การจัดอบรม

กรมชลประทาน - กรุงเทพมหานคร

เป็นการจัดอบรมแบบ In-house ในสถานประกอบการของลูกค้า หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต้วย Joomla CMS ให้กับ กรมชลประทาน ระยะเวลาอบรม 3 วัน (ตั้งแต่วันที่ 26/02/2018-28/02/2018) ดำเนินการสอนโดย อาจารย์ กฤตภพ จากไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

โดย Admin ITGenius

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) - นครราชสีมา

จัดอบรมให้กับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ในหลักสูตรพื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Pythone (Basic Python programming) ระยะเวลาการอบรม 2 วัน ที่ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา ดำเนินการอบรมโดย อ.สามิตร โกยม จากไอทีจีเนียส เ

โดย Admin ITGenius

สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร - กรุงเทพมหานคร

จัดอบรมนอกสถานที่ ภายในหน่อยงายของลูกค้า ให้กับ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในหลักสูตร Crystal Report ระยะเวลา 1 วัน ดำเนินการสอนโดยอาจารย์สนิทวงศ์ กมลภากรณ์

โดย Admin ITGenius

สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร - กรุงเทพมหานคร

จัดอบรมนอกสถานที่ ภายในหน่อยงายของลูกค้า ให้กับ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในหลักสูตร SQL Server 2016 ระยะเวลา 1 วัน ดำเนินการสอนโดยอาจารย์สนิทวงศ์ กมลภากรณ์

โดย Admin ITGenius

บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน) - ไอทีจีเนียสกรุงเทพมหานคร

จัดอบรมเป็นกลุ่มที่ไอทีจีเนียส กรุงเทพมหานคร ในหลักสูตร Crystal Report สำหรับผู้เริ่มต้น ใช้เวลาอบรม 3 วัน ดำเนินการสอนโดย อาจารย์ สนิทวงศ์ กมลภากรณ์ จากไอทีจีเนียส

โดย Admin ITGenius

กรมศุลกากร - ศูนย์สารสนเทศด้านศุลกากร กรมศุลกากร

จัดอบรมที่หน่วยงานของราชการ (In house) ให้กับกรมศุลกากร ในหลักสูตร การพัฒนาแอพพลิเคชั่นแบบ Cross Platform ด้วย Ionic / Cordova ระยะเวลาอบรม 4 วัน โดยจัดอบรมทั้งหมด 4 รุ่น รุ่นละ 20 ท่าน ดำเนินการอบรมโดย อาจารย์สามิตร โกยม จากไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง

โดย Admin ITGenius

กรมศุลกากร - ศูนย์สารสนเทศด้านศุลกากร กรมศุลกากร

จัดอบรมที่หน่วยงานของราชการ (In house) ให้กับกรมศุลกากร ในหลักสูตร การพัฒนาแอพพลิเคชั่นแบบ Cross Platform ด้วย Ionic / Cordova ระยะเวลาอบรม 4 วัน โดยจัดอบรมทั้งหมด 4 รุ่น รุ่นละ 20 ท่าน ดำเนินการอบรมโดย อาจารย์สามิตร โกยม จากไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง

โดย Admin ITGenius

กรมศุลกากร - ศูนย์สารสนเทศด้านศุลกากร กรมศุลกากร

จัดอบรมที่หน่วยงานของราชการ (In house) ให้กับกรมศุลกากร ในหลักสูตร การพัฒนาแอพพลิเคชั่นแบบ Cross Platform ด้วย Ionic / Cordova ระยะเวลาอบรม 4 วัน โดยจัดอบรมทั้งหมด 4 รุ่น รุ่นละ 20 ท่าน ดำเนินการอบรมโดย อาจารย์สามิตร โกยม จากไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จำก

โดย Admin ITGenius

กรมศุลกากร - ศูนย์สารสนเทศด้านศุลกากร กรมศุลกากร

จัดอบรมที่หน่วยงานของราชการ (In house) ให้กับกรมศุลกากร ในหลักสูตร การพัฒนาแอพพลิเคชั่นแบบ Cross Platform ด้วย Ionic / Cordova ระยะเวลาอบรม 4 วัน โดยจัดอบรมทั้งหมด 4 รุ่น รุ่นละ 20 ท่าน ดำเนินการอบรมโดย อาจารย์สามิตร โกยม จากไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง

โดย Admin ITGenius

กศน.ทุ่งครุ - บ้านรักแรกพบรีสอร์ท เพชรบุรี

เป็นการจัดอบรมนอกสถานที่ให้กับ ศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัย (กศน.) เขตทุ่งครุ ในหลักสูตรการใช้งาน Google Classroom สำหรับการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียยน โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าอบรมกว่า 15 ท่าน ดำเนินการจัดอบรมโดย อาจารย์สามิตร โกยม จากไอทีจีเนียส เอ็นจ

โดย Admin ITGenius

KK Energy Resources - ขอนแก่น

จัดอบรมให้กับบริษัท KK Energy Resources ในหลักสูตรพื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Pythone (Basic Python programming) ระยะเวลาการอบรม 2 วัน ที่ KK Energy Resources จ.ขอนแก่น ดำเนินการอบรมโดย อ.สามิตร โกยม จากไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

โดย Admin ITGenius

บริษัท กสิกรโปร จำกัด - ไอทีจีเนียส กรุงเทพมหานคร

จัดอบรมให้กับบริษัท กสิกรโปร จำกัด ในหลักสูตรฐานข้อมูลด้วย MongoDB สำหรับผู้เริ่มต้น ระยะเวลาการอบรม 3 วัน ที่ไอทีจีเนียส กรุงเทพมหานคร ดำเนินการอบรมโดย อ.สนิทวงศ์ กมลภากรณ์ จากไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

โดย Admin ITGenius

SCG - ไอทีจีเนียส กรุงเทพมหานคร

เป็นการจัดอบรมหลักสูตร การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย framework ยอดนิยมอย่าง Angular JS โดยครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่พื้นฐานถึงขั้นสูงประยุกต์ใช้งาน จัดอบรมที่สถาบันไอทีจีเนียส กรุงเทพมหานคร ระยะเวลาอบรม 3 วัน ดำเนินการสอนโดย อาจารย์ นิติพันธ์ ป้อมพันธ์ จากไอที

โดย Admin ITGenius

บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จํากัด (Jim Thompson) - กรุงเทพมหานคร

เป็นการจัดอบรมในหน่วยงานของลูกค้าบริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จํากัด (Jim Thompson) ในหลักสูตร Advanced Microsoft Excel 2010 ระยะเวลาการอบรม 3 วัน ดำเนินการอบรมโดย อาจารย์ประธาน พิทักษ์ผล จากบริษัท ไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

โดย Admin ITGenius

ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม - กรุงเทพมหานคร

เป็นการจัดอบรมในหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรม ในหลักสูตร การใช้งาน Oracle 12c ระยะเวลาการอบรม 3 วัน ดำเนินการอบรมโดย อาจารย์สนิทวงศ์ กมลภากรณ์ จากไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

โดย Admin ITGenius

Envelex (Thailand) - ชลบุรี

จัดอบรมที่สถานที่ของผู้อบรม ณ นิคมอมตะนคร เฟส 4 ชลบุรี บริษัท Envelex (Thailand) จำกัด ในหัวข้อ พื้นฐานการใช้งานวางแผนโครงการด้วยซอฟแวร์ Microsoft Project 2010 ระยะเวเลาอบรม จำนวน 2 วัน (วันที่ 30-31 พ.ย. 60) ดำเนินการอบรมโดย อาจารย์ สามิตร โกยม จากไอทีจี

โดย Admin ITGenius

บริษัท สยามฟริท จำกัด - ไอทีจีเนียส กรุงเทพมหานคร

จัดอบรมที่สถาบันไอทีจีเนียส กรุงเทพมหานคร ในหลักสูตรพื้นฐานการเขียนเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย Node JS ระยะเวลาอบรม 2 วัน ดำเนินการสอนโดย อ.สนิทวงศ์ กมลภากรณ์

โดย Admin ITGenius

MBK Center - กรุงเทพมหานคร

จัดอบรมแบบ In house training ให้กับหน่วยงานรักษาความปลอดภัยของ MBK Center ในหลักสูตรการใช้งานซอฟแวร์จัดการอีเมล์และนัดหมาย Lotus note 8.5 ระยะเวลา 1 วัน ดำเนินการสอนโดย อ.สามิตร โกยม จาก ไอทีจีเนียส

โดย Admin ITGenius

สำนักงานสรรพากรภาค 1 - กรุงเทพมหานคร

เป็นหลักสูตรการจัดอบรมนอกสถานที่ พื้นฐานการเขียนเว็บแอพพลิเคชั่นด้วยภาษา ASP.net สำหรับผู้เริ่มต้น ระยะเวลาการอบรม 3 วัน ให้กับ สำนักงานสรรพากรภาค 1 ดำเนินการสอนโดย อาจารย์สามิตร โกยม

โดย Admin ITGenius

กศน.เขตทวีวัฒนา - โตแมงโอ้ รีสอร์ท นครนายก

จัดอบรมนอกสถานที่ในหลักสูตร การจัดอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของครู ให้กับ กศน.เขตทวีวัฒนา ระยะเวลาอบรม 2 วัน ที่ โตแมงโอ้ รีสอร์ท นครนายก ดำเนินการสอนโดย อาจารย์สามิตร โกยม

โดย Admin ITGenius

สถาบันไอทีจีเนียส - กรุงเทพมหานคร

จัดอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access สำหรับผู้เริ่มต้น ที่สถาบันไอทีจีเนียส ระยะเวลา 2 วัน ดำเนินการสอนโดย อาจารย์สามิตร โกยม

โดย Admin ITGenius

กศน.กลุ่มโซนกรุงธนเหนือ สำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร - The Grace Ampawa

จัดอบรมนอกสถานที่ในหัวข้อ แอพพลิเคชั่นเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครู ให้กศน.กลุ่มโซนกรุงธนเหนือ สำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร ระยะเวลา 2 วัน ดำเนินการสอนโดย อาจารย์สามิตร โกยม

โดย Admin ITGenius

กศน.เขตทวีวัฒนา - โรงแรมวินเทจ เขาใหญ่

อบรมพื้นฐานการใช้งานแอพพลิเคชั่นจัดการเรียนการสอน สำหรับครูและนักศึกษา เช่น Google Classroom , Kahoot , Plicker ให้กับครู กศน.เขตทวีวัฒนา จัดอบรม 1 วัน ดำเนินการสอนโดย อาจารย์สามิตร โกยม

โดย Admin ITGenius

บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด - ฉะเชิงเทรา

จัดอบรมแบบ In house ในหลักสูตร พื้นฐานการเขียนภาษา Python ให้กับบริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะเวลา 2 วัน ดำเนินการอบรมโดย อาจารย์ สามิตร โกยม

โดย Admin ITGenius

สถาบันไอทีจีเนียส - ไอทีจีเนียส กรุงเทพมหานคร

จัดอบรมหลักสูตรการเขียนเว็บแอพพลิเคชั่นขั้นสูงด้วยภาษา PHP และ MySQL ที่สถาบันไอทีจีเนียส กรุงเทพมหานคร ระยะเวลาอบรม 3 วัน ดำเนินการสอนโดย อาจารย์ สามิตร โกยม

โดย Admin ITGenius

บริษัท บางกอกเทเลคอม จำกัด - กรุงเทพมหานคร

อบรม Inhouse หลักสูตรพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Microsoft Visio 2013 ให้พนักงานของ บริษัท บางกอกเทเลคอม จำกัด 2 รุ่น 2 วัน ดำเนินการสอนโดย อาจารย์สามิตร โกยม

โดย Admin ITGenius

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ - นนทบุรี

อบรมการใช้งานแอพพลิเคชั่นพื้นฐานบน smartphone และ tablet สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะเวลา 1 วัน ดำเนินการสอนโดย อาจารย์สามิตร โกยม

โดย Admin ITGenius

มหาวิทยาลัยรังสิต - กรุงเทพมหานคร

อบรมการเขียนแอพแอนดรอยด์พื้นฐาน แบบ Inhouse ให้กับ มหาวิทยาลัยรังสิต ระยะเวลา 3 วัน ดำเนินการสอนโดย อาจารย์สามิตร โกยม

โดย Admin ITGenius

LoxbitPA Public Company Limited - กรุงเทพมหานคร

อบรมพื้นฐานการเขียนแอพ iOS ให้กับบริษัท LoxbitPA Public ระยะเวลา 3 วัน ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ สามิตร โกยม

โดย Admin ITGenius

โรงเรียนดอนยางวิทยา - เพชรบุรี

จัดอบรมการออกแบบเว็บไซต์พื้นฐานด้วยภาษา HTML และ CSS ให้กับโรงเรียน ดอนยางวิทยา ระยะเวลา 2 วัน ดำเนินการสอนโดย อาจาร์สามิตร โกยม

โดย Admin ITGenius

โรงเรียนไอทีจีเนียส สอนคอมพิวเตอร์และภาษา - ชลบุรี

จัดอบรมหลักสูตร HTML 5 CSS 3 for Responsive design with Bootstrap 4 ให้กับบุคคลทั่วไป ที่โรงเรียนไอทีจีเนียส สอนคอมพิวเตอร์และภาษา ชลบุรี เป็นระยะเวลา 3 วัน ดำเนินการสอนโดย อาจารย์ สามิตร โกยม

โดย Admin ITGenius

โรงเรียนไอทีจีเนียส สอนคอมพิวเตอร์และภาษา - ชลบุรี

จัดอบรมหลักสูตรพื้นฐานการเขียนแอพแอนดรอยด์ให้กับบุคคลทั่วไป ที่โรงเรียนไอทีจีเนียส สอนคอมพิวเตอร์และภาษา ชลบุรี เป็นระยะเวลา 3 วัน ดำเนินการสอนโดย อาจารย์ สามิตร โกยม

โดย Admin ITGenius

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ศูนย์รังสิต - กรุงเทพมหานคร

จัดอบรมแบบ Inhouse ให้กับ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ศูนย์รังสิต ในหลักสูตร Google Apps for Work and Online data management ระยะเวลา 2 วัน ดำเนินการสอนโดย อาจารย์ สามิตร โกยม

โดย Admin ITGenius

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช - กรุงเทพมหานคร

จัดอบรมหลักสูตร Oracle Database 11g for Administration ที่ไอทีจีเนียส ให้กับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ระยะเวลา 5 วัน ดำเนินการสอนโดย อาจารย์ สนิทวงศ์ กมลภากรณ์

โดย Admin ITGenius

บริษัท ยูไนเต็ดเปเปอร์ จำกัด(มหาชน) - ปราจีนบุรี

เป็นการจัดอบรมให้ภายในบริษัทของ ยูไนเต็ดเปเปอร์ จำกัด(มหาชน) ให้กับพนักงานแผนกบัญชีและบุคคล จำนวน 20 ท่าน เป็นระยะเวลา 2 วัน ดำเนินการจัดอบรมโดยอาจารย์ สามิตร โกยม

โดย Admin ITGenius

ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด - กรุงเทพมหานคร

จัดอบรมแบบ In-house training ให้กับบริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด ในหัวข้อ การเขียนเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย PHP framwork laravel 5 จำนวน 5 วัน ดำเนินการสอนโดย อ.สามิตร โกยม

โดย Admin ITGenius

บริษัท เบสท์พลาสติก เทคโนโลยี จำกัด - ไอทีจีเนียส กรุงเทพมหานคร

เป็นการจัดอบรมที่สถาบันไอทีจีเนียส กรุงเทพฯ ให้กับ บริษัท เบสท์พลาสติก เทคโนโลยี จำกัด ในหลักสูตรพื้นฐานการเขียนแบบ 3 มิติด้วยโปรแกรม Solidworks เป็นระยะเวลา 3 วัน

โดย Admin ITGenius

บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด - กรุงเทพมหานคร

เป็นการจัดอบรมนอกสถานที่ ให้กับบริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด จำนวน 3 วัน ในหลักสูตรการเขียนเว็บแอพพลิเคชั่นด้วยภาษา PHP เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Oracle ดำเนินการสอนโดย อ.สามิตร โกยม

โดย Admin ITGenius

ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ - กรุงเทพมหานคร

เป็นการจัดอบรมที่สถาบันไอทีจีเนียส จำนวน 2 วัน หลักสูตรพื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ดำเนินการสอนโดย อ.สนิทวงศ์ กมลภากรณ์

โดย Admin ITGenius

ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ - กรุงเทพมหานคร

จัดอบรมในสถานที่ของผู้เรียน หลักสูตรการเขียนแบบ 3 มิติด้วยโปรแกรม Solidworks ขั้นพื้นฐานถึงขั้นกลาง ระยะเวลาการอบรม 3 วันให้กับ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ

โดย Admin ITGenius

สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักสารสนเทศ - กรุงเทพมหานคร

จัดอบรมแบบนอกสถานที่ ภายในหน่วยงานของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักสารสนเทศ ในหัวข้อ หลักสูตรออกแบบเว็บด้วย Photoshop และ Dreamweaver ระยะเวลาอบรม 2 วัน

โดย Admin ITGenius

MBK Center - กรุงเทพมหานคร

เป็นหลักสูตรอบรมแบบ In house ให้กับ MBK Center ในหัวข้อการใช้งานโปรแกรม Lotus Note mail และ Calendar จำนวน 1 วัน

โดย Admin ITGenius

บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ - เชียงใหม่

เป็นหลักสูตรการพัฒนาเว็บ Application ในยุคปัจจุบันนั้นมีแนวทางและรูปแบบที่หลากหลายขึ้น หนึ่งในนั้นคือการใช้ Framework สำเร็จรูปอย่าง jQuery mobile ร่วมกันกับ PhoneGap เพื่อพัฒนา Application ในลักษณะ Hybrid Application ที่ใช้งานได้ทั้งบนเว็บไซต์และบนอุปกร

โดย Admin ITGenius

โรงพยาบาลชลบุรี - ชลบุรี

จัดอบรม Basic Visual C# เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชลบุรี เป็นหลักสูตรพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C# ระยะเวลาอบรม 3 วัน ดำเนินการสอนโดย อ.สามิตร โกยม

โดย Admin ITGenius

กรมสรรพากร - ไอทีจีเนียส กรุงเทพมหานคร

เป็นหลักสูตรอบรมการพัฒนาแอพบน platform ของ iOS สำหรับผู้เริ่มต้น จำนวน 3 วัน จัดที่ไอทีจีเนียส กรุงเทพฯ

โดย Admin ITGenius

01/09/2012น

กระทรวงสาธารณสุข - กรุงเทพมหานคร

อบรมพื้นฐานการเขียนเว็บแอพพลิเคชั่นด้วยภาษา PHP and MySQL แบบนอกถสถานที่ให้กับกระทรวงสาธารสุข จำนวน 3 วัน

โดย Admin ITGenius

บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด - กรุงเทพมหานคร

อบรมพื้นฐานการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย asp.net 4.0 ร่วมกับภาษา C# ให้กับริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด ระยะเวลา 3 วัน

โดย Admin ITGenius

กระทรวงการคลัง - กรุงเทพมหานคร

อบรมนอกสถานที่ให้กับ กระทรวงการคลัง จำนวน 2 วัน

โดย Admin ITGenius

11/06/2012

กรมทรัพยากรธรณี - กรุงเทพมหานคร

อบรมนอกสถานที่ หัวข้อการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Camtasia Studio 7 ให้กับกรมทรัพยากรธรณี ระยะเวลา 1 วัน

โดย Admin ITGenius

บริษัททรูคอเปอเรชั่น จำกัด - กรุงเทพมหานคร

จัดอบรมแบบนอกสถานที่ให้กับบริษัท ทรู คอเปอเรชั่น จำกัด ในหัวข้อ Basic Javascript จำนวน 2 วัน

โดย Admin ITGenius

กระทรวงการคลัง - กรุงเทพมหานคร

เป็นการจัดอบรมนอกสถานที่ให้กับ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง ระยะเวลาอบรม 2 วัน

โดย Admin ITGenius

กรมศิลปากร - กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรเรียนรู้การ setup และ config ระบบ Windows and SQL Server 2008 แบบนอกสถานที่

โดย Admin ITGenius

01/03/2012

บริษัททรูคอเปอเรชั่น จำกัด - กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรอบรมการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วยภาษา PHP ขั้นพื้นฐานสำหรัรบผู้เริ่มต้น ให้กับพนักงานของ True Coperation จำกัด

โดย Admin ITGenius

22/08/2011

กรมการบินพลเรือน - กรุงเทพมหานคร

เป็นการจัดอบรมนอกสถานที่ (In house training) ใหักับกรมการบินพลเรียน ในหัวข้อ พื้นฐานการเขียนภาษา XML

โดย Admin ITGenius

05/09/2011

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย - กรุงเทพมหานคร

เป็นหลักสูตรอบรมนอกสถานที่ ในหัวข้อการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วยภาษา PHP ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL ตั้งแต่พื้นฐาน (basic) จนถึงขั้นประยุกต์ใช้งานได้ (Advanced)

โดย Admin ITGenius

เวิลด์ไอที เอ็นจิเนียริ่ง - เวิลด์ไอที เอ็นจิเนียริ่ง

อบรมพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP สำหรับผู้เริ่มต้น เป็นการอบรมแบบ in-house training ในสถานประกอบการของผู้เรียน

โดย Admin ITGenius

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง - ลำปาง

เป็นการจัดอบรมพื้นฐานการพัฒนาเว็บไซต์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญาโท วิทยาลัยเทคนิคลำปาง เป็นระยะเวลา 2 วัน

โดย Admin ITGenius