Basic Programming

12/05/2018

ไอทีจีเนียส - ไอทีจีเนียส กรุงเทพมหานคร

จัดอบรมกลุ่มย่อยในหลักสูตร พื้นฐานการเขียนโปรแกรมที่บริษัท ไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ระยะเวลา 2 วัน ดำเนินการสอนโดย อ.สามิตร โกยม

มีรายละเอียดการอบรมดังนี้

เริ่มต้นทำความรู้จักการเขียนโปรแกรม

 • แนะนำตัววิทยากร
 • การเตรียมเครื่องมือที่จำเป็นในการเรียน
 • การตั้งค่าเครื่องมือเบื้องต้น
 • พื้นฐานโปรแกรมมิ่งที่ควรรู้จัก
 • รูปแบบการพัฒนาโปรแกรมมิ่งเพื่อประยุกต์ใช้งาน
 • ตัวอย่างโปรแกรมมิ่งพื้นฐาน ทั้งบนเว็บไซต์ และ Desktop

พื้นฐานโปรแกรมมิ่งด้วยภาษา C

 • โครงสร้างของภาษา C
 • Data type รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลของภาษา C
 • การแสดงผลข้อมูลในภาษา C
 • ตัวแปรและการใช้งานในภาษา C
 • รู้จักการเขียนเงื่อนไขในภาษา C
 • การทำซ้ำ (Loop) ในภาษา C
 • การเขียนฟังก์ชัน และการนำฟังก์ชันมาใช้งานในภาษา C
 • แนวทางการต่อยอดใช้งานในภาษา C
 • Workshop พัฒนาโปรแกรมพื้นฐานด้วยภาษา C

พื้นฐานการจัดการด้านข้อมูล (Database)

 • รู้จักฐานข้อมูล (Database)
 • แนวทางการออกแบบฐานข้อมูลใน Microsoft Excel และ Access
 • การสร้างฐานข้อมูลใหม่ การเพิ่ม การแก้ไข การลบข้อมูลในฐานข้อมูล
 • รู้จักคำสั่ง SQL สำหรับการจัดการฐานข้อมูล
 • การจัดเก็บข้อมูลและการสร้างความสัมพันธ์ (relation) ให้กับฐานข้อมูล
 • รู้จักฐานข้อมูล MySQL และการจัดเก็บข้อมูล
 • จัดการข้อมูลในฐานข้อมูลด้วยคำสั่ง เพิ่ม ลบ แก้ไข พื้นฐานได้
 • Workshop การออกแบบและเรียกใช้งานฐานข้อมูลพื้นฐาน
โดย Admin ITGenius
365 Views