MySQL Server Advanced

MySQL Server Advanced

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นศึกษาการใช้งานฐานข้อมูล Microsoft SQL Server ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ Microsoft โดยจะครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่รุ่น 2005 ถึง 2008 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่รวมเอาเทคโนโลยีที่ชื่อว่า “Microsoft .Net Framework” เข้าเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์นี้ด้วย ซึ่งจะได้ศึกษาตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนสามารถเข้าใจในชุดคำสั่งเบื้องต้น ในการพัฒนาและออกแบบ ซึ่งเมื่อจบในหลักสูตรนี้ก็จะสามารถเข้าใจการออกแบบฐานข้อมูล การเขียนคำสั่งและการใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆของฐานข้อมูล Microsoft SQL Server เบื้องต้น เช่นการสร้าง View, Stored Procedure, Trigger และ User Defined Function

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • ไม่มีข้อมูล
 • ผู้ที่สนใจศึกษาระบบฐานข้อมูล Microsoft SQL Server
 • ผู้ที่ต้องการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรต่างๆ
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฐานข้อมูลแบบ Relational
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Windows 2008 หรือ 2012
 • มีความรู้ด้าน Windows, Internet, HTML หรือ ผ่านการอบรมหลักสูตร Professional Web Designer มาพอสมควร
 • 18 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 7,900 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 7,110 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

1. การใช้งาน Microsoft SQL Server เบื้องต้น

 • MS SQL Server Overview
 • โครงสร้างการทำงานของ ฐานข้อมูล, หลักการออกแบบฐานข้อมูล
 • SQL คืออะไร, ทำงานอย่างไร และทำไมต้องใช้ภาษา SQL
 • Table, Record, Field, Primary Key, Foreign Key, Relationship
 • การใช้งาน MS SQL Server, การติดตั้ง SQL Server ในเวอร์ชั่นต่างๆ เช่น Enterprise, Sever, Personal
 • การกำหนดรหัส และการกำหนดการเข้าถึงข้อมูล เพื่อความปลอดภัย
 • การเซ็ตระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้งานกับ Server และ Client
 • ทดลองสร้างฐานข้อมูลในระดับเบื้องต้น, ตัวอย่างการออกแบบฐานข้อมูลขนาดเล็กขึ้นมาใช้งาน
 • การใช้งานภาษา SQL เบื้องต้น
 • การจัดการฐานข้อมูลด้วย Enterprise Manager และ Query Analizer
 • การใช้งานคำสั่ง SELECT, DELETE FROM, การใช้ WHERE
 • การเรียงลำดับข้อมูลด้วย ORDER BY การ GROUP BY, HAVING
 • คำสั่งทางคณิตศาสตร์เช่น SUM, MAX, AVG และคำสั่งทางวันที่เช่น Date() และ Format, การ Join ตารางเช่น LEFT JOIN, RIGHT JOIN เป็นต้น

2. การประยุกต์ใช้งาน SQL Server ขั้นสูง

 • การใช้งานภาษา SQL ขั้นสูง
 • คำสั่งประเภท DDL (Data Definition Language) เช่น คำสั่ง CREATE TABLE, ALTER TABLE, DROP TABLE, คำสั่งสร้าง PK และ FK เป็นต้น
 • ออกแบบฐานข้อมูลร้านขายสินค้าตัวอย่าง
 • ทดลองสร้างแฟ้มข้อมูลของแผนกต่างๆ เช่น ฝ่ายขาย, ฝ่ายบุคคล, ฝ่ายคลังสินค้า เป็นต้น
 • จัดการระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล ด้วยการทำ Normalization
 • รายละเอียด: ติดตั้ง IIS และทดสอบ ASP Script อย่างง่าย
 • การจัดการฐานข้อมูลระดับองค์การจากเครื่องเซริฟเวอร์
 • ติดตั้งฐานข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูลส่วนกลาง เพื่อกระจายข้อมูลให้ให้เครื่องในเครือข่าย
 • เรียกใช้งานข้อมูลแบบ Real-Time และข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน
 • ทดลองสร้างแบบฟอร์มเพื่อติดต่อกับฐานข้อมูลโดยตรง
 • สร้างฟอร์มเพื่อแสดงข้อมูล และสามารถให้ผู้มีสิทธิเข้าไปใช้งาน
 • ออกแบบหน้าจอเพื่อสามารถเรียกดูข้อมูล, เพิ่ม, ลบ และแก้ไขข้อมูลได้ทันที

 

25/01/2023 13:46:27