อบรม Basic node JS

27/11/2017

บริษัท สยามฟริท จำกัด - ไอทีจีเนียส กรุงเทพมหานคร

จัดอบรมที่สถาบันไอทีจีเนียส กรุงเทพมหานคร ในหลักสูตรพื้นฐานการเขียนเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย Node JS ระยะเวลาอบรม 2 วัน ดำเนินการสอนโดย อ.สนิทวงศ์ กมลภากรณ์

มีหัวข้อการจัดอบรมดังนี้

หัวข้อหลัก

 • What is Node.js?
 • Installing Node.js
 • Understanding the global object and global timing
 • Importing the core modules
 • Handling events
 • Creating child processes
 • Reading, writing, and removing files
 • Working with file streams
 • Making http requests
 • Serving files and JSON data
 • Installing npm, the node package manager
 • Working with Express, the web server framework
 • Using WebSockets
 • Testing and debugging Node.js code

รายละเอียด

1. What Is Node.js?

 • Node.js history 
 • How Node.js works

2. Installing Node.js

 • Installing Node.js on a Mac
 • Installing Node.js on a PC

3. Node Cord

 • The global object
 • Argument variables with process.argv
 • Standard input and standard output
 • Global timing functions

4. Node Modules

 • Core modules
 • Collecting information with Readline
 • Handling events with EventEmitter
 • Exporting custom modules
 • Creating child process with exec
 • Creating child process with spawn

5. The File System

 • Listing directory files
 • Reading files
 • Writing and appending files
 • Directory creation
 • Renaming and removing files
 • Renaming and removing directories
 • Readable file streams
 • Writable file streams

6. The HTTP Module

 • Making a request
 • Building a web server
 • Serving files
 • Serving JSON data
 • Collecting POST data

7. Node Package Manager

 • Installing npms locally
 • Installing npms globally on a Mac
 • Installing npms globally on a PC
 • File servers with httpster

8. Web Servers

 • The package.json file
 • Intro to Express
 • Express routing and CORS
 • Express post bodies and params
โดย Admin ITGenius
320 Views