คำค้นหา: "Second Level Domain Name" (1 รายการ)

องค์ประกอบของโดเมนเนม (Domain Name System)

องค์ประกอบของโดเมนเนม (Domain Name System)

หมวดหมู่: บทความทั่วไป
โดเมนเนม คือ Address หรือชื่อที่อยู่สำหรับระบุตัวตนบนอินเตอร์เน็ต (Internet) ชื่อโดเมน เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างและถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญา โดยแต่ละประเทศจะมีหน่วยงานรับผิดชอบการจดทะเบียนชื่อโดเมน เช่น ประเทศไทย รับผิดชอบโดย "ศูนย์สารสนเทศเครือข่ายประเทศไทย (THNIC : Thailand...