อาจารย์และวิทยากร

อาจารย์และวิทยากร

ไอทีจีเนียส มีอาจารย์และวิทยากรที่มีความสามารถและประสบการณ์สูงในสายงานและสาขารายวิชาและเนื้อหาที่จัดสอน จัดอบรม อาจารย์และวิทยากรทุกท่านมีทักษะในการสอนที่ดี ทางไอทีจีเนียสมีระบบการประเมินผู้สอนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้วิทยากรที่มีคุณภาพ สามารถ่ายทอดประสบการณ์และเนื้อหาในหลักสูตรอบรมนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้องและเกิดความเข้าใจนำไปประยุกต์ใช้งานได้

อาจารย์ สามิตร โกยม

อาจารย์ สามิตร โกยม

ปริญญาโท คณะเทคโนโลยีและสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ดูผลงานและประวัติเพิ่มเติม
อาจารย์ สนิทวงศ์ กมลภากรณ์

อาจารย์ สนิทวงศ์ กมลภากรณ์

ปริญญาโท คณะเทคโนโลยีและสารสนเทศ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดูผลงานและประวัติเพิ่มเติม
อาจารย์ ธีรพล ทองโคตร

อาจารย์ ธีรพล ทองโคตร

ปริญญาตรี คณะบริหารธุระกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ดูผลงานและประวัติเพิ่มเติม
อาจารย์ เกรียงไกร อินทะรังษีี

อาจารย์ เกรียงไกร อินทะรังษีี

ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ดูผลงานและประวัติเพิ่มเติม
อาจารย์ เมธี จิตต์วรวงศ์

อาจารย์ เมธี จิตต์วรวงศ์

ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ดูผลงานและประวัติเพิ่มเติม