Basic Java Programming (สำหรับผู้เริ่มต้น)

Basic Java Programming (สำหรับผู้เริ่มต้น)

หลักสูตรสำหรับผู้ต้องการเสริมสร้างจุดเด่นในด้าน Programming โดยเริ่มต้นเรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมตั้งแต่คำสั่งพื้นฐานของ java การออกแบบโปรแกรมในลักษณะเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming) ไปจนถึงการเขียนโปรแกรมแบบ web application นำเสนอภาพและเสียง ออกแบบส่วนที่ติดต่อผู้ใช้ให้ตรงกับลักษณะของงาน รวมทั้งติดต่อรับส่งข้อมูลผ่านทาง Network ในรูปแบบต่าง ๆได้ การเรียนมุ่งเน้นสำหรับท่านที่มีประสบการณ์ด้าน Web Design หรือ ASP และ PHP Web Programming แต่ไม่เคยมีโอกาสศึกษาทางด้านการเขียนโปรแกรมโดยตรงมาก่อน  ในหลักสูตรนี้จะทำให้ท่านเข้าใจพื้นฐานการเขียนโปรแกรมที่ถูกต้อง อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับ web site ให้มีความสามารถโดนเด่นอีกด้วย

รอบการเปิดอบรม

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)

ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)

ลงทะเบียนจอง   ขอใบเสนอราคา
สาขาชลบุรี(บ้านสวน)

ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)

ลงทะเบียนจอง   ขอใบเสนอราคา

วิดีโอแนะนำคอร์ส:

ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดคอร์ส:

วัตถุประสงค์:

 • สามารถเขียนโค้ด Java ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เลือกรูปแบบโครงสร้างข้อมูลจาก Java Collection API สำหรับการพัฒนาโปรแกรมได้
 • รู้จักฟีเจอร์ และเลือกนำเข้ามาใช้ในงานพัฒนาได้  เช่น Serialize, I/O API, RMI
 • ประยุกต์ใช้ Java กับงานฐานข้อมูลได้

กลุ่มเป้าหมาย:

 • ผู้ที่มีความสนใจการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
 • ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมต่าง ๆ พอสมควร

ความรู้พื้นฐาน:

 • มีความรู้และเข้าใจหลักการพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
 • มีความรู้พื้นฐานในการใช้อินเตอร์เน็ต
 • มีความเข้าใจหลักการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  
 • มีพื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมมาก่อน เช่น ASP, PHP, C, C++, Pascal, Visual Basic, Delphi    

ระยะเวลาในการอบรม:

 • 20 ชั่วโมง

ราคาคอร์สอบรม:

 • ราคาปกติ 7,900 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 7,110 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (กรณีผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน

วิทยากรผู้สอน:

คอร์สที่ควรอบรมก่อนหน้า:

 • ไม่มี

คอร์สต่อเนื่องที่แนะนำ:

เนื้อหาการอบรม:

1. Getting Started

 • An Introduction to Java
 • Phase of a Java Program
 • The Java Programming Environment

2.Java Language Basics

 • Comments, Data Type, Variables, Operators
 • Getting input from the user
 • Control Structure
 • Command-line arguments

3. Classes & Objects

 • Introduction on Object-Oriented Programming(OOP)
 • Using Predefined Classes
 • Defining Your Own Classes
 • Static Fields and Methods
 • Method Parameters
 • Object Construction

4. Object-Oriented Programming (OOP) concepts

 • Inheritance
 • Abstract class and Interface
 • Polymorphism

5. Java Array & Essential Class

 • Arrays of primitive, class, or array types
 • A multidimensional array
 • Essential APIs
 • Math APIs
 • Primitive Wrapper Classes
  • String
  • Internationalization APIs

6. Advance language features

 • Package and Access Modifiers
 • Exceptions, Logging, Assertions, and Debugging
 • Logging

7. Collections

 • Framework Overview
 • Iterable and Collection
 • List
 • Set
 • Queue
 • Map

8. GUI Programming

 • GUI Components
 • Layout Managers
 • Event handling

9. Thread

 • Define a thread
 • Create separate threads in a Java program
 • Control the execution of a thread
 • Share data with multiple threads
 • Use wait and notify to communicate between threads
 • Use synchronized to protect data from corruption

10. Performing I/0

 • File
 • Random Access File
 • Streams
 • Writers and Readers

คำค้นหา:

สอน java เขียนโปรแกรม java เรียน java อบรม java java training course เรียน java programming สอนเขียนโปรแกรม java โปรแกรม java เรียนเขียนโปรแกรม java เรียนภาษา java อบรม จาวา หัดเขียนจาวา เขียนโปรแกรมจาวา คอร์สฝึกอบรม java สถาบันฝึกอบรม java สอนการเขียนโปรแกรม java อบรมเขียนโปรแกรม java หลักสูตรฝึกอบรม java การเขียนโปรแกรม java เบื้องต้น เรียน Basic Javaที่ไหนดี สอน Basic Javaราคาถูก เรียนการใช้ Basic Java ขั้นพื้นฐาน ประยุกต์ใช้ Basic Java เขียนและใช้ Basic Java สมัยใหม่ สอนตกแต่งเว็บด้วย Basic Java อบรม Basic Java เรียนเขียนโปรแกรม นอกสถานที่ สอนเขียนโปรแกรม นอกสถานที่ เรียน java นอกสถานที่ อบรม java In-House

อัพเดทข้อมูลเมื่อ:

 • 2017-12-12 16:26:53