อบรม Basic Microsoft Project 2010

อบรม Basic Microsoft Project 2010

30/11/2014

Envelex (Thailand) - ชลบุรี

จัดอบรมที่สถานที่ของผู้อบรม ณ นิคมอมตะนคร เฟส 4 ชลบุรี บริษัท Envelex (Thailand) จำกัด ในหัวข้อ พื้นฐานการใช้งานวางแผนโครงการด้วยซอฟแวร์ Microsoft Project 2010 ระยะเวเลาอบรม จำนวน 2 วัน (วันที่ 30-31 พ.ย. 60) ดำเนินการอบรมโดย อาจารย์ สามิตร โกยม จากไอทีจี

โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้

 • องค์ประกอบของส่วนต่างๆ ที่สำคัญของ Microsoft Project 
 • การสร้าง Project และการกำหนดวันเริ่มต้นของโครงการ และวันหยุดต่างๆ ของโครงการ 
 • การป้อน Task และข้อมูลต่างๆ ของ Task 
 • การสร้าง Outline และ Relationship ของ Task และการแสดงในรูปแบบหัวข้อ เช่น 1, 1.1 .... 
 • กำรสร้าง Relationship ระหว่าง Task เช่น Start to Start, Finish to Start ฯลฯ 
 • การกำหนดบ้าง Task แบบต้องรอคอยแล้วจึงทำได้ หรือทำล่วงหน้าก่อนได้ 
 • การป้อนและกำหนดค่าต่างๆ ของทรัพยากร เช่น กำลังคน ค่าใช้จ่าย วันหยุด ฯลฯ 
 • การกำหนดความสัมพันธ์ระหว่าง Resource กับ Task 
 • การวิเคราะห์โครงการ เพื่อดูว่างานใดวิกฤต หรืองานใดถูกจัดสรรให้ทรัพยากรมากเกินไป 
 • การหาจำนวนวันที่เหลือของ Task ที่จะเกิดวิกฤต ในกรณีบาง Task เกิดการล่าช้า ซึ่งจะรู้ได้ว่าช้าได้สูงสุดกี่วัน  
 • การตรวจสอบวันสิ้นสุดของโครงการ 
 • การปรับเปลี่ยน Schedule ของ Project 
 • การกำหนดวัน Start หรือ Finish ของ Task แบบเฉพาะเจาะจง เช่น ห้ามเริ่มทำก่อนวันที่... หรือห้ามเริ่มช้ำกว่าวันที่... 
 • การใช้งาน Fields และ Table ใน Microsoft Project 
 • ประเภท Table ต่าง ๆ ใน Microsoft Project 
 • การใช้งาน Table ที่เกี่ยวข้องกับ Task และ Resoure 
 • การค้นหาข้อมูลต่างๆ ในโครงการ 
 • การค้นหาและแสดง Task หรือ Resource ที่ต้องการเท่านั้น 
 • การแสดงผลของ Project ในมุมมองต่างๆ  
 • การปรับแต่งและสร้างมุมอง Project ขึ้นเอง 
 • การออกรายงานต่างๆ ของ Project 
 • การ Format Report ให้ตรงกับความต้องการ 
 • การสร้าง Report เอง 
 • การพิมพ์ Report 
 • การ Update ความก้าวหน้าของโครงการ 
 • การเปรียบเทียบค่าของแผนงานต้นฉบับกับที่เกิดขึ้นจริง เพื่อตรวจดูค่าใช้จ่ายและจำนวนวันที่แตกต่าง 
 • การ Update Task ด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น %Complete, วันเริ่มจริง หรือวันเสร็จ หรือ Update ทุก Task จากวันที่กำหนด หรือ Update ทั้งโครงการ 
 • การนำเสนอโครงการผ่านทาง PowerPoint 
 • การนำเสนอโครงการผ่านทางเว็บไซต์ 
 • Workshop
โดย Admin ITGenius
335 Views