อาจารย์ ธีรพล ทองโคตร

Teeraphol Thongkote

ปริญญาตรี คณะบริหารธุระกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ไฟล์ประวัติ (pdf) ไฟล์ประวัติ (PDF)

จุดมุ่งหมายในงาน (Career Objective):

ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์การใช้งาน Microsoft Office รวมทั้งเสริมสร้างกระบวนการการคิดแบบมีระบบ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุคใช้ประโยชน์จากการเรียน Microsoft Office ในงานของตนเองได้

ประวัติส่วนตัว (Personal Information):

 • วันเกิด (Birth Date): Mar 02, 1982
 • สัญชาติ (Nationality): Thai
 • สถานะการสมรส (Marital Status): Single
 • ส่วนสูง (Height): 181 cm
 • อายุ (Age): 32
 • ศาสนา (Religion): Buddhism
 • สุขภาพ (Health): excellent
 • น้ำหนัก (Weight): 73 kg

ประวัติการศึกษา (Education):

 • มีนาคม 2543 เขาทะลุพิทยาคม จ.ชุมพร
  มัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • มีนาคม 2546 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ปริญญาตรี คณะบริหารธุระกิจ

ประสบการณ์ทำงาน (Working Experiences):

 • ปัจจุบัน วิทยากรฝ่ายฝึกอบรมด้าน Microsoft Office และ วิเคราะห์ระบบ บริษัท โทเทิ่ล เอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) dtac
 • ปี 2548 นักวิเคราะห์ตัวเลข และสถิติ ทางการตลาด บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2547 นักวิเคราะห์ตัวเลข และสถิติ ทางการตลาด บริษัท บ้านสวนฝน จำกัด
 • อื่นๆ เป็นอาจารย์พิเศษ และรับสอน บรรยายด้าน Microsoft Office กับองค์กรและสถานศึกษาทั่วไป

ทักษะความสามารถด้านการอบรม (Training Skill)

 • Microsoft Word 2003,2007,2010,2013
 • Microsoft Excel 2003,2007,2010,2013
 • Microsoft Power point 2003,2007,2010,2013
 • Microsoft Access 2003,2007,2010,2013
 • Microsoft Excel 2003,2007,2010,2013
 • Microsoft Visio2003,2007,2010,2013
 • Microsoft Project 2003,2007,2010,2013
 • Microsoft Publisher 2003,2007,2010,2013

ภาษาคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่เชี่ยวชาญ (Computer language skill):

 • Photoshop
 • Sketch UP
 • Teradata
 • Internet
 • Flash
 • Premiere
 • JavaScript
 • Java and JSP
 • Etc.

ความสามารถอื่น ๆ (Extra skill):

 • พูดภาษาอังกฤษได้ดี
 • พิมพ์ดีดไทย – อังกฤษ ได้คล่อง
 • ขับรถยนต์ได้
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี

เกียรติบัตร/ใบรับรอง (Extra Qualifications):

 • ไม่มี

เริ่มงานกับไอทีจีเนียส: (Start with us at):

12 มกราคม 2557 - ปัจจุบัน

อัพเดทข้อมูลเมื่อ: (Update at):

2017-11-03