Java Servlet & JSP Applications

Java Servlet & JSP Applications

หลักสูตรการใช้งาน ระบบโปรแกรมมิ่งระดับสูง โดยใช้ภาษา Java ในการติดต่อกับ Servers ทั้งหลาย การเขียน Java Script เพื่อเรียกใช้งาน Servers ข้ามแพล็ทฟอร์ม การควบคุมระบบ และใช้งาน Applications โดยใช้ภาษาโปรแกรมมิ่งระดับสูง การใช้งาน Applications บนหลากหลายรูปแบบ พร้อมการสอนแบบส่วนตัว และฝึกใช้งานจริงทุกขั้นตอน

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 •     เพื่อเรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาจาวาระดับที่สูงขึ้น
 •     เพื่อศึกษาแนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
 •     เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการสอบใบประกาศนียบัตร SCJP
 • ผู้ที่ต้องการพัฒนา Application  ขั้นสูง
 • IT Managers
 • Developers
 • เข้าใจพื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java มาแล้ว
 • เข้าใจหลักการติดตั้งและถอนการติดตั้งโปรแกรมพื้นฐาน
 • ใช้งานอินเตอร์เน็ตและระบบปฏิบัติการวินโดว์ได้
 • 30 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 11,500 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 10,350 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

Main Topic:

 • Understanding the role of servlets
 • Evaluating servlets vs. other technologies
 • Understanding the role of JSP
 • Configuring the server
 • Configuring your development environment
 • Testing the server setup

วันที่ 1 : แนะนำภาษา JavaServer Page(JSP)

 • แนะนำภาษา JSP
 • หลักการทำงานของ www
 • การประมวลผลไฟล์ JSP
 • รู้จัก tags ที่ใช้งานในภาษา JSP
 • รู้จัก object ที่ไม่ต้องประกาศก่อนใช้งาน (Implicit Objects)

การเตรียมระบบเพื่อใช้งาน JSP

 • การติดตั้ง Eclipse Editor Tools
 • การติดตั้ง Tomcat Application Server เพื่อใช้ในการรัน JSP
 • แนะนำการใช้งาน Editor Tools เบื้องต้น
 • Work Shop

รูปแบบการเขียนคำสั่ง JSP

 • รูปแบบการเขียน JSP ร่วมกับ HTML Tag
 • รูปแบบการเขียน Comment ใน JSP
 • Work Shop

เรื่องของตัวแปร

 • การประกาศตัวแปร
 • คำสงวน (Reserved Word)
 • ชนิดของข้อมูลแบบ Scalar Type และ แบบ Compound Type
 • การแปลงชนิดข้อมูล Number และ String
 • การกำหนดค่าคงที่
 • Work Shop

รู้จักตัวดำเนินการใน JSP

 • ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์(Arithemetic Operators)
 • ตัวดำเนินการการกำหนดค่า(Assignment Operators)
 • ตัวดำเนินการทางตรรกะ(Logical Operators)
 • ตัวดำเนินการทางเชิงเปรียบเทียบ(Comparison Operators)
 • ตัวดำเนินการสตริง(String Operators)
 • ตัวดำเนินการระดับบิต(Bitwise Operators)
 • ตัวดำเนินการอื่นๆ(Other Operators)
 • ลำดับของตัวดำเนินการ
 • Work Shop

วันที่ 2 : การควบคุมโปรแกรม

 • การใช้งานคำสั่งตามเงื่อนไข if,else ,else if,switch
 • Work Shop
 • การใช้งานคำสั่งแบบวนซ้ำ For,While,do..While
 • การใช้งานคำสั่งออกจากโปรแกรม exit,die
 • Work Shop

การใช้งาน Tag Directivesและ Tag Action

 • รู้จัก page directive
 • รู้จัก include directive
 • Forward Action
 • Plug-in Action
 • JavaBean Action
 • Work Shop

Function ที่ใช้งานบ่อย เกี่ยวกับ สตริง ของ JSP

 • การใช้งาน "= ="
 • ฟังก์ชั่น equal()
 • ฟังก์ชั่น compareTo()
 • ฟังก์ชั่น concat()
 • ฟังก์ชั่น replace()
 • ฟังก์ชั่น trim()
 • ฟังก์ชั่น charAt() และ getChars()
 • ฟังก์ชั่น length()
 • ฟังก์ชั่น substring()
 • ฟังก์ชั่น toLowerCase() และ toUpperCase()
 • ฟังก์ชั่น indexOf และ lastIndexOf
 • ฟังก์ชั่น split
 • Work Shop

วันที่ 3 : การตรวจจับข้อผิดพลาด

 • try…catch…finally
 • Work Shop
 • การสร้าง Function เองใน JSP
 • การกำหนดค่าดีฟอลต์ของอาร์กิวเมนต์
 • การส่งค่าจากฟังก์ชั่น
 • ขอบเขตของตัวแปร
 • การสร้างตัวแปรแบบ static
 • รูปแบบการส่งอาร์กิวเมนต์ แบบ pass by value และ pass by reference
 • Work Shop

วันที่ 4 : การจัดการกับ form

 • คำสั่งต่างๆของ Form
 • Work Shop
 • การแก้ไขเรื่องภาษาไทย และ การแก้ไขเรื่องอักขระพิเศษ
 • แนะนำภาษา SQL Select ,Insert,Update,Delete
 • การใช้ JSP ติดต่อกับฐานข้อมูล Mysql ,Microsoft Access
 • Work Shop

การรับข้อมูลจากผู้ใช้

 • แนะนำ Object ต่างๆ บน HTML
 • การส่งค่าแบบ GET,POST
 • Work Shop
 • การอัพโหลดไฟล์ ไปยัง Server
 • การอัพเก็บรูปภาพไว้ในฐานข้อมูล
 • Work Shop

วันที่ 5 : เรื่องของ Session

 • Work Shop
 • เรื่องของ Cookie
 • Work Shop
 • การจัดการไฟล์
 • การอ่านข้อมูลจากไฟล์
 • การเขียนข้อมูลลงไฟล์
 • การตรวจสอบไฟล์
 • การจัดการไดเรกทอรี
 • Work Shop

การใช้งาน JavaBean กับ JSP

 • กฏในการสร้าง JavaBean
 • ขอบเขตของ JavaBean
 • การใช้งาน JavaBean Action
 • ขั้นตอนการสร้างและใช้งาน JavaBean
 • การจัดการฟอร์มด้วย JavaBean
 • Work Shop
 • หลักการทำงานของเมล์
 • การติดตั้ง Java Mail
 • คลาสและ เมธอดที่ใช้ในการส่งเมล์
 • ขั้นตอนการส่งเมล์
 • การส่งเมล์พร้อมกับแนบไฟล์
 • Work Shop
 • การรักษาความปลอดภัยของ JSP
07/02/2020 11:44:29