อาจารย์ เมธี จิตต์วรวงศ์

Methee Jittrawong

ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ไฟล์ประวัติ (pdf) ไฟล์ประวัติ (PDF)

จุดมุ่งหมายในงาน (Career Objective):

ต้องการถ่ายทอดความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาให้เกิดประโยชน์กับสาธารณะส่วนรวม และผู้ที่สนใจศึกษาแนวทางการเขียนเว็บไซต์ เพื่อพัฒนาความสามารถ และทักษะด้านโปรแกรมมิ่ง

ประวัติส่วนตัว (Personal Information):

 • วันเกิด (Birth Date): Mar 2, 1991
 • สัญชาติ (Nationality): Thai
 • สถานะการสมรส (Marital Status): Single
 • ส่วนสูง (Height): 165 cm
 • อายุ (Age): 23
 • ศาสนา (Religion): Buddhism
 • สุขภาพ (Health): excellent
 • น้ำหนัก (Weight): 65 kg

ประวัติการศึกษา (Education):

 • มีนาคม 2551 โรงเรียนทวีธาภิเศก
  สาขาศิลป์-คำนวณ เกรดเฉลี่ย 3.30
 • มีนาคม 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
  ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยสารสนเทศธุรกิจ เกรดเฉลี่ย 2.95

ประสบการณ์ทำงาน (Working Experiences):

 • ปี 2556 เป็นพีเฮชพีโปรแกรมเมอร์ (PHP Programmer) ของบริษัท อินเทอร์เน็ต มาร์เก็ตติง (Internet Marketing)
 • ปัจจุบันยังเป็นอาจารย์พิเศษ และรับสอน บรรยายด้านการเขียนเว็บโปรแกรมมิ่งกับองค์กรและสถานศึกษาทั่วไป

ทักษะความสามารถด้านการอบรม (Training Skill)

 • HTML5
 • CSS3
 • jQuery
 • AJAX (Asynchronus JavaScript and XML)
 • PHP
 • MySQL

ภาษาคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่เชี่ยวชาญ (Computer language skill):

 • HTML and CSS
 • HTML5 and CSS3
 • PHP
 • MySQL
 • JavaScript
 • jQuery

ความสามารถอื่น ๆ (Extra skill):

 • พูดภาษาอังกฤษได้ดี
 • พิมพ์ดีดไทย – อังกฤษ ได้คล่อง
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี

เกียรติบัตร/ใบรับรอง (Extra Qualifications):

 • ไม่มี

เริ่มงานกับไอทีจีเนียส: (Start with us at):

25 มีนาคม 2557 - ปัจจุบัน

อัพเดทข้อมูลเมื่อ: (Update at):

2017-11-03