Basic Android Programming

01/04/2018

IT Genius - IT Genius

เป็นการจัดอบรมหลักสูตรการเขียนแอพ Android พื้นฐานที่บริษัท ไอทีจีเนียส จำนวน 3 วัน ให้กับลูกค้าจากหลายองค์กร ดำเนินการอบรมโดย อ.สามิตร โกยม จากไอทีจีเนียส

หัวข้อการอบรมมีดังนี้

 1. แนะนำการติดตั้งเครื่องมือสำหรับพัฒนาแอพพลิเคชัน
 2. เรียนรู้การใช้งาน widget ต่างๆ
 3.  เรียนรู้การกำหนดสีให้แอพพลิเคชัน
 4. พื้นฐานการใช้งาน Dialogbox แบบ Alert
 5. พื้นฐานการใช้งาน Input Dialog
 6. เรียนรู้การออกแบบหน้าจอด้วย Layout แบบต่างๆ
 7. รู้จักและใช้งาน SlidingDrawer
 8. เรียนรู้การแสงดผลแบบรายการด้วย ListActivity
 9. เรียนรู้การเขียนโปรแกรมร่วมกับ ListView
 10. แนะนำการเขียนโปรแกรมใช้งาน Spinner
 11.  รู้จักและใช้งาน GridView
 12.  แนะนำการสร้างและใช้งานเมนู
 13.  แนะนำการเขียนโปรแกรมกับ Action Bar
 14.  การรับ-ส่งข้อมูลระหว่าง Activity
 15.  พื้นฐานการเขียนโปรแกรมใช้งานฐานข้อมูล SQLite
 16.  ตัวอย่างการพัฒนา Android App อย่างง่าย
 17.  แนะนำติดตั้งแอพพลิเคชันบนเครื่องโทรศัพท์จริง
โดย Admin ITGenius
293 Views