เขียนโปรแกรม (214)

รู้จัก Data Retrieval Command

รู้จัก Data Retrieval Command

Data Retrieval Command     คือ คำสั่ง SQL สำหรับการเรียกดูข้อมูล ซึ่งคำสั่งที่ใช้คือการใช้คำสั่ง SELECT เรามีมารู้จักคำสั่ง Select กัน รูปแบบการใช้งานคำสั่ง Select...
รู้จัก Data Manipulation Language

รู้จัก Data Manipulation Language

Data Manipulation Language (DML)     คือ กลุ่มภาษา SQL ที่ใช้ในการจัดการข้อมูลภายในตารางฐานข้อมูล แบ่งกลุ่มของคำสั่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 1. คำสั่ง Insert ใช้สำหรับการแทรกหรือเพิ่มเรคอร์ดใหม่ 2. คำสั่ง Update ใช้สำหรับการแก้ไขเรคอร์ด 3. คำสั่ง Delete...
ความหมายของระบบฐานข้อมูล

ความหมายของระบบฐานข้อมูล

    ฐานข้อมูล หรือ (Database) คือ กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวมรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน มีการกำจัดความซ้ำซ้อนข้อมูลออก และเก็บแฟ้มข้อมูลเหล่านี้ไว้ที่ศูนย์กลาง เพื่อที่จะนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ร่วมกัน โดยทั่วๆ ไป องค์กรต่างๆ จะสร้างฐานข้อมูลไว้ เพื่อเก็บข้อมูลต...
การสร้างความสัมพันธ์ (Relationship)ในฐานข้อมูล Access

การสร้างความสัมพันธ์ (Relationship)ในฐานข้อมูล Access

หมวดหมู่: บทความทั่วไปเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล
     การสร้างฐานข้อมูลดีนั้น ส่วนมากจะมีมากกว่า 1 ตาราง เพราะในแต่ละงานที่เราต้องการเก็บข้อมูล ก็มักมีส่วนประกอบมากกว่า 1 ส่วน เช่น ข้อมูลโกดังเก็บสินค้ า อาจจะมีข้อมูลส่วนของลูกค้า ส่วนของออเดอร์ ส่วนของสินค้า ซึ่งอาจแยกไปเป็นสินค้าขายส่ง ขายปลีก สินค้าลดราคา เป็นต้น ...
ตอนที่ 4 สเกลาร์ ตัวเลข สตริง ตัวแปรในภาษา Perl
การพิมพิ์ตัวเลขเป็นตัวหนังสือใน Excel

การพิมพิ์ตัวเลขเป็นตัวหนังสือใน Excel

หมวดหมู่: บทความทั่วไปเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล
ในใบเสร็จรับเงิน หรือข้อความที่เกี่ยวกับการเงิน มักจะมีการวงเล็บจำนวนเงินเป็นภาษาไทย ตัวอย่างต่อไปนี้ จะใช้ตัวอย่างใบเสร็จมาเพิ่มเติม ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีการพิมพ์ตัวอักษรจำนวนเงิน ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงยอดเงิน ก็ให้ตัวเลขเปลียนแปลงตามไปด้วย  หลักการ  ...
การพิมพ์ใบเสร็จแบบเติมข้อมูลโดยอัตโนมัติในเอกสาร excel

การพิมพ์ใบเสร็จแบบเติมข้อมูลโดยอัตโนมัติในเอกสาร excel

หมวดหมู่: บทความทั่วไปเขียนโปรแกรมฐานข้อมูลTip & Technic
     การออกใบเสร็จ มักจะเป็นการพิมพ์ชื่อสินค้าและรายละเอียดของสินค้าซ้ำแล้วซ้ำอีก วิธีที่จะให้คอมพิวเตอร์ช่วยพิมพ์ในส่วนชื่อและรายละเอียด เช่น ราคาขายต่อหน่วย ก็สามารถทำได้ โดยเพียงแต่พิมพ์รหัสสินค้าเข้าไปเท่านั้น โปรแกรม Excel สามารถไปค้นหารายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นำมาแสดงได้ในใ...
ทำความรู้จักคำศัพท์ในหน้าเว็บไซต์

ทำความรู้จักคำศัพท์ในหน้าเว็บไซต์

     ในการทำเว็บไซต์โดยทั่วๆ ไป จะมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องและเป็นคำศัพท์ที่ค่อนข้างจะตายตัวเสมอ และสามารถเป็นที่เขาใจของผู้ที่ทำเว็บเป็นและทำเว็บไม่เป็น เรามาดูคำศัพท์ ที่มักจะได้ยินกันบ่อยๆ ดังนี้ เว็บเพจ (Web Page)  คือ ไฟล์เอกสารในภาษา HTML ซึ่งมีการแสดงผลใน...
ฟอร์มทำงานอย่างไร

ฟอร์มทำงานอย่างไร

      การทำงานของฟอร์มนั้น จริงๆ แล้วที่เราเห็นๆ กันในหน้าเว็บส่วนใหญ่ ฟอร์มทำหน้าที่เพียงแค่รับข้อมูลที่เรากรอกเข้าไปแค่ไหน ส่วนของการประมวลผลต่างๆ เช่น การนำข้อมูลที่เรากรอกเข้าไปเก็บลงฐานข้อมูลหรือส่งอีเมล์ตอบกลับมาหาเรานั้น สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่หน้าที่ของฟอร์ม แต่เป็นหน้าที่ของไฟล...
วิธีการใช้ Tape backup และการใช้คำสั่ง zip

วิธีการใช้ Tape backup และการใช้คำสั่ง zip

หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์เขียนโปรแกรม
วิธีการใช้ Tape backup       การอ่านหรือเขียนข้อมูลของเทป (tape) จะแตกต่างจากฮาร์ดดิสก์ (hard disk) คือ เทปต้องอ่านหรือเขียนแบบต่อเนื่อง  (sequential access) ไม่สามารถอ่านได้แบบระบุตำแหน่ง (random access) เหมือนฮาร์ดดิสก์ได้ ทำให้การอ่านหรือ...