ASP.Net MVC 7 Framework

ASP.Net MVC 7 Framework

การพัฒนาโดยใช้ MVC 7 Framework จะทำให้การเขียนโปรแกรมมีประสิทธิภาพโดยลดการเขียนโปรแกรมที่สับซ้อน ในหลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาเว็บในรูปแบบของ MVC Framework และจะได้เรียนรู้คุณสมบัติของ MVC 7 Framework พร้อมทั้งพัฒนาตัวอย่างแอพพลิเคชันที่สามารถนำไปใช้ทำงานได้จริง

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • ไม่มีข้อมูล
 • Working knowledge on Web Application/Web Designer/Programmer
 • Experience with web development
 • Basic Knowledge of Microsoft Visual Studio
 • Basic Knowledge of Object-Oriented Concept
 • การเขียนเว็บ asp.net พื้นฐาน
 • มีความรู้เบื้องต้นในภาษา C# และภาษา html

 

 • 18 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 10,500 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 9,450 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

วันที่ 1
1.โครงสร้างของ ASP.NET MVC

 • Controllers, Models, and Views
 • URL Routing
 • Controller Actions

2.การกำหนด Controllers and Actions

 • Controller
 • การกำหนด Actions
 • Action Selectors
 • Action Filters
 • การคืนค่าด้วย ActionResult
 • การกำหนด Parameters

3.การสร้าง Views

 • การทำงานของ View Engines
 • การกำหนดและแสดงค่าด้วย ViewData and ViewBag
 • การสร้าง Templates and Scaffolding
 • การทำงานของ Bootstrap Framework
 • การกำหนด Layout Pages

4.Razor View Engine

 • @model syntax
 • Writing clean markup
 • layout and sections: Masterpage Scenarios
 • Reusable code with _viewstart

5.HTML Helpers

 • ชนิดของ HTML Helpers
 • Basic Helpers
 • Strongly-Typed Helpers

6.การสร้าง Model

 • Entity Framework 6

7.การกำหนด Routes and URLs

 • ขั้นตอนการทำงานของ Routing
 • การกำหนด Routes

วันที่ 2
8.การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

 • การตรวจสอบความถูกต้องด้วย HTML Helpers
 • การตรวจสอบความถูกต้องฝั่ง Client

9.Authentication and Authorization

 • ASP.NET Identity
 • Building a Custom Account Controller
 • Configuring Forms Authentication

10.การ Passing Data Using ViewData, ViewBag, TempData, Session Variables

 • Passing Data Using ViewData
 • Passing Data Using ViewBag
 • Passing Data Using TempData​
 • Passing Data Using Session Variables

11.การสร้างกราฟ โดยใช้ Chart Helper

 • เรียนรู้วิธีเขียนโปรแกรมด้วยการนำ Chart Helper มาสร้างกราฟในรูปแบบต่าง เช่น
 • กราฟแท่ง
 • กราฟวงกลม
 • กราฟเส้นตรง

วันที่ 3
12.การสร้างรายงานโดยใช้ Report Viewer

 • ฝึกสร้างรายงานโดยใช้ Report Viewer ร่วมกับ MVC

13.Web Services In Razor Web Pages

 • เรียนรู้วิธีเขียนโปรแกรมดึงข้อมูลจาก web service มาใช้กับ MVC

14.Master Details 

 • ฝึกเขียนโปรแกรมในลักษณะ Master Detail โดยใช้ Ajax and jQuery กับ MVC

Workshop

 • ระบบlogin
 • การเชื่อมต่อฐานข้อมูลเพื่อ เพิ่ม/ลบ/แก้ไข/แสดงข้อมูล
 • การดึงข้อมูลจาก web service
 • การสร้างกราฟ
 • ระบบออกรายงาน
01/03/2023 15:30:01