อบรม Lotus note mail and calendar

อบรม Lotus note mail and calendar

29/11/2017

MBK Center - กรุงเทพมหานคร

จัดอบรมแบบ In house training ให้กับหน่วยงานรักษาความปลอดภัยของ MBK Center ในหลักสูตรการใช้งานซอฟแวร์จัดการอีเมล์และนัดหมาย Lotus note 8.5 ระยะเวลา 1 วัน ดำเนินการสอนโดย อ.สามิตร โกยม จาก ไอทีจีเนียส

โดยมีหัวข้อการอบรมที่น่าสนใจดังนี้

  • รู้จัก Lotus Note Email and Calendar 8.5
  • องค์ประกอบของ Lotus Notes 8.5
  • อธิบายถึงคุณสมบัติของโปรแกรม Lotus Notes
  • คำนิยามและองค์ประกอบ ตลอดจนคุณสมบัติเบื้องต้นในหน้า Workspace
  • คำสั่งต่างๆบน Menu Bar และ Icon ต่างๆบน Tool Bar
  • วิธีการใช้ Mail และเครื่องมือต่างๆใน Lotus Notes
  • การใช้ Mail, การเปิดอ่านและรับ-ส่ง Mail
  • การใช้ Calendar,  TODO, Contact ใน Lotus Notes
โดย Admin ITGenius
476 Views