วงจรชีวิตของโครงการ

วงจรชีวิตของโครงการ

โครงการไม่ใช้งานประจำ มีการวางวงจรชีวิตเพียงช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ชัดเจน โดยสามารถแบ่งวงจรชีวิตออกเป็น 4 ชั้นตอน ดังนี้

1. กำหนดโครงการ ช่วงนี้เป็นการคัดเลือกโครงการ หรือการจัดทำข้อเสนอโครงการ
2. การวางแผน คือ หลังจากอนุมัติโครงการแล้ว จะเป็นในส่วนของการวางแผนโครงการทั้งหมด ดังนี้
การวางแผนโครงการ

  • ด้านเวลา ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการมากหน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่ที่รามละเอียดของาน
  • ด้านต้นทุน ตามแผนงานมีการวางแผนต้นทุนและค่าใช้จ่าย บวกกำไรและค่าจ้างในส่วนต่างๆ ไว้แล้ว
  • ด้านคุณภาพ คือ หลังจากที่งานเสร็จแล้ว มีการตรวจสอบคุณภาพของงานให้แก่ลูกค้าด้วย หากมีการแก้ไขก็แก้ไขให้เสร็จ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในส่วนของลูกค้า
  • ด้านทีมงาน คือ การแบ่งงานในแก่เจ้าหน้าทีหรือพนักงานรับผิดชอบงานตนเอง

3. ปฏิบัติการโครงการ คือการเริ่มลงมือทำงาน ผลงานที่ได้ก็ตามที่ได้กำหนดไว้ข้างต้นแล้ว และสามารถตรวจสอบได้ ดังนี้

กำหนดช่วงเริ่มการทำงานโครงการให้ชัดเจน

  • ตรวจสอบและติดตามการทำงาน
  • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว

4. ปิดโครงการ คือการส่งมอบงานให้ลูกค้า และส่งเอกสารสัญญาต่างๆ แนะนำรายละเอียดต่างๆ ของโครงการว่ามีอะไรบ้าง รวมถึงการรับประกันงานว่ามีกำหนดรับประกันถึงเมื่อไร เป็นต้น

user
โดย Admin ITGenius
เข้าชม 5,531 ครั้ง

คำค้นหา : วงจรชีวิตของโครงการกำหนดโครงการการวางแผนการวางแผนโครงการปฏิบัติการโครงการปิดโครงการ