อาจารย์ สามิตร โกยม

Samit Koyom

ปริญญาโท คณะเทคโนโลยีและสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ไฟล์ประวัติ (pdf) ไฟล์ประวัติ (PDF)

จุดมุ่งหมายในงาน (Career Objective):

ต้องการใช้ความรู้ความสามารถในสาขาที่เรียนและประสบการณ์ทางานด้านไอทีและคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งมามากกว่า 10 ปี ถ่ายทอดสู่ผู้สนใจในตลาดไอทีของเมืองไทย เพื่อให้ตลาดไอทีของไทยมีความก้าวหน้าและพัฒนาทัดเทียมนานาประเทศ

ประวัติส่วนตัว (Personal Information):

 • วันเกิด (Birth Date): June 17 1982
 • สัญชาติ (Nationality): ไทย
 • สถานะการสมรส (Marital Status): Single
 • ส่วนสูง (Height): 165 cm
 • อายุ (Age): 42
 • ศาสนา (Religion): พุทธ
 • สุขภาพ (Health): excellent
 • น้ำหนัก (Weight): 58 kg

ประวัติการศึกษา (Education):

 • 2535-2541 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1
  ประถมศึกษา
 • 2543-2545 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1
  มัธยมศึกษาตอนต้น
 • 2546-2549 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
  ปวช. สาขาไฟฟ้าและอีเล็คทรอนิค
 • 2550-2554 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • 2555-2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  ปริญญาโท คณะเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ประสบการณ์ทำงาน (Working Experiences):

 • 2550-2552 เป็นเว็บโปรแกรมเมอร์ (Web Programmer) ของบริษัทอีคอมสยามดอทคอม (ecomsiam.com)
 • 2553-2554 เป็นวิทยากรอบรมด้านการพัฒนาเว็บโปรแกรมมิ่ง ของสถาบันเน็ตดีไซต์ (netdesign.com)
 • 2555-2556 ผันตัวเองมารับงานอิสระด้านเว็บโปรแกรมมิ่ง และเป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบและวางแผน ไอทีให้กับบริษัทขนาดย่อม (SME) หลายแห่ง
 • 2557-2560 เป็นอาจารย์พิเศษประจำภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ปัจจุบันเป็น CEO บริษัท ไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และยังเป็นอาจารย์พิเศษ และรับสอน บรรยายด้านการออกแบบ และการเขียนเว็บโปรแกรมมิ่งกับองค์กร และสถานศึกษาทั่วไป

ทักษะความสามารถด้านการอบรม (Training Skill)

 • Laravel Framework
 • MEAN Stack
 • Django Framework
 • Spring boot
 • Flutter 
 • React Native
 • IONIC
 • Cordova
 • Codeigniter
 • Yii Framework
 • PHP Slim
 • Struts
 • Hiberante
 • Flask Framework
 • FastAPI
 • Node.JS
 • Angular
 • React
 • Vue
 • Next.JS
 • Xamarine
 • jQuery
 • Bootstrap
 • Tailwind CSS
 • .NET Core
 • MySQL
 • MSSQL Server
 • PostgreSQL
 • Oracle
 • MongoDB
 • SQLite
 • WordPress
 • Joomla
 • Drupal
 • Opencart
 • Orchard
 • Google Site
 • Google Cloud
 • AWS Cloud
 • IBM Cloud
 • Adobe illustrator
 • Adobe Photoshop
 • Adobe Premiere Pro
 • Adobe XD
 • Microsoft Access
 • Microsoft Project
 • Microsoft Visio
 • Powerpoint
 • AutoCAD
 • Maya
 • Solidworks
 • Powtoon
 • Power BI
 • Google Data Studio
 • Microsoft Outlook
 • Lotus Note
 • Git
 • Github & Gitlab & Bitbucket
 • Docker
 • Kubernetes
 • SEO

ภาษาคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่เชี่ยวชาญ (Computer language skill):

 • PHP
 • JavaScript
 • C, C++, C#
 • Java
 • Python
 • Dart
 • Swift
 • Objective-C
 • Kotlin
 • Go
 • SQL
 • R
 • Visual Basic
 • TypeScript

ความสามารถอื่น ๆ (Extra skill):

 • พูดภาษาอังกฤษได้ดี
 • พิมพ์ดีดไทย – อังกฤษ ได้คล่อง
 • ขับรถยนต์ได้
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี

เกียรติบัตร/ใบรับรอง (Extra Qualifications):

 • PHP Certification from W3SCHOOL.COM
 • Microsoft Office Specialist (MOS)

เริ่มงานกับไอทีจีเนียส: (Start with us at):

17 มิถุนายน 2555 - ปัจจุบัน

อัพเดทข้อมูลเมื่อ: (Update at):

2022-05-13