อบรม Basic Microsoft Visio

03/07/2018

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) - กรุงเทพมหานคร

เป็นการจัดอบรมภายในหน่วยงานของลูกค้า ณ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร ในหลักสูตร Microsoft Visio 2000 ระยะเวลาการอบรม 1 วัน ดำเนินการจัดอบรม โดย อ.สามิตร โกยม จากไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

มีรายละเอียดหัวข้อการจัดอบรมดังนี้

 • รู้จักกับ Visio 2000
 • องค์ประกอบการใช้งาน
 • แนะนำ และการสร้าง Shape
 • การสร้างไดอะแกรมเบื้องต้น
 • การสร้างผังองค์กร
 • การสร้าง Flow งาน
 • การออกแบบผังอาคาร
 • การออกแบบผังสำนักงาน
 • การนำเสนอข้อมูลภายนอกโดยใช้ Visio
 • การสร้างผังการวิเคราะห์และสรุปข้อมูล (PivotDiagram)
 • การสร้างผังองกรโดยใช้ข้อมูลภายนอก
 • การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเพื่อออกแบบโครงสร้างข้อมูล
 • การนำเข้ามูลจาก Excel
 • การใช้ Visio ร่วมกับโปรแกรมประยุกต์อื่น
 • การแปลงไฟล์ Visio ไปใช้ในรูปแบบไฟล์อื่น
 • การนำเสนอผลงานที่สร้างจาก Visio
 • การนำไฟล์ Visio ไปใช้กับ MS-Offices อื่น

 

โดย Admin ITGenius
401 Views