อาจารย์และวิทยากร

อาจารย์และวิทยากร

ไอทีจีเนียส มีอาจารย์และวิทยากรที่มีความสามารถและประสบการณ์สูงในสายงานและสาขารายวิชาและเนื้อหาที่จัดสอน จัดอบรม อาจารย์และวิทยากรทุกท่านมีทักษะในการสอนที่ดี ทางไอทีจีเนียสมีระบบการประเมินผู้สอนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้วิทยากรที่มีคุณภาพ สามารถ่ายทอดประสบการณ์และเนื้อหาในหลักสูตรอบรมนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้องและเกิดความเข้าใจนำไปประยุกต์ใช้งานได้

อาจารย์ สามิตร โกยม

อาจารย์ สามิตร โกยม

ปริญญาโท คณะเทคโนโลยีและสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ดูผลงานและประวัติเพิ่มเติม
อาจารย์ สนิทวงศ์ กมลภากรณ์

อาจารย์ สนิทวงศ์ กมลภากรณ์

ปริญญาโท คณะเทคโนโลยีและสารสนเทศ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดูผลงานและประวัติเพิ่มเติม
อาจารย์ ธีรพล ทองโคตร

อาจารย์ ธีรพล ทองโคตร

ปริญญาตรี คณะบริหารธุระกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ดูผลงานและประวัติเพิ่มเติม
อาจารย์ ภูวเนศวร์ ยอดจงรัมย์

อาจารย์ ภูวเนศวร์ ยอดจงรัมย์

ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ดูผลงานและประวัติเพิ่มเติม
อาจารย์ เกรียงไกร อินทะรังษีี

อาจารย์ เกรียงไกร อินทะรังษีี

ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ดูผลงานและประวัติเพิ่มเติม
อาจารย์ เมธี จิตต์วรวงศ์

อาจารย์ เมธี จิตต์วรวงศ์

ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ดูผลงานและประวัติเพิ่มเติม
อาจารย์ อภิรักษ์ มีทอง

อาจารย์ อภิรักษ์ มีทอง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

ดูผลงานและประวัติเพิ่มเติม
อาจารย์ ว่าที่ พ.ต. ณัฐศิระ เยาวสุต

อาจารย์ ว่าที่ พ.ต. ณัฐศิระ เยาวสุต

ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดูผลงานและประวัติเพิ่มเติม
อาจารย์ บุญชัย เล้าพรพิชยานุวัฒน์

อาจารย์ บุญชัย เล้าพรพิชยานุวัฒน์

ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ดูผลงานและประวัติเพิ่มเติม