อบรม Advanced PHP and MySQL

4/6/2016

สถาบันไอทีจีเนียส - ไอทีจีเนียส กรุงเทพมหานคร

จัดอบรมหลักสูตรการเขียนเว็บแอพพลิเคชั่นขั้นสูงด้วยภาษา PHP และ MySQL ที่สถาบันไอทีจีเนียส กรุงเทพมหานคร ระยะเวลาอบรม 3 วัน ดำเนินการสอนโดย อาจารย์ สามิตร โกยม

หัวข้อการอบรมดังนี้

เริ่มต้นกับ HTML และ CSS

 • แนะนำตัววิทยากร
 • การเตรียมเครื่องมือที่จำเป็นในการเรียน (Dreamweaver , Appserv)
 • การตั้งค่าเครื่องมือเบื้องต้น
 • ทบทวนพื้นฐาน HTML ที่จำเป็น
 • ทบทวนพื้นฐาน CSS ที่จำเป็น
 • ฝึกทำ Workshop CSS


เริ่มต้นกับ PHP

 • Client - Server
 • PHP Tag
 • คำสั่งการแสดงผล
 • การใช้ comment ในโปรแกรม
 • รู้จักตัวดำเนินการในภาษา PHP
 • การกำหนดเงื่อนใขในภาษา PHP (if..else, switch..case) 
 • Workshop การใช้เงื่อนไข 
 • อาร์เรย์ (Array) ในภาษา PHP 
 • ฟังก์ชันด้านวันที่และเวลา 
 • Session และ Cookie ในภาษา PHP 
 • Workshop การทำหน้าระบบ Login ด้วย Session 


เริ่มต้นกับ PHP

 • รู้จัก phpMyAdmin สำหรับจัดการฐานข้อมูล MySQL 
 • การสร้างฐานข้อมูลใหม่ 
 • การติดต่อฐานข้อมูล MySQL ด้วย PHP 
 • การใช้คำสั่ง Select ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงบนหน้าเว็บ 
 • การใช้คำสั่ง insert เพิ่มข้อมูลลงตาราง 
 • การใช้คำสั่ง update เพื่อแก้ไขข้อมูลในตาราง 
 • การใช้คำสั่ง delete เพื่อทำการลบข้อมูลออกจากตาราง 
 • Workshop เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลในตาราง
โดย Admin ITGenius
305 Views