การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนแพลตฟอร์มแอนดรอยด์สำหรับครูและนักเรียน

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนแพลตฟอร์มแอนดรอยด์สำหรับครูและนักเรียน

เนื่องด้วยปัจจุบันแนวโน้มการใช้งาน Smart Phone และ Tablet กำลังอยู่ในกระแสความนิยม และเป็นเทรนด์ของอนาคต นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์ และบุคคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความทักษะความรู้พื้นฐานในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน สถานบัน สถานศึกษาของตนเอง

ในหลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการเริ่มต้นพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ (Android) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่มีการใช้งานอย่างกว้างขวาง โดยเนื้อหาหลักสูตรจะเริ่มตั้งแต่การเตรียมอุปกรณ์ เครื่องไม้เครื่องมือ การแนะนำการตั้งค่าโปรแกรมพื้นฐาน แนวทางในการออกแบบแอพพลิเคชั่นที่ถูกต้องเหมาะสม รวมไปถึงการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล และออนไลน์ platform ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น GPS , Map และอื่น ๆ ที่มีประโยชน์ในการนำไปประยุกต์พัฒนาแอพพลิเคชั่นของผู้อบรมต่อไป

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนแพลตฟอร์มแอนดรอยด์สำหรับครูและนักเรียน (Course outline PDF)
 • โปรไฟล์ของบริษัทไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง (โปรไฟล์ไอทีจีเนียส PDF)
 • เพื่อสร้างนักพัฒนาโมบายส์แอพพลิเคชั่น ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมที่ทํางานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
 • เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความสนใจและพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบกระบวนการ เกิดทักษะการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และแทปเลตได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 • นักเรียนนักศึกษาใน ระดับมัธยม อุดมศึกษา และระดับมหาวิทยาลัยทั่วไป
 • เพื่ออาจารย์ บุคคลากรในสถานศึกษาที่รับผิดชอบหลักสูตรด้านไอที และการพัฒนาแอพพลิเคชั่น เพื่อพัฒนาตัวเอง สำหรับการเรียนการสอนในอนาคต
 • บุคคลากรทั่วไปที่มีความสนใจ
 • การใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 • การใช้งานอินเตอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลพื้นฐานเป็น
 • การออกแบบภาพพื้นฐานง่าย ๆ เป็น
 • 18 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 6,000 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 5,400 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

วันที่ 1

 • แนะนําแพลตฟอร์มแอนดรอยด์
 • การติดตั้งเครื่องมือสำหรับพัฒนาแอพแอนดรอยด์
 • เริ่มต้นออกแบบหน้าจอโปรแกรมอย่างง่าย
 • ทดสอบเชื่อมต่อโปรแกรมเข้ากับโทรศัพท์มือถือ (smart phone android)
 • หลักการเขียนโปรแกรมเชื่อมโยงหลายหน้าจอ
 • การสร้างแบบฟอร์มรับข้อมูลในหน้าจอโปรแกรม
 • เขียนโปรแกรม Talk To Me Text-to-Speech
 • ปฏิบัติการ  (workshop) โปรแกรม Talk To Me Shake

วันที่ 2

 • ปฏิบัติการ (workshop) โปรแกรม BallBounce Game
 • ปฏิบัติการ  (workshop) โปรแกรม DigitalDoodle Drawing App
 • ปฏิบัติการ (workshop) โปรแกรม Paint Post with Camera 
 • ปฏิบัติการ (workshop) โปรแกรมแสดงตําแหน#งป)จจุบันบน Google Map

วันที่ 3

 • การเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อฐานข้อมูล (Data Storage)
 • ปฏิบัติการ (workshop) Android, Where's My Car? 
 • การเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับ Web
 • ปฏิบัติการโปรแกรม Post File
 • ฝึกปฎิบัติการ Build และ Sign แอพพลิเคชั่นเพื่อนำไปเผยแพร่บน Play Store
22/07/2020 18:06:01