ผลงานของเรา

โปรไฟล์ไอทีจีเนียส

บริษัท บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด - กรุงเทพมหานคร

อบรมหลักสูตร Basic to advanced PHP Ajax with jQuery ระยะเวลาการอบรม 4 วัน ให้กับ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด โดย อ.สามิตร โกยม จากไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด - ปทุมธานี

อบรมหลักสูตร Basic to advanced Android Programming ระยะเวลาการอบรม 2 วัน ให้กับบริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โดย อ.สามิตร โกยม จากไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


NXP Manufacturing Thailand - กรุงเทพมหานคร

จัดอบรมให้กับบริษัท NXP Manufacturing Thailand ในหลักสูตรพื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ระยะเวลาการอบรม 2 วัน ดำเนินการอบรมโดย อ.สามิตร โกยม จากไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

โดย วรพงษ์ เปรมฤทธิ์

SCG สำนักงานใหญ่ บางซื่อ - กรุงเทพมหานคร

จัดอบรมให้กับ ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) - SCG ในหลักสูตรพื้นฐาน Vue.js ระยะเวลาการอบรม 4 วัน ที่ SCG สำนักงานใหญ่ บางซื่อ ดำเนินการอบรมโดย อ.สามิตร โกยม จากไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

โดย วรพงษ์ เปรมฤทธิ์

Greenline Synergy Company Limited - กรุงเทพมหานคร

จัดอบรมให้กับ Greenline Synergy Company Limited ในหลักสูตรพื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ระยะเวลาการอบรม 3 วัน ที่ โรงพยาบาล สมิติเวชศรีนครินทร์ ดำเนินการอบรมโดย อ.สามิตร โกยม จากไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

โดย วรพงษ์ เปรมฤทธิ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ - กรุงเทพมหานคร

จัดอบรมให้กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในหลักสูตรฐาน After Effects CC 2018/2019 สำหรับผู้เริ่มต้น ระยะเวลาอบรม 2 วัน ดำเนินการอบรมโดย อ.สามิตร โกยม จากไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

โดย วรพงษ์ เปรมฤทธิ์

Greenline Synergy Company Limited - กรุงเทพมหานคร

เป็นการจัดอบรมในหน่วยงานของลูกค้า Greenline Synergy Company Limited ในหลักสูตร Advanced AngularJS ระยะเวลาการอบรม 3 วัน ดำเนินการอบรมโดย อาจารย์สามิตร โกยม

โดย วรพงษ์ เปรมฤทธิ์

ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) - กรุงเทพมหานคร

เป็นการจัดอบรมในหน่วยงานของลูกค้าบริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) ในหลักสูตร Advanced Microsoft Excel 2010/2013 ระยะเวลาการอบรม 2 วัน ดำเนินการอบรมโดย อาจารย์ประธาน พิทักษ์ผล จากบริษัท ไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

โดย วรพงษ์ เปรมฤทธิ์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข - นนทบุรี

จัดอบรมนอกสถานที่ (in house) ให้กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา MobileApplication และด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ดิจิทัล สำหรับ Android และ iOS ด้วย Ionic Framework ระยะเวลาอบรม 3 วัน ดำเนิการอบรมโดย อ.สามิตร โกยมและทีมงาน

โดย วรพงษ์ เปรมฤทธิ์

ฮันนี่เวลล์ ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) - กรุงเทพมหานคร

จัดอบรมนอกสถานที่ ภายในหน่วยงานของลูกค้า ให้กับ ฮันนี่เวลล์ ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) ในหลักสูตร Java & Android programming ระยะเวลา 5 วัน ดำเนินการสอนโดย อ.ถาวร ศรีเสนพิลา

โดย วรพงษ์ เปรมฤทธิ์