Advanced Microsoft Access 2016/2019 ขั้นสูง

Advanced Microsoft Access 2016/2019 ขั้นสูง

Microsoft Access เป็นหนึ่งในชุด Office ของ Microsoft เป็นโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ Regional Database Management  System :RDBMS ซึ่งมีประสิทธิภาพในการจัดการฐานข้อมูลได้ดีเยี่ยมโดยโปรแกรม Microsoft Access 2016/2019 ที่ทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการ Windows ทำให้ใช้งานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว  มีเครื่องมือช่วยในการทำงานไม่จำเป็นต้องจดจำคำสั่งในการทำงานเหมือนกับโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลประเภท อื่นๆ และเป็นโปรแกรมที่ง่ายต่อการเรียนรู้

Microsoft Access ยังมีภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลและเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานกับฐานข้อมูลบน Access ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นั่นคือภาษา VBA (Visual Basic for Application) โดยภาษา VBA ที่ว่านี้จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานบน Access ในระดับที่สูงขึ้นได้ สามารถแก้ปัญหาข้อจำกัดต่าง ๆ ของการใช้คำสั่งใน Macro ได้ มีความยืดหยุ่นและสามารถทำงานที่ซับซ้อนได้เป็นอย่างดี สามารถลดขั้นตอนและรายละเอียดในการทำงานที่ค่อนข้างวุ่นวาย ซับซ้อนและยุ่งยากบน Access ลงได้  ตลอดจน VBA ยังสามารถพัฒนาให้โปรแกรม Access เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปไว้ให้ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ Access สามารถใช้งานฐานข้อมูลบน Access ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและง่ายดายเป็นอย่างมาก

หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อให้ผู้อบรมได้เรียนรู้ถึงคำสั่งต่างๆ ของ Macro และวิธีการเขียนโปรแกรม VBA กับฐานข้อมูลบน Access เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับฐานข้อมูลบน Access จะสามารถพัฒนาข้อมูลบน Access ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถพัฒนาให้ระบบฐานข้อมูลบน Access เป็นโปรแกรมฐานข้อมูลสำเร็จรูปไว้ใช้งานในองค์กรต่อไปได้

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • เพื่อให้ผู้อบรมได้เข้าใจถึงหลักการและรูปแบบต่าง ๆ ของ Macro บน Access
 • เพื่อให้ผู้อบรมสามารถสร้าง แก้ไข และเรียกใช้คำสั่งต่าง ๆ ของ Macro บน Access ได้
 • เพื่อให้ผู้อบรมได้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์ในการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูลด้วย VBA บน Access ได้อย่างถูกต้อง
 • เพื่อให้ผู้อบรมสามารถเขียน VBA เพื่อเชื่อมต่อประสานงานกันระหว่าง Object ต่าง ๆ บน Access ได้
 • เพื่อให้ผู้อบรมสามารถเขียน VBA เพื่อช่วยจัดการกับฐานข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้ผู้อบรมสามารถสร้างระบบฐานข้อมูลสำเร็จรูปบน Access ได้
 • นักเรียนนักศึกษา
 • ครู อาจารย์ วิทยากรที่สนใจ
 • นักวิชาการ นักไอที หรือผู้ดูและระบบ
 • ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปที่สนใจการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access 2016 และ 2019 ขั้นสูง
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานบนระบบปฎิบัติการวินโดว์ได้ 
 • เคยใช้งานชุด Office ของ Microsoft Office เวอร์ชั่นก่อนหน้ามาบ้าง
 • ติดตั้ง/ลบโปรแกรมพื้นฐานบนระบบปฎิบัติการวินโดว์ได้ 
 • 12 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 5,900 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 5,310 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

Module 1 ความรู้เกี่ยวกับการใช้ Macro บน Access

 • เรียนรู้แนวคิดหลักการทำงานและหลักการสร้าง Macro บน Access
 • ส่วนประกอบต่าง ๆ ของ Macro
 • รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง Macro กับ Form บน Access
 • รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง Macro กับ Report บน Access
 • คำสั่ง (Action) และส่วนขยาย (Argument) ต่าง ๆ ของ Macro
 • ขั้นตอนการสร้าง Macro บน Access
 • การปรับปรุง แก้ไข และลบ Macro บน Access
 • การเรียกใช้ Macro จากเหตุการณ์ (Event) ต่าง ๆ บน Form และ Report
 • การเรียกใช้ Macro จากเครื่องมือ (Controls) ต่าง ๆ บน Form และ Report
 • วิธีการสร้าง Macro หลักและ Macro ย่อย
 • วิธีการสร้าง Macro แบบมีเงื่อนไข (Condition)

Module 2 แนวความคิดและความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษา VBA บน Access

 • วิธีการแปลงคำสั่งใน Macro ให้เป็นโปรแกรม VBA ใน Module
 • ความแตกต่างในการเขียนโปรแกรมบน Form, Report และ Module
 • รูปแบบการเขียนโปรแกรมเพื่ออ้างอิงถึง Object ต่าง ๆ บน Form และ Report
 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมบนเหตุการณ์ (Event) ต่าง ๆ ของ Form และ Report
 • หลักการเขียนโปรแกรมเพื่อเข้าถึงคุณสมบัติ (Property) และวิธีการ (Method) ของ Object บน Form และ Report
 • ความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรม VBA
 • ส่วนประกอบที่สำคัญของหน้าต่าง VBA
 • เรียนรู้ประเภทของโปรแกรม Procedure (Sub Procedure และ Function Procedure)
 • ชนิดของข้อมูล (Data Type)
 • การใช้ตัวแปร (Variable) และค่าคงที่ (Constant)
 • ระดับของการใช้งานตัวแปรและค่าคงที่
 • ความหมายของคำว่า Option Explicit
 • การใช้ตัวดำเนินการ (Operator)
 • การเขียนโปรแกรมแบบมีโครงสร้าง (With, IF, Select Case, Do Loop, For Next)

Module 3 การเขียนโปรแกรม VBA เพื่อทำงานกับฐานข้อมูลบน Access

 • การเขียนโปรแกรมเพื่อทำงานกับเหตุการณ์ (Event) ต่าง ๆ ของ Form และ Report
 • การเขียนโปรแกรมเพื่อเรียกใช้คำสั่ง (Action) ต่าง ๆ ใน Macro
 • การเขียนโปรแกรมบันทึก แก้ไข และลบข้อมูลในตาราง
 • การเขียนโปรแกรมค้นหาข้อมูลในตาราง
 • การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมเครื่องมือ (Controls)
 • TextBox, Button, ComboBox, ListBox
 • OptionGroup, CheckBox, OptionButton, ToggleButton
 • การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างฟังก์ชั่นขึ้นมาใช้งานเอง (User Defined Function)
 • การเขียนโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูลด้วยเครื่องมือ ADO (ActiveX Data Object)

Module 4 เรียนรู้เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปบน Access

 • การใช้เครื่องมือจัดการข้อผิดพลาดในการพัฒนาโปรแกรม
 • ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการเขียนรหัสไวยากรณ์ (Syntax Error)
 • ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นขณะโปรแกรมกำลังทำงาน (Runtime Error)
 • เครื่องมือตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรม (Logical Error)
 • เครื่องมือตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรม
 • หลักการเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการกับข้อผิดพลาดบน Access
 • การใช้เครื่องมือ Database Tools และ Database Options
 • การกำหนดให้ฟอร์มเริ่มต้นทำงานเมื่อเปิดฐานข้อมูล
 • การซ่อน Navigation Pane
 • การไม่แสดง Full Menu และ Default Shortcut ทั้งหมด
 • การเขียนโปรแกรมควบคุม Access Options เพื่อไม่ให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขฐานข้อมูลได้
 • การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้าง Ribbon บน Access ขึ้นมาใช้งานเอง
 • องค์ประกอบของ Ribbon บน Access
 • เรียนรู้โปรแกรม XML (XML : eXtensibleMarkup Language) เพื่อนำมาสร้าง Ribbon บน Access
 • การแก้ไขและการลบ Ribbon บน Access
 • วิธีการจัดเก็บ Ribbon ที่สร้างไว้ลงในตาราง UsysRibbon
 • การใช้คำสั่ง IRibbonControl เพื่อเชื่อมโปรแกรม XML กับ VBA บน Access
 • การนำ Ribbon ที่สร้างไว้ไปใช้งานบน Form

Module 5 การสร้างระบบรักษาความปลอดภัยให้กับฐานข้อมูล (Database Security)

 • การสร้างรหัสผ่าน (Password) ให้กับฐานข้อมูลบน Access
 • การติดตั้งและสร้างรหัสผ่าน (Password) บน VBA
 • การสร้างระบบรักษาความปลอดภัยด้วยไฟล์ .accde
 • การสร้างระบบผู้ใช้หลายคนให้กับฐานข้อมูลด้วยไฟล์ .mdw
10/02/2020 15:52:45