อาจารย์ ว่าที่ พ.ต. ณัฐศิระ เยาวสุต

อาจารย์ ว่าที่ พ.ต. ณัฐศิระ เยาวสุต

Nattasira Yauvasuta

ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไฟล์ประวัติ (pdf) ไฟล์ประวัติ (PDF)

จุดมุ่งหมายในงาน (Career Objective):

ต้องการเผยแพร่ความรู้และการแก้ไขปัญหาของการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศสู่ผู้ใช้ด้วยกรณีศึกษา

ประวัติส่วนตัว (Personal Information):

 • วันเกิด (Birth Date): Nov 28, 1971
 • สัญชาติ (Nationality): ไทย
 • สถานะการสมรส (Marital Status): Single
 • ส่วนสูง (Height): 166 cm
 • อายุ (Age): 48
 • ศาสนา (Religion): พุทธ
 • สุขภาพ (Health): excellent
 • น้ำหนัก (Weight): 52 kg

ประวัติการศึกษา (Education):

 • ตุลาคม 2539 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.20

ประสบการณ์ทำงาน (Working Experiences):

 •  ปี 2540 เป็น System Operator บน AS/400 บจก. ยูเอฟเอ็ม ฟูจิ ซูเปอร์
 •  ปี 2544 วิทยากรอบรม บจก. อัครซอฟต์
 •  ปี 2545 วิทยากรอบรมและที่ปรึกษาด้านลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ให้กับลูกค้าของ บจก. ลานนาคอมพิวเตอร์
 •  ปี 2546 วิทยากรอิสระประจำศูนย์ฝึกอบรมของไมโครซอฟต์
 •  ปี 2552 เจ้าหน้าที่สารสนเทศ บจก. ที.พี.เอฟ.ซี. อินเตอร์แนชชั่นแนล
 •  ปี 2553 วิทยากรอิสระ นักพัฒนาสเปรดชีต นักพัฒนาฐานข้อมูลด้วยไมโครซอฟต์แอคเซส นักเขียน
 •  ปี 2556 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของการพิมพ์งานวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ทักษะความสามารถด้านการอบรม (Training Skill)

 • Programming Language
 • VBA On Microsoft Excel Microsoft Access

ภาษาคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่เชี่ยวชาญ (Computer language skill):

 •  Microsoft Word
 •  Microsoft Excel
 •  Microsoft PowerPoint
 •  Microsoft Access
 •  Microsoft Outlook
 •  Microsoft Visio
 •  Camtasia Studio
 •  Snagit

ความสามารถอื่น ๆ (Extra skill):

 • ไม่ระบุ

เกียรติบัตร/ใบรับรอง (Extra Qualifications):

 • Microsoft Office Specialist 2003
 •  MVP Excel 2007 จากไมโครซอฟต์ (เป็นคนไทยคนแรก)
 •  งานวรรณกรรมที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
 •  เรียนง่ายเป็นเร็วกับการเขียน Macro VBA บน Microsoft Excel 97
 •  มือใหม่ เริ่มเรียน หัดเขียน Macro VBA บน Microsoft Excel
 •  จัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Excel 2010

เริ่มงานกับไอทีจีเนียส: (Start with us at):

01 กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน

อัพเดทข้อมูลเมื่อ: (Update at):

2020-02-07