จัดอบรมหลักสูตร SQL Server 2016

จัดอบรมหลักสูตร SQL Server 2016

08/02/2018

สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร - กรุงเทพมหานคร

จัดอบรมนอกสถานที่ ภายในหน่อยงายของลูกค้า ให้กับ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในหลักสูตร SQL Server 2016 ระยะเวลา 1 วัน ดำเนินการสอนโดยอาจารย์สนิทวงศ์ กมลภากรณ์

โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้
โครงสร้างระบบฐานข้อมูล 

ความปลอดภัยของ SQL Server 

  • การพิสูจน์ตัวตนเพื่อเข้าใช้ MS SQL Server
  • ให้สิทธิ์ Logins เชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล

จัดการกับ Server Role และ Database Role 

  • การใช้งาน Server Roles
  • การใช้งาน Fixed Database Roles

การ Backup ฐานข้อมูล 

  • การ Backup ฐานข้อมูล
  • จัดการกับการ Backup

การ Restore ฐานข้อมูล 

  • การ Restore ฐานข้อมูล
  • การกู้คืนในสถานการณ์พิเศษ

การจัดการ SQL Server โดยอัตโนมัติ โดยใช้ SQL Server Agent 

โดย Admin ITGenius
561 Views