สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

พัฒนา Cross-Platform Mobile สำหรับ iOS และ Android ด้วย Phonegap/Cordova

สถานที่ กรุงเทพมหานคร วันที่ 14-17/08/2018

เพิ่มโดย เอ็นโอไอ ไอทีจีเนียส เมื่อ 2018-12-07