การจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Excel และ Access

การจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Excel และ Access

ในหลักสูตรนี้จะแนะนำพื้นฐานการสร้างฐานข้อมูลในโปรแกรม Microsoft Access 2010 โดยเริ่มจากการใช้ Template ที่มากับตัวโปรแกรม เนื้อหาในหลักสูตรครอบคลุมโครงสร้างและการปรับแต่งฐานข้อมูลให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน มีหัวข้อพื้นฐานเช่น การทำงานกับตาราง แบบฟอร์ม คิวรี่ แมโคร และการทำรีพอร์ทรวมถึงกราฟต่างๆ 

ส่วนในการทำงานกับโปรแกรม Microsoft Excel จะได้เรียนรู้ฟังก์ชันการทำงานกับฐานข้อมูลเชิงลึกมากมาย แต่พื้นฐานจนถึงการนำไปประยุกต์ใช้งานจริงต่อไป

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • มีความรู้ความสามารถในการเรียกใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ได้
 • มีความรู้ความสามารถในการเรียกใช้งานโปรแกรม Microsoft Accessได้
 • สามารถประยุกต์รูปแบบการใช้งานต่างๆ ได้
 • นักเรียน-นักศึกษา
 • ครู-อาจารย์ที่ต้องการเพิ่มทักษะความรู้
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจการใช้งาน MS Access และ Excel
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษบ้างเล็กน้อย
 • มีความเข้าใจในระบบคอมพิวเตอร์อยู่บ้าง
 • ใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows ได้ดี
 • 18 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 8,900 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 8,010 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

1. Understanding Databases

 • What are databases?
 • Exploring databases and database management systems

2. Database Fundamentals

 • The features of a relational database
 • Exploring unique values and primary keys
 • Defining table relationships
 • Describing many-to-many relationships
 • Transactions and the ACID test
 • Introduction to Structured Query Language (SQL)

3. Database Modeling: Tables

 • Introduction to database modeling
 • Planning your database
 • Identifying columns and selecting data types
 • Choosing primary keys
 • Using composite keys

4. Database Modeling: Relationships

 • Creating relationships
 • Defining one-to-many relationships
 • Exploring one-to-one relationships
 • Exploring many-to-many relationships
 • Understanding relationship rules and referential integrity

Microsoft Access 2010

1. Basic Microsoft Access 2010

 • Database concepts and terminology                                                 
 • Starting Access
 • Creating a new file
 • Trusting a file
 • The Quick Access toolbar
 • Backstage view
 • Exploring ribbons
 • Using the Navigation pane

2. Formatting and Appearance

 • Entering data into your tables
 • Formatting tables
 • Finding, sorting, and filtering records

3. Forms

 • Creating data-entry forms
 • Using the Form Wizard
 • Modifying a form in Layout view
 • Using Design view
 • Setting tab stops
 • Adding buttons to a form
 • Using navigation forms

4. Queries

 • Introduction to queries
 • Using the Query Wizard
 • Creating a query in Design view with criteria
 • Creating wildcard queries
 • Creating reusable parameter queries
 • Creating yes/no queries
 • Creating crosstab queries      

5. Using Other Applications with Access

 • Importing Excel and text data
 • Exporting data into Excel
 • Exporting to PDF
 • Exporting into a Word Mail Merge
 • Publishing to a web browser in HTML or XML
 • Sharing via email
 • Collecting data over email

6. Access Database maintenance and backup

 • Backup your data!
 • How to backup your database file
 • Online backup recommendations
 • Backing up a table

Microsoft Excel 2010

1. Getting Started

 • Exploring three common uses for Excel
 • Touring the interface
 • Finding the commands you need
 • Using Backstage view or the File tab
 • Maintaining file compatibility

2. Worksheet Basics

 • Creating a worksheet
 • Techniques for copying and pasting
 • Entering data automatically with Auto Fill
 • Targeting large data groups
 • Changing a worksheet's structure

3. Excel Formula Basics

 • Understanding formulas and functions
 • Entering data in a worksheet
 • Adding numbers manually
 • Adding numbers using Sum and AutoSum
 • Adding a whole worksheet
 • Working with numbers in columns
 • Preventing errors using absolute references
 • Working with times and dates
 • Using IF
 • Using SUMIF and AVERAGEIF
 • Naming and using cell ranges

4. Essential Formatting

 • Formatting numbers and dates
 • Applying fonts, background colors, and borders
 • Adjusting columns, rows, and text
 • Using conditional formatting
 • Using custom conditional formatting
 • Adding pictures and shapes

5. Advanced Formatting

 • Inserting SmartArt
 • Coordinating a look using themes
 • Applying built-in styles
 • Creating and sharing styles
 • Using templates
 • Creating and using original templates

6. Collaborating with Others

 • Importing and exporting data in Excel
 • Setting workbook permissions
 • Inserting and editing comments
 • Sharing a workbook
 • Tracking changes
 • Saving files in shared locations

Example using Excel and Access to collect result of LAB test

 • Setting Up a Database in Excel
 • Cleaning Up Your Excel Data
 • Financial Functions in Depth
 • Charts in Depth
 • Pivot Tables in Depth
 • Data Validation in Depth
 • Advanced Formatting Techniques
 • Macros in Depth
 • Real-World Projects
12/12/2023 16:10:10