ใบรับรองการจบหลักสูตร

ทุกหลักสูตรมีใบรับรอง (Certificate) การจบหลักสูตรให้

แจ้งความประสงค์กับทางสถาบันหากต้องการใบรับรองการจบหลักสูตร (Certificate of training) โดยเป็นใบรับรองที่ออกโดยสถาบันไอทีจีเนียสเอง (ไม่ได้ออกจากกระทรวงศึกษาธิการนะคะ)