แสดงรายการคอร์ส ที่มีคำค้น "เรียนเขียน Template"

ไม่พบข้อมูลจากคำค้นหา ลองดูผลการค้นหาจากคำใกล้เคียง

ผลการค้นหาจากคำที่ใกล้เคียง

Basic Java Programming (สำหรับผู้เริ่มต้น)
Basic Java Programming (สำหรับผู้เริ่มต้น)

Course ID: adc-03-01 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (7,900 บาท)

หลักสูตรสำหรับผู้ต้องการเสริมสร้างจุดเด่นในด้าน Programming โดยเริ่มต้นเรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมตั้งแต่คำสั่งพื้นฐานของ java การออกแบบโปรแกรมในลักษณะเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming) ไปจนถึงการเขียนโปรแกรมแบบ web application นำเสนอภาพและเสียง ออกแบบส่วนที่ติดต่อผู้ใช้ให้ตรงกับลักษณะของงาน รวมทั้งติดต่อรับส่งข้อมูลผ่านทาง Network ในรูปแบบต่าง ๆได้ การเรียนมุ่งเน้นสำหรับท่านที่มีประสบการณ์ด้าน Web Design หรือ ASP และ PHP Web Programming แต่ไม่เคยมีโอกาสศึกษาทางด้านการเขียนโปรแกรมโดยตรงมาก่อน  ในหลักสูตรนี้จะทำให้ท่านเข้าใจพื้นฐานการเขียนโปรแกรมที่ถูกต้อง อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับ web site ให้มีความสามารถโดนเด่นอีกด้วย

คำค้นหา: เรียนเขียน Template

ข้อมูลเพิ่มเติม

Basic Programming (พื้นฐานการเขียนโปรแกรม)
Basic Programming (พื้นฐานการเขียนโปรแกรม)

Course ID: adc-03-02 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (3,000 บาท)

สอนพื้นฐานการเขียนโปรแกรม สำหรับผู้เริ่มต้น เพื่อต่อยอดไปสู่การพัฒนาแอปพลิเคชั่นอื่น ๆ ทั้งด้านเว็บไซต์ และ desktop โดยจะปูพื้นเทคนิคทางด้านโปรแกรมมิ่ง อาทิ เรื่องของข้อมูล ตัวแปร เงื่อนไข การวนลูป การเขียนฟังก์ชัน รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลที่น่าสนใจ อาทิ Microsoft Access, Excel, และ MySQL คอร์สนี้จึงมีประโยชน์เป็นอย่างมากสำหรับมือใหม่ที่ต้องการปูพื้นการเขียนโปรแกรมตั้งแต่เริ่มต้น

คำค้นหา: เรียนเขียน Template

ข้อมูลเพิ่มเติม

Basic Visual C#
Basic Visual C#

Course ID: adc-03-03 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (5,900 บาท)

Visual C# Programming เป็นภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุทำงานบนดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก พัฒนาโดย
บริษัทไมโครซอฟท์และมี Anders Hejlsberg เป็นหัวหน้าโครงการ โดยมีรากฐานมาจากภาษาซีพลัสพลัสและภาษาอื่นๆ
(โดยเฉพาะภาษาเดลไฟและจาวา) โดยปัจจุบันภาษาซีซาร์ปเป็นภาษามาตรฐานรองรับโดย ECMA และ ISO

ภาษา C# นั้น เป็นภาษาที่มีรูปร่างหน้าตาและโครงสร้างในแบบที่เรามักจะเรียกว่า “C-Style Language” หรือ ภาษาที่มีลักษณะ คล้ายคลึงกับภาษา C นั่นเอง ซึ่งแม้แต่ภาษาที่โปรแกรมเมอร์ชาวไทยคุ้นเคยกันดีอย่าง Java และ PHP นั้นก็จัดอยู่ในภาษากลุ่มนี้เช่นกัน นั่นก็เพราะ ว่า “C-Style” เป็นรูปแบบภาษาที่โปรแกรมเมอร์ส่วนใหญ่ ที่มักมีพื้นฐานมาจากภาษา C คุ้นเคย แต่ ก็อาจจะเป็นภาษาที่ดูแปลกตา สำหรับผู้ ที่ไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาก่อน หรือผู้ที่คุ้นเคยกับภาษาที่ค่อนข้างดูคล้ายกับภาษาพูดอย่าง Visual Basic ไปเลยก็เป็นได้ ดังนั้น ถ้าคุณมีพื้นฐานจากภาษาในกลุ่ม C-Style มาก่อนแล้วการเริ่มเรียน C# ก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้น

คำค้นหา: เรียนเขียน Template

ข้อมูลเพิ่มเติม

Java Servlet and JSP Programming
Java Servlet and JSP Programming

Course ID: adc-03-04 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 24 ชั่วโมง (10,500 บาท)

ปัจจุบันเทคโนโลยี Web เป็นที่แพร่หลายและเข้าถึงได้โดยง่าย ดังนั้นหน่วยงานต่าง ๆ จึงออกแบบระบบงานให้อยู่ในรูปของ Web Applications เพื่อให้ลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น การจะพัฒนา Web Applications ใน Java ได้นั้น เราจำเป็นต้องเรียนรู้เทคโนโลยี Servlet และ JSP ซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญในโลกของ JavaWeb ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นการนำเอาองค์ความรู้ Java มาประยุกต์ใช้กับการทำ Web Applications ด้วยเทคโนโลยี Servlet และ JSP โดยหลักสูตรจะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานที่จำเป็นไปจนกระทั่งหัวข้อขั้นสูงของเทคโนโลยี Servlet และ JSP นอกจากนี้ผู้เข้ารับการอบรมยังได้เรียนรู้หลักการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับการทำ Web Applications อาทิเช่น M-V-C ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติตลอดระยะเวลาที่อบรมด้วย และเมื่อจบหลักสูตรแล้วสามารถนำกลับไปใช้งานได้จริง        

คำค้นหา: เรียนเขียน Template

ข้อมูลเพิ่มเติม

Basic Android Programming
Basic Android Programming

Course ID: adc-03-05 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (5,500 บาท)

เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่จะทำการพัฒนาโปรแกรมบน Android แม้ว่าจะไม่เคยเขียนโปรแกรมบน  Android มาก่อน ในหลักสูตรจะทำการปูพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนรู้จักเครื่องมือ SDK ในการพัฒนา รวมทั้งวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียสำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาโปรแกรมบน Android ขั้นตอนและวิธีการในการพัฒนาและการต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองโดยผู้เรียนจะได้เรียนการเขียนโปรแกรมภาษา Java รวมถึงเรียนรู้เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมบน Android รวมถึงพื้นฐานการเขียนโปรแกรมบน Android ในขั้นต่อ ๆ ไป

คำค้นหา: เรียนเขียน Template

ข้อมูลเพิ่มเติม

Advanced Android Programming
Advanced Android Programming

Course ID: adc-03-06 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (7,500 บาท)

คอร์สนี้จะเน้นการทำ Android Programming ที่ Advance และเจาะจงมากยิ่งขึ้น  ไม่ว่าจะเป็น Function การทำงานของโทรศัพท์  การจัดการระบบส่ง SMS  การ Control Hardware ที่มีอยู่บนตัวเครื่อง  ไม่ว่าจะเป็น Camera, Sensor, Multi Touch, Bluetooth, Wireless   เรียนรู้ Architecture ในการทำงานแบบ online ด้วยการจัดการ Browser ด้วย Web Control และ HTTP ซึ่งเป็น protocol หลักในการใช้งาน internet  และ การใช้งาน Technology Web Service เพื่อแลกเปลี่ยน Service ที่สามารถ request ใช้ด้วย Android Application ได้  อีกทั้งในคอร์สนี้ยังจะได้เรียนรู้เรื่องของการจัดการ Location-Base Service และการประยุกต์ใช้ Google Maps บน  Application ของเราเองได้

คำค้นหา: เรียนเขียน Template

ข้อมูลเพิ่มเติม

Basic Perl Programming
Basic Perl Programming

Course ID: adc-03-07 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 24 ชั่วโมง (10,500 บาท)

Perl เป็นสคริปต์ที่เขียนได้อย่างรวดเร็วซึ่งสามารถทำงานได้ทุกหน้าที่ของภาษา C โดยหลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นการใช้ Scalars, Arrays, Hashes, Control Flow, I/O, Subroutines, Packages, References, Reports, Networking, CGI Programming, และการเขียน Object Oriented Programming

 

คำค้นหา: เรียนเขียน Template

ข้อมูลเพิ่มเติม

Java Servlet & JSP Applications
Java Servlet & JSP Applications

Course ID: adc-03-11 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 30 ชั่วโมง (11,500 บาท)

หลักสูตรการใช้งาน ระบบโปรแกรมมิ่งระดับสูง โดยใช้ภาษา Java ในการติดต่อกับ Servers ทั้งหลาย การเขียน Java Script เพื่อเรียกใช้งาน Servers ข้ามแพล็ทฟอร์ม การควบคุมระบบ และใช้งาน Applications โดยใช้ภาษาโปรแกรมมิ่งระดับสูง การใช้งาน Applications บนหลากหลายรูปแบบ พร้อมการสอนแบบส่วนตัว และฝึกใช้งานจริงทุกขั้นตอน

คำค้นหา: เรียนเขียน Template

ข้อมูลเพิ่มเติม

Entity Framework using Visual Studio 2010
Entity Framework using Visual Studio 2010

Course ID: adc-03-12 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 24 ชั่วโมง (9,900 บาท)

โดยในปัจจุบันเรามีวิธีการเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อฐานข้อมูลมากมาย แต่ใน Visual Studio 2010 ได้นำเสนอวิธีการติดต่อฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในปัจจุบันก็คือ ADO.NET Entity Framework ซึ่งจะทำให้ Programmer สามารถเขียนโปรแกรมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงเป็นอย่างมาก ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเป็นอย่างสูง  

คำค้นหา: เรียนเขียน Template

ข้อมูลเพิ่มเติม

Basic iOS Development
Basic iOS Development

Course ID: adc-03-14 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (7,500 บาท)

หลักสูตร IOS Development เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่จะทำการพัฒนาโปรแกรมบนระบบมือถือ iPhone ถึงแม้ว่าจะผู้เรียนจะไม่เคยเขียนโปรแกรมบน iPhone หรือ บน  Mac OS มาก่อนเลยก็ตาม หลักสูตรนี้จะทำการแนะนำข้อมูลพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนได้รู้จักกับระบบปฏิบัติการบน Mobile Phone ตั้งแต่การเริ่มรู้จักระบบ IOS App การใช้งานไวยากรณ์ต่างๆ การสร้าง App แบบหลายหน้าจอ การรับส่งข้อมูลระหว่างกัน รวมทั้งวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย สำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาโปรแกรมบน iPhone และวิธีการในการพัฒนา App และการต่อยอดในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง โดยผู้เรียนจะได้เรียนการเขียนโปรแกรมภาษา Objective-C รวมถึงเรียนรู้เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมบน iPhone รวมถึงพื้นฐานการเขียนโปรแกรมบน iPhone ในขั้นต่อ ๆ ไป

คำค้นหา: เรียนเขียน Template

ข้อมูลเพิ่มเติม

Web Services Using C# and ASP.NET
Web Services Using C# and ASP.NET

Course ID: adc-03-15 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (9,900 บาท)

การสร้าง Web Service และการเรียกใช้งาน Web Service โดยใช้ C# และ ASP.NET สำหรับผู้เริ่มต้นจนถึงประยุกต์ใช้งาน หลายคนคงจะเข้าใจความหมายของคำว่า Web Service แต่ไม่รู้ว่ามันทำงานยังไง และจะเรียกใช้งานยังไง ถ้าจะให้เข้าใจง่าย ๆ Web Service เปรียบเสมือนช่องทางสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระว่าง Server ต่อ Server หรือ Server ต่อ Client ซึ่งเว็บที่จะเปิดให้บริการ Web Service จะต้องทำช่องทางที่เว็บอื่น ๆ จะสามารถเข้ามาเรียกใช้งานได้ ข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกันอาจจะเป็นข้อมูลต่าง ๆ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย อาจจะเปิดช่องทางสำหรับการอ่านค่าอัตราแลกเปลี่ยน โดยกำหนดให้ Client จะต้องส่งค่า Currency และ Date (เช่น USD , 30-Apr-2012) ที่จะอ่านค่าอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเมื่อ Client เรียก Web Service จะต้องโยนค่า Argument ที่เป็น Currency และ Date เข้าไปได้อีกด้วย

ซึ่งในคอร์สอบรมนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และฝึกปฎิบัติการใช้งาน Web Service พื้นฐานถึงขั้นสูงที่น่าสนใจ อาทิ
SOAP, WSDL, UDDI , HTTP,XML ,Web Service Clients,Web Services Programming Model,XML Serialization,Using SOAP, การประยุกต์ใช้งาน WSDL,Data Access with Web Services, และหัวข้อเกี่ยวกับ Security คือ WSE and Web Services Security 

เพื่อการนำไปประยุกต์พัฒนา Web Service ตามแนวทางของตัวเองได้ต่อไป

คำค้นหา: เรียนเขียน Template

ข้อมูลเพิ่มเติม

 Advanced iOS Development
Advanced iOS Development

Course ID: adc-03-17 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (9,900 บาท)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการพัฒนาโปรแกรมบน iOS แล้วต้องการศึกษา เพิ่มเติมในการ เขียน โปรแกรมติดต่อกับไฟล์และฐานข้อมูล ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานระบบการจัดการไฟล์ของ iOS การอ่านรายชื่อไฟล์ต่าง ๆ จาก Main Bundle และ Copy ไปยัง Documents การเรียกใช้งาน Property List และ NSUserDefault เรียนรู้การใช้งานฐานข้อมูล SQLite และ Core Data รวมถึงการเก็บข้อมูลบน iCloud

คำค้นหา: เรียนเขียน Template

ข้อมูลเพิ่มเติม

พัฒนา Cross-Platform Mobile สำหรับ iOS และ Android ด้วย Phonegap/Cordova
พัฒนา Cross-Platform Mobile สำหรับ iOS และ Android ด้วย Phonegap/Cordova

Course ID: adc-03-20 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 24 ชั่วโมง (7,500 บาท)

การพัฒนาเว็บ Application ในยุคปัจจุบันนั้นมีแนวทางและรูปแบบที่หลากหลายขึ้น หนึ่งในนั้นคือการใช้ Framework สำเร็จรูปอย่าง jQuery mobile ร่วมกันกับ PhoneGap เพื่อพัฒนา Application ในลักษณะ Hybrid Application  ที่ใช้งานได้ทั้งบนเว็บไซต์และบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน (Cross Platform) ซึ่งในหลักสูตรนี้จะได้แนะนำความสามารถเหล่านี้ให้กับผู้อบรมได้นำไปประยุกต์ใช้กับงานของท่านต่อไป

คำค้นหา: เรียนเขียน Template

ข้อมูลเพิ่มเติม

Java JSP & Servlet with Hibernate Framework
Java JSP & Servlet with Hibernate Framework

Course ID: adc-03-21 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 24 ชั่วโมง (10,900 บาท)

สถาปัตยกรรมพัฒนาซอฟต์แวร์ของระบบได้รับการพิจารณาว่าเป็นหนึ่งในส่วนที่สำคัญที่สุดของ นักพัฒนาซอฟต์แวร์  การตัดสินใจที่จะนำ เทคโนโลยีใดมาพัฒนา Web Application จึงเป็นเรื่องที่หลายหน่วยงานให้ความสำคัญการตัดสินใจทางด้านการออกแบบใดที่จะทำให้สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์มีคุณภาพตรงตามความต้องการทางด้านคุณภาพ และมีความรวดเร็วในการพัฒนา หลักสูตรนี้ จะเน้นถึงการฝึกปฏิบัติ (Workshop) ด้วยแบบฝึกหัดและตัวอย่างที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกวิเคราะห์และทำความเข้าใจ

คำค้นหา: เรียนเขียน Template

ข้อมูลเพิ่มเติม

การเขียนโปรแกรม iOS ขั้นสูง เพื่อรองรับการให้บริการบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Devices)
ระยะเวลา 30 ชั่วโมง (17,500 บาท)

The current number of apps on mobile applications is growing rapidly. To meet the demand for jobs and services, which vary according to the daily lives of individuals. By media type, iPhone and iPad devices provides a number of bases for a lot. It is necessary to develop applications on mobile apps need to build applications in the operating system IOS. In response to the user group. Therefore, it is necessary to train personnel to perform mission work in IT. You can take the knowledge gained from the development of expertise. Can create apps that use the operating system on the IOS. And can develop an application to broadcast information for the benefit of the public.

คำค้นหา: เรียนเขียน Template

ข้อมูลเพิ่มเติม

Web Services Using C# and ASP.NET สาขาชลบุรี
Web Services Using C# and ASP.NET สาขาชลบุรี

Course ID: adc-03-30 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (6,000 บาท)


การสร้าง Web Service และการเรียกใช้งาน Web Service โดยใช้ C# และ ASP.NET สำหรับผู้เริ่มต้นจนถึงประยุกต์ใช้งาน หลายคนคงจะเข้าใจความหมายของคำว่า Web Service แต่ไม่รู้ว่ามันทำงานยังไง และจะเรียกใช้งานยังไง ถ้าจะให้เข้าใจง่าย ๆ Web Service เปรียบเสมือนช่องทางสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระว่าง Server ต่อ Server หรือ Server ต่อ Client ซึ่งเว็บที่จะเปิดให้บริการ Web Service จะต้องทำช่องทางที่เว็บอื่น ๆ จะสามารถเข้ามาเรียกใช้งานได้ ข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกันอาจจะเป็นข้อมูลต่าง ๆ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย อาจจะเปิดช่องทางสำหรับการอ่านค่าอัตราแลกเปลี่ยน โดยกำหนดให้ Client จะต้องส่งค่า Currency และ Date (เช่น USD , 30-Apr-2012) ที่จะอ่านค่าอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเมื่อ Client เรียก Web Service จะต้องโยนค่า Argument ที่เป็น Currency และ Date เข้าไปได้อีกด้วย

ซึ่งในคอร์สอบรมนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และฝึกปฎิบัติการใช้งาน Web Service พื้นฐานถึงขั้นสูงที่น่าสนใจ อาทิ
SOAP, WSDL, UDDI , HTTP,XML ,Web Service Clients,Web Services Programming Model,XML Serialization,Using SOAP, การประยุกต์ใช้งาน WSDL,Data Access with Web Services, และหัวข้อเกี่ยวกับ Security คือ WSE and Web Services Security 

คำค้นหา: เรียนเขียน Template

ข้อมูลเพิ่มเติม

Advanced Android Programming สาขาชลบุรี
Advanced Android Programming สาขาชลบุรี

Course ID: adc-03-31 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 24 ชั่วโมง (7,500 บาท)

คอร์สนี้จะเน้นการทำ Android Programming ที่ Advance และเจาะจงมากยิ่งขึ้น  ไม่ว่าจะเป็น Function การทำงานของโทรศัพท์  การจัดการระบบส่ง SMS  การ Control Hardware ที่มีอยู่บนตัวเครื่อง  ไม่ว่าจะเป็น Camera, Sensor, Multi Touch, Bluetooth, Wireless   เรียนรู้ Architecture ในการทำงานแบบ online ด้วยการจัดการ Browser ด้วย Web Control และ HTTP ซึ่งเป็น protocol หลักในการใช้งาน internet  และ การใช้งาน Technology Web Service เพื่อแลกเปลี่ยน Service ที่สามารถ request ใช้ด้วย Android Application ได้  อีกทั้งในคอร์สนี้ยังจะได้เรียนรู้เรื่องของการจัดการ Location-Base Service และการประยุกต์ใช้ Google Maps บน  Application ของเราเองได้

คำค้นหา: เรียนเขียน Template

ข้อมูลเพิ่มเติม

Microsoft SQL Server Reporting Services และ Report Builder
Microsoft SQL Server Reporting Services และ Report Builder

Course ID: dbc-02-03 หมวดหมู่: ฐานข้อมูล

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (11,500 บาท)

หลักสูตรนี้ได้กล่าวถึงวิธีการสร้างรายงาน (Report) โดยใช้เครื่องมือของ Microsoft SQL Server Reporting Services ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีมาพร้อมกับ License ของ SQL Server จึงไม่ต้องเสียค่า License เพิ่มเติม และได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน และสามารถใช้แทน Reporting Tools ตัวอื่นๆ ได้ทันที เช่น MS Access, Crystal Report, Actuate Report, BIRT Report เป็นต้น ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ Data Warehouse เป็นอย่างมาก และยังนำไปพัฒนาระบบ Business Intelligence ต่อไปได้อีกด้วย  

คำค้นหา: เรียนเขียน Template

ข้อมูลเพิ่มเติม

MySQL Administrator
MySQL Administrator

Course ID: dbc-02-04 หมวดหมู่: ฐานข้อมูล

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (9,900 บาท)

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในการบำรุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพของฐานข้อมูลด้วยแนวทางต่าง ๆ ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์จริงในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลของ MySQL และปฏิบัติงานด้วยความมั่นใจ

คำค้นหา: เรียนเขียน Template

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตร AutoCAD 2D สำหรับผู้เริ่มต้น
หลักสูตร AutoCAD 2D สำหรับผู้เริ่มต้น

Course ID: gpc-05-08 หมวดหมู่: ออกแบบด้านกราฟิก

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (3,500 บาท)

AutoCAD เป็นโปรแกรมที่สามารถนำไปใช้งานได้ทั้งในรูปแบบของการเขียนแบบ 2 มิติ และขึ้นรูปทรง 3 มิติ แต่ในการทำงานจริงๆ นั้นส่วนใหญ่ User จะใช้งานเฉพาะด้าน 2 มิติเท่านั้น ดังนั้นโปรแกรมนี้จึงเป็นโปรแกรมพื้นฐานที่ทุกสาขาวิชาชีพทางด้านการออกแบบจำเป็นต้องนำใช้ในการทำงาน ที่เป็นที่ยอดรับกันทั่วไปและเป็นแบบสากล ดังนั้น ในการสอน AutoCAD จะสอนแบบควบคุมทุกเวอร์ชั่น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการผสมผสานหลายๆ คำสั่งที่ได้เรียนรู้จนสามารถนำไปใช้เขียนแบบจบงานจนถึงขั้นตอน Plot ลงกระดาษ หรือการแปลงไฟล์เขียนแบบเป็น PDFเพื่อนำเสนอแบบให้ลูกค้าในโอกาสต่อไป

คำค้นหา: เรียนเขียน Template

ข้อมูลเพิ่มเติม

AutoCAD Drawing 2D Workshop
AutoCAD Drawing 2D Workshop

Course ID: gpc-05-09 หมวดหมู่: ออกแบบด้านกราฟิก

ระยะเวลา 30 ชั่วโมง (13,500 บาท)

หลักสูตร AutoCAD (Workshop) ในคอร์สนี้ จะเป็นเน้นในเรื่องของการทำตัวอย่างอย่างเดียว เพื่อให้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะความสามารถในการเขียนแบบงานจริงและสามารถนำคำสั่งมาประยุกต์ใช้รวมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสร้างเป็นผลงานนำเสนอลูกค้าได้ในโอกาสต่อไป

คำค้นหา: เรียนเขียน Template

ข้อมูลเพิ่มเติม

Basic Microsoft Excel
Basic Microsoft Excel

Course ID: mic-04-04 หมวดหมู่: วินโดว์และออฟฟิศ

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (3,500 บาท)

Microsoft Excel เป็นโปรแกรมสเปรดชีต หรือตารางคำนวณ เหมาะกับงานที่ต้องการการคำนวณเช่น งานบัญชี งานนำเสนอเป็นตัวเลข หรือกราฟ และอื่นๆ มีคุณสมบัติในการฝังสูตร หรือค่าของฟังก์ชันต่างๆในแต่ละช่องของตาราง ซึ่งรองรับฟังก์ชันของสถิติ การเงิน ฐานข้อมูล คณิตศาสตร์ และอื่นๆ

คำค้นหา: เรียนเขียน Template

ข้อมูลเพิ่มเติม

Advanced Microsoft Excel
Advanced Microsoft Excel

Course ID: mic-04-05 หมวดหมู่: วินโดว์และออฟฟิศ

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (4,000 บาท)

เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากการใช้งาน Microsoft Excel พื้นฐาน โดยความรู้จะมุ่งเน้นฟีเจอร์เด็ดที่เป็นประโยชน์ต่องานด้านต่างๆ แต่เราอาจจะไม่ค่อยได้รู้จักกับฟีเจอร์เหล่านี้ เช่นฟังก์ชั่นการควบคุมเซลล์ การจัดการมุมมองของตาราง และการเชื่อมต่อตารางคำนวณกับชีต ไฟล์ หรือ ODBC เน้นการนำไมโครซอฟต์เอกเซลไปใช้ในการออกแบบและสร้างระบบฐานข้อมูลของหน่วยงาน โดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอกเซล โดยครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวกับ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล  การสร้างฐานข้อมูลโดยใช้ความรู้ขั้นสูงของโปรแกรมไมโครซอฟต์เอกเซล การใช้ฟอร์มข้อมูล เพื่อช่วยในการทำงานกับฐานข้อมูล  การใช้เครื่องมือป้องกันระบบฐานข้อมูล การใช้เครื่องมือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  ฟังก์ชันที่ใช้ในการค้นหาและจัดการกับฐานข้อมูล  การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล  การประยุกต์ใช้คำสั่งเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล การบริหารจัดการและวิเคราะห์กับข้อมูลโดยการใช้ตารางไพวอท (Pivot Table) การใช้งาน Pivot Table

คำค้นหา: เรียนเขียน Template

ข้อมูลเพิ่มเติม

Basic Microsoft Access
Basic Microsoft Access

Course ID: mic-04-08 หมวดหมู่: วินโดว์และออฟฟิศ

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (3,500 บาท)

เพื่อให้ผู้เข้าฟังการบรรยายได้รู้จักกับระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access และการจัดการกับข้อมูลในลักษณะต่างๆ รู้จักความหมายและวิธีการสร้างฐานข้อมูล ตาราง คิวรี ฟอร์ม และรายงาน

คำค้นหา: เรียนเขียน Template

ข้อมูลเพิ่มเติม

Advanced Microsoft Access
Advanced Microsoft Access

Course ID: mic-04-09 หมวดหมู่: วินโดว์และออฟฟิศ

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (4,000 บาท)

เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจาก Microsoft Access พื้นฐาน เน้นเทคนิคในการใช้งาน Microsoft Access เนื้อหาจะครอบคลุมถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง Table ด้วย Relationship, เทคนิคการสร้าง Query, เทคนิคการสร้าง Form และ Control ต่างๆ ใน Form และเทคนิคการสร้าง Report

คำค้นหา: เรียนเขียน Template

ข้อมูลเพิ่มเติม

Basic Microsoft Visio
Basic Microsoft Visio

Course ID: mic-04-12 หมวดหมู่: วินโดว์และออฟฟิศ

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (3,500 บาท)

Visio เป็นโปรแกรมเก็บคลังข้อมูลรูปภาพ และต้นแบบสำหรับการสร้างผังงานด้านต่างๆ ซึ่งใช้งานได้ง่าย เหมาะกับผู้ทำงานที่ต้องการสร้างภาพในการนำเสนอได้ตรงกับงานที่ดำเนินด้านต่างๆ

คำค้นหา: เรียนเขียน Template

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตร “การใช้งาน Social Network”
หลักสูตร “การใช้งาน Social Network”

Course ID: otc-08-04 หมวดหมู่: คอร์สอื่น ๆ

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (4,000 บาท)

ปัจจุบันเทคโนโลยีในการสื่อสารมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยเข้าสู่ยุคการสื่อสารอย่างไร้พรมแดน ข้อมูลข่าวสารสามารถส่งไปข้ามโลกภายในเสี่ยววินาที มีนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างมากมาย จนปัจจุบันสังคมการสื่อสารเข้าสู่ยุคสื่อใหม่ (New Media) ซึ่งสื่อใหม่มีหลายหลายรูปแบบ หลายช่องทาง ที่นิยมใช้กันมากที่สุดและเห็นเป็นรูปธรรมมากที่สุดคือ ช่องทาง Internet ในรูปแบบ เว็บไซต์ ซึ่งปัจจุบันเว็บไซต์เข้าสู่ยุค 2.0 เป็นยุคที่เปิดโอกาสให้ผู้รับสื่อทำหน้าที่เป็นผู้สร้างสื่อให้ความสำคัญกับทุกๆ คนเท่าเทียมกัน และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและสร้างความร่วมมือในการสร้างสิ่งใหม่ๆ ให้กับโลกในปัจจุบัน ซึ่งเครื่องมือที่กำลังเป็นที่นิยมและมีบทบาทมากที่สุด ณ ตอนนี้คงไม่พ้น Social Media ทั้งบนเว็บไซต์และบนมือถือ

คำค้นหา: เรียนเขียน Template

ข้อมูลเพิ่มเติม

Basic HTML+CSS (คอร์สเขียนเว็บพื้นฐาน)
Basic HTML+CSS (คอร์สเขียนเว็บพื้นฐาน)

Course ID: wdc-01-01 หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (3,500 บาท)

สอนการออกแบบเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML และ CSS สำหรับผู้เริ่มต้น ที่ยังไม่มีความรู้มาก่อนเลย สามารถเริ่มต้นเรียนรู้ได้จากคอร์สนี้ โดยลักษณะการสอนจะเป็นการเรียนรู้ทฤษฎี ควบคู่ไปกับการฝึกปฎิบัติทำ Workshop ที่น่าสนใจเพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น

คำค้นหา: เรียนเขียน Template

ข้อมูลเพิ่มเติม

Advanced PHP and MySQL (คอร์ส php mysql ขั้นสูง)
Advanced PHP and MySQL (คอร์ส php mysql ขั้นสูง)

Course ID: wdc-01-04 หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (5,900 บาท)

หลักสูตรต่อยอดการเขียนโปรแกรมด้วย PHP สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานมาภาษา PHP มาบ้างแล้ว โดยในหลักสูตรท่านจะสามารถสร้าง Photo Gallery, คำสั่งในการย่อไฟล์รูปภาพ พร้อมใส่พื้นหลัง , สร้างระบบ CMS (Content Management System) ด้วย RichText, สร้างระบบป้องกันข้อมูลด้วยรูปภาพยืนยัน (CAPTCHA), นำเสนอข่าวสารด้วย RSS, พร้อมทั้งใส่ลูกเล่นต่างๆให้เว็บไซต์อีกมากมาย

คำค้นหา: เรียนเขียน Template

ข้อมูลเพิ่มเติม

Basic ASP.net 4.0 (คอร์สพื้นฐาน)
Basic ASP.net 4.0 (คอร์สพื้นฐาน)

Course ID: wdc-01-06 หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (6,500 บาท)

ภาษา ASP นับเป็นอีกภาษาในการเขียนเว็บโปรแกรมมิ่งจากทางฝั่ง Microsoft ซึ่งตัวภาษาจะมีพื้นฐานมาจากภาษา Visual Basic แต่สำหรับ ASP.NET 4.0 นั้นสามารถเลือกพัฒนาได้ทั้ง Visual Basic และ Visual C# ตามความถนัดของผู้พัฒนา

การเรียนรู้ภาษา ASP.net ในคอร์สพื้นนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้น พัฒนา Appication ที่มีความซับซ้อนและต้องการ ระบบความปลอดภัยที่สูงขึ้น ภาษา ASP.NET นับว่าตอบโจทย์เหล่านี้ได้เป็นอย่างดี

คำค้นหา: เรียนเขียน Template

ข้อมูลเพิ่มเติม

Advanced ASP.net 4.0 (คอร์สขั้นสูง)
Advanced ASP.net 4.0 (คอร์สขั้นสูง)

Course ID: wdc-01-07 หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (7,500 บาท)

หลักสูตร Advanced ASP.NET 4.0 เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่เคยเขียนโปรแกรมด้วย ASP.NET ด้วย VB.NET และ C# มาแล้ว และต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเว็บให้มากขึ้น โดยมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มาพร้อมกับ ASP.NET และ .NET 4.0 เพื่อนำไปใช้ในการสร้างเว็บแอพลิเคชันในระดับองค์กร พร้อมการใช้งานร่วมกับ AJAX ที่มีการใช้งานเทคโนโลยีที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น

คำค้นหา: เรียนเขียน Template

ข้อมูลเพิ่มเติม

Basic JavaScript
Basic JavaScript

Course ID: wdc-01-08 หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (3,900 บาท)

JavaScript นับว่าเป็นภาษาที่เข้ามาช่วยเติมลูกเล่นและเทคนิคต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของเรา การใช้งาน javascript นั้นทำให้ซอฟแวร์ บน Web base นั้นมีความใกล้เคียงกับ Application บน Desktop ในคอร์สนี้จะเป็นการสอนภาษา Javascript จากคนไม่รู้อะไร โดยเริ่มจากพื้นฐานสุุดที่ควรรู้ ไปสู่การแนะนำให้ใช้ Frame Work ยอดนิยมอย่าง jQuery

คำค้นหา: เรียนเขียน Template

ข้อมูลเพิ่มเติม

jQuery for Application
jQuery for Application

Course ID: wdc-01-10 หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (4,900 บาท)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้งาน jQuery มาซักระยะหนึ่ง ในหลักสูตรนี้จะเน้นการใช้งาน Function ต่างๆและการ customize jQuery รวมทั้งการนำเอา jQuery Plug-in ซึ่งจำเป็นต้องใช้ในกิจกรรมมาแนะนำให้ หลังจากที่เรียนจบหลักสูตรนี้แล้ว จะสามารถนำ jQuery เข้าไปประยุกต์ใช้งานภายในหน่วยงานหรือองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คำค้นหา: เรียนเขียน Template

ข้อมูลเพิ่มเติม

Mobile Web Application
Mobile Web Application

Course ID: wdc-01-15 หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (4,500 บาท)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนา Mobile Web Application เพื่อให้สามารถใช้งานได้บน Mobile ทุกๆค่าย ในหลักสูตรนี้จะเน้นการทำ Wrokshop เป็นหลักดังนั้นจึงเหมะสำหรับ ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับ HTML5 และ CSS3 เป็นอย่างดีหรือ ผ่านการอบรมหลักสูตร HTML5 and CSS3 มาแล้ว

คำค้นหา: เรียนเขียน Template

ข้อมูลเพิ่มเติม

ASP.Net MVC 5 Framework
ASP.Net MVC 5 Framework

Course ID: wdc-01-16 หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (10,500 บาท)

การพัฒนาโดยใช้ MVC 5 Framework จะทำให้การเขียนโปรแกรมมีประสิทธิภาพโดยลดการเขียนโปรแกรมที่สับซ้อน ในหลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาเว็บในรูปแบบของ MVC Framework และจะได้เรียนรู้คุณสมบัติของ MVC 5 Framework พร้อมทั้งพัฒนาตัวอย่างแอพพลิเคชันที่สามารถนำไปใช้ทำงานได้จริง

คำค้นหา: เรียนเขียน Template

ข้อมูลเพิ่มเติม

PHP Ajax with jQuery
PHP Ajax with jQuery

Course ID: wdc-01-17 หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์

ระยะเวลา 24 ชั่วโมง (7,900 บาท)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เขียน PHP และ jQuery มาได้ซักระยะแล้วหรือผ่านการอบรมตัว Introduction to PHP และ Introduction to jQuery  มาแล้ว และต้องการเขียนโปรแกรมในลักษณะของ Ajax เพื่อให้การทำงานของระบบมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยในหลักสูตรนี้จะเจาะลึกในเรื่องของการเขียนโปรแกรมแบบ Ajax ตั้งแต่เริ่มต้น จนสามารถสร้างระบบเล็กขึ้นมาใช้งานได้ 

คำค้นหา: เรียนเขียน Template

ข้อมูลเพิ่มเติม

Joomla Extensions
Joomla Extensions

Course ID: wdc-01-18 หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (4,900 บาท)

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา Joomla รู้จักการใช้งาน Control panel manager การสร้างตาราง การดาวน์โหลดและติดตั้ง Joomla เบื้องต้น การจัดการเมนูต่างๆ การใส่วีดิโอรวมถึงการปรับเปลี่ยนเทมเพจต่างๆ การรีเซตเนื้อหาบนหน้าเว็บและการจัดการหน้าระบบสมาชิก เป็นต้น

คำค้นหา: เรียนเขียน Template

ข้อมูลเพิ่มเติม

Joomla Template สร้างและปรับแต่งเทมเพลต (Creating and Editing Custom Templates)
Joomla Template สร้างและปรับแต่งเทมเพลต (Creating and Editing Custom Templates)

Course ID: wdc-01-19 หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (5,900 บาท)

หลักสูตรการสร้างและปรับแต่ง Template ของ Joomla สำหรับผู้เริ่มต้นจนถึงประยุกต์ใช้งาน โดยเนื้อหาจะเริ่มตั้งแต่การออกแบบโครงสร้างเพจด้วย CSS การเขียนโค๊ด template ด้วย HTML และการติดตั้งเข้าสู่ joomla ในคอร์สนี้จะประยุกต์การใช้งานเทคนิคขั้นสูงด้วย ทั้งการออกแบบโครงสร้าง template หลาย ๆ คอลัมน์ในเทมเพลตเดียวกัน และการวางเนื้อหาต่าง ๆ ที่น่าสนใจลงบน template ที่สร้างขึ้น

คำค้นหา: เรียนเขียน Template

ข้อมูลเพิ่มเติม

Basic jQuery
Basic jQuery

Course ID: wdc-01-20 หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (3,900 บาท)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับมือใหม่ที่ต้องการเริ่มต้นใช้งาน jQuery ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่การเรียกใช้งาน jQuery สิ่งที่ทำให้ jQuery แตกต่างจาก Javascript Framework ตัวอื่นๆ ในหลักสูตรนี้จะเป็นการประยุกต์ใช้งานในเบื้องต้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยลักษณะการอบรมจะมีทฤษฏีประกอบการทำ Workshop เพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้น

คำค้นหา: เรียนเขียน Template

ข้อมูลเพิ่มเติม

Fundamental of XML for Web Services & Applications
Fundamental of XML for Web Services & Applications

Course ID: wdc-01-21 หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์

ระยะเวลา 24 ชั่วโมง (11,500 บาท)

         XML (Extensive Markup Language) Xml เป็นฟอร์แมตภาษาที่ใช้เน้น ส่วนที่เป็นข้อมูลและโครงสร้าง โดยสามารถกำหนดชื่อแท็ก และชื่อแอตทิบิวต์ ได้ตามความต้องการของผู้สร้างเอกสาร โดยเอกสารนั้นจะต้องมีความเป็น Well-formed เอกสาร xml จึงเป็นแค่แท็กซ์ไฟล์ชนิดหนึ่ง ที่มีแท็กเปิดและเท็กปิดครอบข้อมูลไว้ตรงกลางเท่านั้น ทำให้เอกสาร xml ถูกใช้ในการติดต่อกับระบบที่ต่างกัน เนื่องจากความง่ายในการสร้างเอกสาร การนำเอกสาร xml ไปใช้งานจะสนใจแต่ข้อมูลที่ถูกเน้นด้วยแท็ก มากกว่าWell-formed เป็นไวยากรณ์พื้นฐานของเอกสาร xml ตัวอย่างเช่น ชื่อเมือง อุณหภูมิ ความกดอากาศ ส่วน HTML เป็นการกำหนด tag ต่างๆ ที่จะทำให้ข้อมูลแสดงออกมาในรูปแบบไหน ซึ่งข้อมูลจะสามารถแสดงออกมาได้หลายรูปแบบ  ไม่ว่าจะเป็นตารางหรือ text ธรรมดา ขึ้นอยู่กับการกำหนดของภาษา HTML ปัจจุบัน XML ซึ่งเป็นภาษา ที่กำลังเป็นที่นิยม เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ภาษา  programming  ได้อย่างเต็มที่และเน้นหลักประโยชน์ในเรื่องของ  Web Services  ซึ่งสามารถใช้ได้กับโปรแกรมที่หลากหลาย 

คำค้นหา: เรียนเขียน Template

ข้อมูลเพิ่มเติม

Web Application with Yii Framework
Web Application with Yii Framework

Course ID: wdc-01-25 หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (6,900 บาท)

เรียนรู้การใช้งาน Yii ซึ่งเป็น PHP Framework ที่มีประสิทธิภาพสูงเหมาะสำหรับใช้กับการพัฒนา และมีประสิทธิภาพในการสร้างอย่าง Web Application ที่เป็นระบบ รวมถึงจะทำให้การพัฒนา Web Application มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพการใช้งานที่สูงขึ้น หลักสูตรนี้จึงเหมาะสำหรับการพัฒนา Web Application ที่มีขนาดใหญ่หรือสามารถรองรับการขยายในอนาคตได้

คำค้นหา: เรียนเขียน Template

ข้อมูลเพิ่มเติม

AutoCAD 3D (สำหรับผู้เริ่มต้น)
AutoCAD 3D (สำหรับผู้เริ่มต้น)

Course ID: รหัส: gpc-05-11 หมวดหมู่: ออกแบบด้านกราฟิก

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (4,500 บาท)

AutoCAD เป็นโปรแกรมสร้างงานเขียนแบบ ทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ที่ได้รับความนิยม เนื่องจากใช้งานที่สะดวก และเป็นได้รับความนิยมใช้กันโดยทั่วๆ ไป ในส่วนของเนื้อหาของหลักสูตรนี้ จะมุ่งเน้นในเรื่องการเขียนแบบ แบบ 3 มิติ สำหรับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมใหญ่ โดยภาพรวมเนื้อหาจะครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐานเล็กน้อย จนถึงการใช้งานขั้นสูง

คำค้นหา: เรียนเขียน Template

ข้อมูลเพิ่มเติม

Top

itgenius facebook fanpage
บริษัท ไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (IT Genius Engineering Co.,Ltd.)
CopyRight © 2013-2014 itgenius.co.th