อาจารย์ ภัทร์วดี มาศภูมิ

Patwadee Maspoom

ปริญญาตรี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ไฟล์ประวัติ (pdf) ไฟล์ประวัติ (PDF)

จุดมุ่งหมายในงาน (Career Objective):

ถ่ายทอดความรู้ด้านการทำงานสายอาชีพด้วยโปรแกรมต่างๆ ให้พนักงานมีความสามารถที่ใช้คำสั่งในการทำงานตนเองได้อย่างถูกต้อง ถูกวิธี และนำไปเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ดียิ่งขึ้น

ประวัติส่วนตัว (Personal Information):

 • วันเกิด (Birth Date): June 03, 1974
 • สัญชาติ (Nationality): ไทย
 • สถานะการสมรส (Marital Status): Single
 • ส่วนสูง (Height): 160 cm
 • อายุ (Age): 44
 • ศาสนา (Religion): พุทธ
 • สุขภาพ (Health): excellent
 • น้ำหนัก (Weight): 50 kg

ประวัติการศึกษา (Education):

 • มีนาคม 2540 สถาบันราชภัฏธนบุรี เอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน (Working Experiences):

 • ปัจจุบันยังเป็นอาจารย์พิเศษ และรับสอน บรรยายการใช้โปรแกรม อาทิ Office Adobe ให้กับองค์กรและสถานศึกษาทั่วไป

ทักษะความสามารถด้านการอบรม (Training Skill)

 • Microsoft Office   
 • Microsoft Visio
 • Microsoft Project
 • Office 365

ภาษาคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่เชี่ยวชาญ (Computer language skill):

 • VB

ความสามารถอื่น ๆ (Extra skill):

 • ไม่ระบุ

เกียรติบัตร/ใบรับรอง (Extra Qualifications):

 • MCT
 • MOS Microsoft Special list 
 • Adobe Photoshop Certified Expert (ACE)

เริ่มงานกับไอทีจีเนียส: (Start with us at):

01 กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน

อัพเดทข้อมูลเมื่อ: (Update at):

2020-02-03