อบรมหลักสูตร Basic Java Programming

อบรมหลักสูตร Basic Java Programming

10/06/2018

ทั่วไป - ไอทีจีเนียส กทม

เป็นการจัดอบรมภายในสถาบันไอทีจีเนียส กทม หลักสูตร การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java สำหรับผู้เริ่มต้น ระยะเวลา 3 วัน ดำเนินการสอนโดย อ.สามิตร จากไอทีจีเนียส

มีเนื้อหาการอบรมดังนี้

1. Getting Started
2.Java Language Basics
3. Classes & Objects
4. Object-Oriented Programming (OOP) concepts
5. Java Array & Essential Class
6. Advance language features
7. Collections
8. GUI Programming
9. Thread
10. Performing I/0

โดย Admin ITGenius
449 Views