อาจารย์ ภูวเนศวร์ ยอดจงรัมย์

อาจารย์ ภูวเนศวร์ ยอดจงรัมย์

Phuwanesh yodjhongram

ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ไฟล์ประวัติ (pdf) ไฟล์ประวัติ (PDF)

จุดมุ่งหมายในงาน (Career Objective):

ต้องการใช้ความรู้ความสามารถในสาขาที่เรียนและประสบการณ์ท างานด้านไอทีและคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งมามากกว่า 5 ปี ถ่ายทอดสู่ผู้สนใจในตลาดไอทีของเมืองไทย

ประวัติส่วนตัว (Personal Information):

 • วันเกิด (Birth Date): Mar 5, 1981
 • สัญชาติ (Nationality): Thai
 • สถานะการสมรส (Marital Status): Single
 • ส่วนสูง (Height): 165 cm
 • อายุ (Age): 33
 • ศาสนา (Religion): Buddhism
 • สุขภาพ (Health): excellent
 • น้ำหนัก (Weight): 50 kg

ประวัติการศึกษา (Education):

 • มีนาคม 2546 วิทยาลัยเทคนิคเจ้าพระยา
  ปวช. บริหารคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เกรดเฉลี่ย 3.50
 • มีนาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  ปริญญาตรี คณะวิศวะคอมพิวเตอร์ เกรดเฉลี่ย 3.25

ประสบการณ์ทำงาน (Working Experiences):

 • ปี 2550 เป็นเว็บโปรแกรมเมอร์ (Web Programmer) ของบริษัท Inter Glass Design (www.interglassdesign.com)
 • ปี 2554 ผันตัวเองมารับงานอิสระด้านเว็บโปรแกรมมิ่ง และเป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบและวางแผนไอทีให้กับบริษัทขนาดย่อม (SME) หลายแห่ง
 • ปี 2554 เป็นอาจารย์พิเศษประจำ สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ปัจจุบันทำงานด้าน Programer ที่บริษัท สำนักงานข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น จำกัด และรับสอน บรรยายด้านการออกแบบ และการเขียนเว็บโปรแกรมมิ่งกับองค์กรและสถานศึกษาทั่วไป

ทักษะความสามารถด้านการอบรม (Training Skill)

 • HTML5,CSS3,Jquery
 • PHP
 • PHP Codeigniter
 • PHP Laravel
 • Wordpress Theme & Plugins Development
 • Windows Server 2008, 2012 – Active directory, group policy object
 • Cisco CCNA, CCNP

ภาษาคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่เชี่ยวชาญ (Computer language skill):

 • PHP
 • Javascript
 • Java and JSP

ความสามารถอื่น ๆ (Extra skill):

 • พูดภาษาอังกฤษได้ดี
 • พิมพ์ดีดไทย – อังกฤษ ได้คล่อง
 • ขับรถยนต์ได้
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี

เกียรติบัตร/ใบรับรอง (Extra Qualifications):

 • ไม่มี

เริ่มงานกับไอทีจีเนียส: (Start with us at):

20 พฤษภาคม 2556 - ปัจจุบัน

อัพเดทข้อมูลเมื่อ: (Update at):

2017-11-03