อบรม Laravel 5 Intermediate and Advanced

อบรม Laravel 5 Intermediate and Advanced

12/06/2018

สำนักงานกองสลาก - กองสลาก สนามบินน้ำ กทม

เป็นการจัดอบรมภายในหน่วยงานของลูกค้า (Private course) ให้กับสำนักกองสลาก สนามบินน้ำ ในหลักสูตร Laravel 5 Intermediate and Advanced ขึ้นกลางถึงประยุกต์ใช้งาน ระยะเวลาอบรม 8 วันต่อเนื่อง ดำเนินการจัดอบรมโดย อ.สามิตร โกยม จาก ไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

มีรายละเอียดเนื้อหาการอบรมดังนี้

 1. Incremental Validation
 2. Implementing Atom Feeds
 3. Environments and Configuration
 4. Mailers
 5. Many to Many Relationships
 6. Observables
 7. RESTful Forms
 8. Workers With Fortrabbit
 9. You Must Use Composer
 10. Responsibility
 11. Event Driven Code
 12. Iterate Anything
 13. Composers
 14. Search Essentials
 15. When to Interface
 16. Model Events
 17. Just Use ctags
 18. Redirect Guest vs. Intended
 19. Mass Assignment Explained
 20. Password Resets
 21. Commands 101
 22. Commands 201
 23. Reports and Graphs
 24. The N+1 Problem
 25. Fun With Dates
 26. Bash Bootstraps
 27. Advanced Eloquent Selections
 28. Artisan Tail
 29. Foreign Key Constraints Explained
 30. Password Reminders
 31. Fortrabbit Deployment Files
 32. Tinkering With Boris
 33. Seeds and Fakes
 34. CSRF Explained
 35. Better Error Monitoring
 36. Transports
 37. Use Events
 38. Pagination
 39. Wildcard Subdomains
 40. Laravel Like-Image Manipulation
 41. Record HTTP Requests
 42. Test Databases In Memory
 43. SOLID SRP
 44. Sorting
 45. URL Shortener
 46. Regression Testing
 47. Laravel Envoy
 48. Storing Private Config
 49. Sass Readability
 50. VfsStream and PhpSpec
 51. Efficient Queries
 52. The Unit Testing Facades Conundrum
 53. Form Macros
 54. Laracasts Crons and Email
 55. The Interface Necessity
 56. Recurring Tasks The Laravel Way
 57. The Adapter Design Pattern
 58. Laravel 5 Command Bus
 59. Laravel 5 Preview Events
 60. Setting Up Behat For Laravel 5
 61. Laravel 5 and Behat Authentication
 62. Global-Scopes
 63. Trap Your Email
 64. Whats New in TestDummy 2.0
 65. Activity Feeds
 66. Build An Activity Feed
โดย Admin ITGenius
471 Views