หลักสูตร การสร้างและใช้งานแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนการสอน

หลักสูตร การสร้างและใช้งานแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนการสอน

หลักสูตรการสร้างและใช้งานแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนการสอนนี้ จะเป็นหลักสูตรสำหรับครู ในฐานะคนจัดการเรียนการสอน คนผลิตสื่อ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักนำประโยชน์ด้านการใช้สื่อสมัยใหม่ (new media) ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน ในการจัดการเรียนการสอนสมัยใหม่ จึงต้องอาศัยเทคโนโลยี และแพลตฟอร์มต่างๆ ที่ได้รับความนิยมและตอบโจทย์การใช้งานของแต่ละสถานศึกษา มาประยุกต์ใช้สอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ มีแรงจูงใจให้เกิดความใฝ่รู้ใฝ่เรียนมากยิ่งขึ้น

โดยจะนำเสนอแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการสร้างสื่อสมัยใหม่ อาทิ

 • Google Classroom
 • Kahoot
 • Plickers

และแอพพลิเคชั่น ๆ อื่น ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันมาประยุกต์สร้างสื่อ จัดชั้นเรียน และจัดกิจกรรมต่างๆ ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 1. เพื่อการเรียนรู้การใช้งานแอพพลิเคชั่นระหว่างครูกับผู้เรียนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อให้ทันกับโลกเทคโนโลยีทางการสื่อสารในการใช้งานแอพพลิเคชั่น
 3. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความใฝ่เรียนรู้ ในการเรียนการสอนมากขึ้น
 • ครู อาจารย์ ทั้งในและนอกระบบที่ต้องการพัฒนาศักยภาพในด้านการสอน โดยอาศัยเทคโนโลยีใหม่ๆ
 • นักเรียน นักศึกษาที่ต้องการใฝ่เรียนรู้ และพัฒนาตัวเอง
 • บุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้เทคโนโลยีการสร้างสือ และการสอนสมัยใหม่
 • การใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น สร้างไฟล์ แฟ้ม และการตั้งค่าต่าง ๆ เบื้องต้น
 • การใช้งานอินเตอร์เน็ตสืบหาข้อมูล
 • การสร้างสื่อด้วยโปรแกรมกราฟฟิกพื้นฐาน
 • 12 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 3,500 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 3,150 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

หัวข้อหลักในการอบรม

 1. อัพเดทเทคโนโลยีการใช้สื่อสมัยใหม่ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
 2. การใช้งานแพลตฟอร์มจัดชั้นเรียนด้วย Google Classroom
 3. การจัดกิจกรรม เกมส์ และแบบทดสอบแบบ real time ด้วยแพลตฟอร์มของ Kahoot
 4. การสร้างกิจกรรม และแบบทดสอบด้วยแอพพลิเคชั่น Plickers
 5. เวิร์คชอบการประยุกต์ใช้แอพพลิชั่นจัดชั้นเรียนและสื่อการสอนด้วย Google Classroom , Kahoot และ Plickers
 6. สรุปแนวทางการสร้างสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่ และการนำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนของตนเอง

รายละเอียดการอบรมในแต่ละวัน

วันที่ 1:

อัพเดทเทคโนโลยีการใช้สื่อสมัยใหม่ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
การใช้งานแพลตฟอร์มจัดชั้นเรียนด้วย Google Classroom

ส่วนของครู

 • การสมัครและลงชื่อเข้าใช้งาน Google Classroom
 • การสร้างชั้นเรียน
 • การนำนักเรียนเข้าร่วมชั้นเรียน
 • การสร้างเนื้อหาและมอบหมายงานให้นักเรียน
 • การตรวจงานและการบ้าน
 • การให้คะแนนและส่งงานคืนนักเรียน

ส่วนของนักเรียน

 • การเข้าร่วมชั้นเรียน
 • การดูงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำงานและส่งงาน
 • ดูผลการตรวจงานของครู

วันที่ 2:

การจัดกิจกรรม เกมส์ และแบบทดสอบแบบ real time ด้วยแพลตฟอร์มของ Kahoot

ส่วนของครู

 • ลงทะเบียนใช้งาน หรือล็อกอินเข้าระบบ
 • สร้างชุดคำถาม
 • สร้างชุดคำถามแบบ Quiz
 • ป้อนคำถาม
 • เปิดเล่นคำถามในห้องเรียน

ส่วนของนักเรียน

 • เข้าร่วมเล่นเกมส์หรือตอบคำถาม
 • ป้อนรหัส (PIN) และชื่อเพื่อเข้าห้อง
 • เริ่มตอบคำถามแบบ Quiz
 • ดูสรุปผลการตอบ

การสร้างกิจกรรม และแบบทดสอบด้วยแอพพลิเคชั่น Plickers

 • ลงทะเบียนใช้งาน หรือล็อกอินเข้าระบบ
 • พิมพ์การ์ด QR Code
 • เพิ่ม Classes
 • เพิ่มรายชื่อนักศึกษาใน Class
 • เพิ่มชุดคำถามใน Library
 • Add คำถามเข้าคิว
 • เปิดเล่นคำถาม (Live View)
 • เปิดแอพแสกนคำตอบ

Live workshop

 • เวิร์คชอบการประยุกต์ใช้แอพพลิชั่นจัดชั้นเรียนและสื่อการสอนด้วย Google Classroom , Kahoot และ Plickers
 • สรุปแนวทางการสร้างสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่ และการนำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนของตนเอง
04/02/2020 13:48:21