อาจารย์ เกรียงไกร อินทะรังษีี

อาจารย์ เกรียงไกร อินทะรังษีี

Kreangkrai Intarangsri

ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ไฟล์ประวัติ (pdf) ไฟล์ประวัติ (PDF)

จุดมุ่งหมายในงาน (Career Objective):

ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านไอทีและถ่ายทอดไปยังผู้สนใจทางด้านไอที พร้อมกับถ่ายทอดประสบการณ์ทางด้านไอทีแก่สนใจ

ประวัติส่วนตัว (Personal Information):

 • วันเกิด (Birth Date): Mar 9, 1983
 • สัญชาติ (Nationality): Thai
 • สถานะการสมรส (Marital Status): Single
 • ส่วนสูง (Height): 175 cm
 • อายุ (Age): 31
 • ศาสนา (Religion): Buddhism
 • สุขภาพ (Health): excellent
 • น้ำหนัก (Weight): 89 kg

ประวัติการศึกษา (Education):

 • 2539-2545 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
  ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย
 • มีนาคม 2549 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประสบการณ์ทำงาน (Working Experiences):

 • ปี 2551-2553 เป็นเว็บโปรแกรมเมอร์ (Web Programmer) ของบริษัทเมต้ามาร์เก็ตติ้งจำกัด
 • ปัจจุบันเป็น Senior IT Support บริษัทวันม๊อบบี้จำกัด (www.thaibulksms.com)

ทักษะความสามารถด้านการอบรม (Training Skill)

 • HTML5, CSS3, Jquery
 • PHP OOP
 • PHP Codeigniter
 • Windows Server
 • Linux Server (CentOS, Ubuntu)

ภาษาคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่เชี่ยวชาญ (Computer language skill):

 • PHP
 • Javascript
 • Adobe Photoshop
 • Adobe Dreamweaver

ความสามารถอื่น ๆ (Extra skill):

 • พูดภาษาอังกฤษได้ดี
 • พิมพ์ดีดไทย – อังกฤษ ได้คล่อง
 • ขับรถยนต์ได้
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี

เกียรติบัตร/ใบรับรอง (Extra Qualifications):

 • ไม่มี

เริ่มงานกับไอทีจีเนียส: (Start with us at):

12 มีนาคม 2557 - ปัจจุบัน

อัพเดทข้อมูลเมื่อ: (Update at):

2017-11-03