Basic Android Programming

09/05/2018

สภากาชาดไทย - โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

จัดอบรม In-house ในหน่วยงานของลูกค้า ที่สภากาชาดไท โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในหลักสูตรการพัฒนาแอพพลิเคชั่น Andorid สำหรับผู้เริ่มต้น (Basic Android Programming) จำนวน 3 วัน ดำเนินการสอนโดย อ.สามิตร โกยม จากไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

มีรายละเอียดการสอนดังนี้

 1. แนะนำการติดตั้งเครื่องมือสำหรับพัฒนาแอพพลิเคชัน
 2. เรียนรู้การใช้งาน widget ต่างๆ
 3.  เรียนรู้การกำหนดสีให้แอพพลิเคชัน
 4. พื้นฐานการใช้งาน Dialogbox แบบ Alert
 5. พื้นฐานการใช้งาน Input Dialog
 6. เรียนรู้การออกแบบหน้าจอด้วย Layout แบบต่างๆ
 7. รู้จักและใช้งาน SlidingDrawer
 8. เรียนรู้การแสงดผลแบบรายการด้วย ListActivity
 9. เรียนรู้การเขียนโปรแกรมร่วมกับ ListView
 10. แนะนำการเขียนโปรแกรมใช้งาน Spinner
 11.  รู้จักและใช้งาน GridView
 12.  แนะนำการสร้างและใช้งานเมนู
 13.  แนะนำการเขียนโปรแกรมกับ Action Bar
 14.  การรับ-ส่งข้อมูลระหว่าง Activity
 15.  พื้นฐานการเขียนโปรแกรมใช้งานฐานข้อมูล SQLite
 16.  ตัวอย่างการพัฒนา Android App อย่างง่าย
 17.  แนะนำติดตั้งแอพพลิเคชันบนเครื่องโทรศัพท์จริง
โดย Admin ITGenius
322 Views