกแบบ ซึ่งเมื่อจบในหลักสูตรนี้ก็จะสามารถเข้าใจการออกแบบฐานข้อมูล การเขียนคำสั่งและการใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆของฐานข้อมูล Microsoft SQL Server เบื้องต้น เช่นการสร้าง View, Stored Procedure, Trigger และ User Defined Function

คำค้นหา: อบรม jQuery เขียนเว็บด้วย jQuery

ข้อมูลเพิ่มเติม

Microsoft SQL Server Reporting Services และ Report Builder
Microsoft SQL Server Reporting Services และ Report Builder

Course ID: dbc-02-03 หมวดหมู่: ฐานข้อมูล

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (11,500 บาท)

หลักสูตรนี้ได้กล่าวถึงวิธีการสร้างรายงาน (Report) โดยใช้เครื่องมือของ Microsoft SQL Server Reporting Services ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีมาพร้อมกับ License ของ SQL Server จึงไม่ต้องเสียค่า License เพิ่มเติม และได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน และสามารถใช้แทน Reporting Tools ตัวอื่นๆ ได้ทันที เช่น MS Access, Crystal Report, Actuate Report, BIRT Report เป็นต้น ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ Data Warehouse เป็นอย่างมาก และยังนำไปพัฒนาระบบ Business Intelligence ต่อไปได้อีกด้วย  

คำค้นหา: อบรม jQuery เขียนเว็บด้วย jQuery

ข้อมูลเพิ่มเติม

MySQL Administrator
MySQL Administrator

Course ID: dbc-02-04 หมวดหมู่: ฐานข้อมูล

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (9,900 บาท)

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในการบำรุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพของฐานข้อมูลด้วยแนวทางต่าง ๆ ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์จริงในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลของ MySQL และปฏิบัติงานด้วยความมั่นใจ

คำค้นหา: อบรม jQuery เขียนเว็บด้วย jQuery

ข้อมูลเพิ่มเติม

DBA SQL Server 2012-2014
DBA SQL Server 2012-2014

Course ID: dbc-02-05 หมวดหมู่: ฐานข้อมูล

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (9,900 บาท)

เรียนรู้ระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง และเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายกับองค์กรขนาดใหญ่ต่างๆ ที่ออกแบบมาใช้งานแบบระยะไกล (Remote) ให้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานการเซ็ตค่าโปรแกรม ระบบรักษาความปลอดภัย การล็อกอินแบบต่างๆ กำหนดสิทธิผู้ใช้แบบต่างระดับ สามารถทำการ BackUp และ Restore ข้อมูลได้ การใช้งานคำสั่งคิวรี่ (Query) เช่น Select, Insert, Update, Delete และการดึงข้อมูล Join แบบต่างๆ ภายในหลักสูตรยังมีการแนะนำการออกแบบฐานข้อมูลสำหรับงานต่างๆในองค์กรอย่าง ไรให้ตรงจุดประสงค์ และให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เนื้อหาครอบคลุม SQL Server 2012 ถึง 2014

คำค้นหา: อบรม jQuery เขียนเว็บด้วย jQuery

ข้อมูลเพิ่มเติม

Postgres SQL for Developer (การจัดการฐานข้อมูลด้วย Postgres SQL)