การจัดอบรม

01/09/2012น

กระทรวงสาธารณสุข - กรุงเทพมหานคร

อบรมพื้นฐานการเขียนเว็บแอพพลิเคชั่นด้วยภาษา PHP and MySQL แบบนอกถสถานที่ให้กับกระทรวงสาธารสุข จำนวน 3 วัน

โดย Admin ITGenius

บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด - กรุงเทพมหานคร

อบรมพื้นฐานการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย asp.net 4.0 ร่วมกับภาษา C# ให้กับริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด ระยะเวลา 3 วัน

โดย Admin ITGenius

กระทรวงการคลัง - กรุงเทพมหานคร

อบรมนอกสถานที่ให้กับ กระทรวงการคลัง จำนวน 2 วัน

โดย Admin ITGenius

11/06/2012

กรมทรัพยากรธรณี - กรุงเทพมหานคร

อบรมนอกสถานที่ หัวข้อการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Camtasia Studio 7 ให้กับกรมทรัพยากรธรณี ระยะเวลา 1 วัน

โดย Admin ITGenius

บริษัททรูคอเปอเรชั่น จำกัด - กรุงเทพมหานคร

จัดอบรมแบบนอกสถานที่ให้กับบริษัท ทรู คอเปอเรชั่น จำกัด ในหัวข้อ Basic Javascript จำนวน 2 วัน

โดย Admin ITGenius

กระทรวงการคลัง - กรุงเทพมหานคร

เป็นการจัดอบรมนอกสถานที่ให้กับ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง ระยะเวลาอบรม 2 วัน

โดย Admin ITGenius

กรมศิลปากร - กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรเรียนรู้การ setup และ config ระบบ Windows and SQL Server 2008 แบบนอกสถานที่

โดย Admin ITGenius

01/03/2012

บริษัททรูคอเปอเรชั่น จำกัด - กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรอบรมการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วยภาษา PHP ขั้นพื้นฐานสำหรัรบผู้เริ่มต้น ให้กับพนักงานของ True Coperation จำกัด

โดย Admin ITGenius

22/08/2011

กรมการบินพลเรือน - กรุงเทพมหานคร

เป็นการจัดอบรมนอกสถานที่ (In house training) ใหักับกรมการบินพลเรียน ในหัวข้อ พื้นฐานการเขียนภาษา XML

โดย Admin ITGenius

05/09/2011

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย - กรุงเทพมหานคร

เป็นหลักสูตรอบรมนอกสถานที่ ในหัวข้อการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วยภาษา PHP ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL ตั้งแต่พื้นฐาน (basic) จนถึงขั้นประยุกต์ใช้งานได้ (Advanced)

โดย Admin ITGenius