ฐานข้อมูล (94)

การยกเลิกสิทธิ์ใน MySQL
Data Control Languageและการกำหนดสิทธิ์ คือ

Data Control Languageและการกำหนดสิทธิ์ คือ

Data Control Language (DCL)      คือ กลุ่มคำสั่งสำหรับการกำหนดสิทธิ์ และยกเลิกสิทธิ์ (Privileged) สำหรับการทำงานต่างๆ ในฐานข้อมูล อันได้แก่ GRANT สำหรับกำหนดสิทธิ์การใช้งานฐานข้อมูลให้แก่ผู้ใช้ และคำสั่ง REVOKE สำหรับยกเลิกสิทธิ์การใช้งานฐานข้อมูลของผู้...
รู้จัก Trigger ใน SQL

รู้จัก Trigger ใน SQL

หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์เขียนโปรแกรมฐานข้อมูลPHP and MySQL
Trigger      เป็น Stored Procedure ประเภทหนึ่งซึ่งจะถูกกระตุ้นทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในตารางเกิดขึ้น อันเป็นผลมากจากการกระทำ Insert Delete หรือ Update การทำงานของ Trigger จะคล้ายกับการปลุกให้การทำงานเกิดขึ้นตามเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการเ...
การใช้คำสั่งทำซ้ำ (Looping Statement)

การใช้คำสั่งทำซ้ำ (Looping Statement)

     ในการเขียนโปรแกรม บางครั้งเราอาจต้องการทำคำสั่งใดคำสังหนึ่งซ้ำหลายครั้ง ลักษณะเช่นนี้สามารถทำได้โดยการใช้คำสั่งทำซ้ำ (Looping Statement) ในการเขียน Stored Procedure ประกอบไปด้วยคำสั่งที่ใช้ทำซ้ำ 3 คำสั่ง คือ คำสั่ง Loop คำสั่ง While และคำสั่ง Repeat ซึ่งแต่ละคำสั่ง จะมีรู...
การใช้คำสั่งตรวจสอบเงื่อนไข

การใช้คำสั่งตรวจสอบเงื่อนไข

     ในการเขียนโปรแกรมบางครั้งเราอาจมีทางเลือกให้ตัดสินใจทำ ลักษณะเช่นนี้สามารถทำได้ โดยการใช้คำสั่งตรวจสอบเงื่อนไข (Conditional Statement) ในการเขียน Stored Procedure ประกอบไปด้วยคำสั่งที่ใช้ตรวจสอบเงื่อไข 2 คำสั่ง คือ คำสั่ง If...Then...Else และ คำสั่ง Case รูปแบบคำสั่งของทั...
การประกาศตัวแปรและกำหนดค่าภายใน Stored Procedure

การประกาศตัวแปรและกำหนดค่าภายใน Stored Procedure

เช่นเดียวกับการเขียนโปรแกรม เราสามารถทำการประกาศตัวแปรเพื่อใช้ในการเก็บค่าหรือข้อมูลต่างๆ ได้ รูปแบบคำสั่งการประกาศตัวแปรภายใน Stored Procedure มีดังนี้ การประกาศตัวแปร...
การสร้างและลบ Stored Procedure
ลักษณะและประโยชน์ของ Stored Procedures และ Trigger

ลักษณะและประโยชน์ของ Stored Procedures และ Trigger

หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์เขียนโปรแกรมฐานข้อมูลPHP and MySQL
ลักษณะ สามารถแบ่งรายละเอียดได้ดังนี้ การเขียน Stored Procedures และ Trigger เป็นลักษณะของการเขียนโปรแกรมเป็นชุดคำสั่ง (Compound Statement) ในชุดคำสั่ง (Compound Statement) จะประกอบด้วยบล็อกคำสั่ง (Block) คำสั่งทำซ้ำ (Loop) คำสั่งตรวจสอบ เงื่อนไข (Conditional...
Stored Procedures และ Trigger ใน SQL คือ

Stored Procedures และ Trigger ใน SQL คือ

หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์เขียนโปรแกรมฐานข้อมูลPHP and MySQL
     โดยปกติแล้วเราจะจัดการข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล ก็จะใช้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาต่างๆ เข้าไปเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล และใช้ฟังก์ชันของภาษานั้น รวมกับการใช้คำสั่ง SQL ในการจัดการฐานข้อมูล ซึ่งวิธีการเหล่านี้ ตัวโปรแกรมภาษาและฐานข้อมูลเป็นคนละไฟล์กัน หรือตัวไฟล์โปรแกรมภาษาอา...
ศึกษาและเรียนรู้คำสั่งใน Transaction Command

ศึกษาและเรียนรู้คำสั่งใน Transaction Command

หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์เขียนโปรแกรมฐานข้อมูลPHP and MySQL
คำสั่งในการจัดการ Transaction  มีอยู่ 2 ประเภท คือ COMMIT คือ คำสั่งสำหรับการยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เกิดขึ้น ROLLBACK คือ  คำสั่งสำหรับยกเลิกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เกิดขึ้น คำสั่ง Autocommit...