อาจารย์ สนิทวงศ์ กมลภากรณ์

Sanitwong Kamonpakorn

ปริญญาโท คณะเทคโนโลยีและสารสนเทศ
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ไฟล์ประวัติ (pdf) ไฟล์ประวัติ (PDF)

จุดมุ่งหมายในงาน (Career Objective):

ต้องการใช้ความรู้ความสามารถในสาขาที่เรียนและประสบการณ์ทางานด้านไอทีและคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งมามากกว่า 15 ปี ถ่ายทอดสู่ผู้สนใจในตลาดไอทีของเมืองไทย

ประวัติส่วนตัว (Personal Information):

 • วันเกิด (Birth Date): May 4 1970
 • สัญชาติ (Nationality): Thai
 • สถานะการสมรส (Marital Status): Married
 • ส่วนสูง (Height): 168 cm
 • อายุ (Age): 44
 • ศาสนา (Religion): Buddhism
 • สุขภาพ (Health): excellent
 • น้ำหนัก (Weight): 56 kg

ประวัติการศึกษา (Education):

 • ปริญญาตรีสาขาสถิติ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
 • 2542 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ปริญญาโท คณะเทคโนโลยีและสารสนเทศ เกรดเฉลี่ย 3.0

ประสบการณ์ทำงาน (Working Experiences):

 • ปี 2543-2544 เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชธานี
 • ปี 2545 เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
 • ปี 2545 – ปัจจุบัน เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครและมหาวิทยาลัยราชภัฎจัทรเกษม
 • ปัจจุบันยังเป็นอาจารย์ พิเศษ และรับสอน บรรยายด้านโปรแกรมมิ่งและด้านการเขียนเว็บโปรแกรมมิ่งและ ฐานข้อมูลกับองค์กรและสถานศึกษาทั่วไป

ทักษะความสามารถด้านการอบรม (Training Skill)

 • การวางแผนไอทีในองค์กรขนาดย่อม
 • เว็บโปรแกรมมิ่งด้วยภาษา PHP , ASP , ASP.net, C#
 • Javascript Framwork (jQuery) และฐานข้อมูล MS SQL, MySQL
 • พัฒนา Application ด้วยภาษา Java และ .Net framework , VB.net , Visual C#.net

ภาษาคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่เชี่ยวชาญ (Computer language skill):

 • ASP.net with C#
 • JavaScript and jQuery
 • HTML,HTML5
 • CSS,CSS3
 • iOS with Objective C
 • Microsoft SQL Server

ความสามารถอื่น ๆ (Extra skill):

 • พูดภาษาอังกฤษได้ดี
 • พิมพ์ดีดไทย – อังกฤษ ได้คล่อง
 • ขับรถยนต์ได้
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี

เกียรติบัตร/ใบรับรอง (Extra Qualifications):

 • ไม่มี

เริ่มงานกับไอทีจีเนียส: (Start with us at):

17 สิงหาคม 2556 - ปัจจุบัน

อัพเดทข้อมูลเมื่อ: (Update at):

2017-11-03