อบรม Basic ASP.net สำนักงานสรรพากร

อบรม Basic ASP.net สำนักงานสรรพากร

20/11/2017

สำนักงานสรรพากรภาค 1 - กรุงเทพมหานคร

เป็นหลักสูตรการจัดอบรมนอกสถานที่ พื้นฐานการเขียนเว็บแอพพลิเคชั่นด้วยภาษา ASP.net สำหรับผู้เริ่มต้น ระยะเวลาการอบรม 3 วัน ให้กับ สำนักงานสรรพากรภาค 1 ดำเนินการสอนโดย อาจารย์สามิตร โกยม

โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้

1 Introduction to ASP.NET จำนวน 2 ชั่วโมง

 •   Web Application Fundamentals
 •   Using Internet Information Services
 •   Web Forms
 •   ASP.NET MVC
 •   Web Services
 •   ASP.NET Features

2 Web Forms Architecture จำนวน 2 ชั่วโมง

 •   Page Class
 •   Web Forms Life Cycle
 •   Web Forms Event Model
 •   Code-Behind   

3 ASP.NET and HTTP จำนวน 2 ชั่วโมง

 •   Request/Response Programming
 •   HttpRequest Class
 •   HTTP Collections
 •   HttpResponse Class
 •   Redirection
 •   HttpUtility Class

4 Server Controls จำนวน 2 ชั่วโมง

 •   HTML Server Controls
 •   Web Forms Server Controls
 •   Rich Controls
 •   Validation Controls
 •   User Controls

5 Web Applications Using Visual Studio จำนวน 2 ชั่วโมง

 •   Using Visual Web Developer
 •   Visual Studio Forms Designer
 •   Using Components
 •   Shadow Copying
 •   Using the Global.asax File
 •   Data Binding

6 State Management and Web Applications จำนวน 2 ชั่วโมง

 •   Session State
 •   Application State
 •   Multithreading Issues
 •   Cookies

7 Debugging, Diagnostics and Error Handling จำนวน 2 ชั่วโมง

 •   Debugging
 •   Application Tracing
 •   Page Tracing
 •   Error Handling

8 More Server Controls จำนวน 2 ชั่วโมง

 •   Newer ASP.NET Controls
 •   Menus
 •   Master Pages

9 Data Access in ASP.NET 4.0 จำนวน 2 ชั่วโมง

 •   Data Source Controls
 •   Connection String Storage
 •   GridView
 •   DetailsView
 •   FormView
 •   Object Data Sources
 •   ListView
 •   DataPager
 •   Entity Data Model
 •   EntityDataSource
 •   LinqDataSource
 •   QueryExtender
โดย Admin ITGenius
428 Views