ความหมายของภาษา SQLและลักษณะคำสั่งต่างๆ

ความหมายของภาษา SQLและลักษณะคำสั่งต่างๆ

ภาษา SQL
     Standard relational database Query Language (SQL) เป็นภาษามาตรฐานสำหรับระบบฐานข้อมูลคือ ภาษา Standard relational database Query Language หรือเอสคิวแอล (SQL) หรือซีควอล (SE-QUEL) ซึ่งเป็นภาษาที่พัฒนาขึ้นมาโดยบริษัทไอบีเอ็มภาษา SQL (Standard Query Language) เป็นส่วนหนึ่งของระบบฐานข้อมูลแบบรีเลชันเนล(Relational Database) ที่ได้รับความนิยมมากเพราะง่ายต่อความเข้าใจ และอยู่ในรูปภาษาอังกฤษ

ประเภทคำสั่งของ SQL

 • คำสั่งกำหนดประเภทข้อมูล (Data Definition Language Command: DDL )เป็นกลุ่มคำสัใช้สำหรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของฐานข้อมูล ประกอบด้วยคำสั่ง Create, Replace, Alter, Truncate, Rename, Drop
   
 • คำสั่งในการควบคุมโครงสร้างข้อมูล (Data Control Language Command: DCL) ประกอบด้วยคำสั่งที่ใช้ในการควบคุม การเกิดภาวะพร้อมกัน หรือการป้องกันการเกิดเหตุการณ์ที่ผู้ใช้หลายคนเรียกใช้ข้อมูลพร้อมกัน และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลด้วยการกำหนดสิทธิของผู้ใช้ที่แตกต่างกัน เช่น คำสั่ง Grant และ Revoke
   
 • คำสั่งในการปรับปรุงข้อมูล (Data Manipulation Language Command: DML)ประกอบด้วยคำสั่งที่ใช้ในการเรียกใช้ ข้อมูล การเปลี่ยนแปลงข้อมูล การเพิ่มหรือลบข้อมูล ซึงได้แก่คำสั่ง Insert, Delete และ Update
   
 • คำสั่งที่ช้ในการค้นหาข้อมูล (Data Retrieval Command)มีหน้าที่ในการค้นหาข้อมูล เพื่อแสดงรายการข้อมูล หรือคำนวณ โดยมีคำสั่งเพียงคำสังเดียวนั้น คือ คำสั่ง Select
   
 • คำสั่งในการควบคุมการทำรายการข้อมูล (Transaction Control Command)เป็นคำสั่งที่ใช้ในการยืนยันรายการต่างๆ ที่ผู้ใช้งานได้กระทำกับฐานข้อมูล โดยคำสั่งในกลุ่มนี้จะประกอบด้วย “Commit” และ “Rollback”
user
โดย Admin ITGenius
เข้าชม 4,804 ครั้ง

คำค้นหา : ความหมายของภาษา SQLและลักษณะคำสั่งต่างๆภาษา SQLประเภทคำสั่งของ SQLคำสั่งกำหนดประเภทข้อมูล คำสั่งในการควบคุมโครงสร้างข้อมูล คำสั่งในการปรับปรุงข้อมูล คำสั่งที่ช้ในการค้นหาข้อมูล คำสั่งในการควบคุมการทำรายการข้อมูล