โครงการใน Microsoft project คืออะไร

โครงการใน Microsoft project คืออะไร

โครงการ
    หมายถึง งานหรือกิจกรรมใดๆ ก็ตามที่มีข้อกำหนดเรื่องระยะเวลา งบประมาณ และทรัพยากร รวมไปถึงขอบเขตและเงื่อนไขที่ชัดเจนตามความต้องการของผู้จ้างหรือลูกค้าที่ให้ทำโครงการ

องค์ประกอบของโครงการ
1. งานหรือกิจกรรม
    ในโครงการมีงานหลัก งานย่อย ทั้งสองส่วนจึงต้องมีความสัมพันธ์กัน การจัดลำดับงานที่ดีจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้น จึงต้องมีการวางแผนงานที่ดีก่อนที่จะดำเนินการ เช่น มีการสำรวจตลาด หรือการจัดกิจกรรมสัมมนา เป็นต้น

2. ทรัพยากร
    ถือเป็นปัจจัยที่ช่วยทำให้โครงการสำเร็จได้ เพราะเป็นเรื่องของ แรงงาน คน หรือทีมงาน หรือเป็นพวกสิ่งของ เช่น เครื่องจักร เป็นต้น

3. งบประมาณ
    คือเป็นเรื่องค่าใช้จ่าย ดังนั้นหากโครงการที่ดำเนินการอยู่นั้นไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ก็จะส่งผลกระทบต่อโครงการอย่างแน่นอน เช่น ค่าจ้าง ค่าอุปกรณ์ก่อสร้าง เป็นต้น

4.เวลา
    ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดเป็นแรงผลักดันช่วยให้งานเสร็จเร็วขึ้นหรือล่าช้า ผู้บริหารโครงการจะต้องมีการวางแผนการระยะเวลาที่ดีและมีประสิทธิภาพ ถ้ามีการกำหนดระยะเวลาทำงานเป็น 3 เดือน แต่งานยังไม่เสร็จ ก็จะทำให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น

5. เงื่อนไข
    คือตัวแปรสำคัญในการทำโครงการ คือจะต้องมีการตกลงเงื่อนไข ข้อดีและข้อเสียให้เป็นลายลักษณ์อักษรที่แน่นอน คือเมื่อกิจกรรมหรือโครงการเสร็จแล้ว ก็สามารถส่งมอบได้ทันที่ โดยไม่ต้องกลับมาแก้ไขอีกครั้ง

user
โดย Admin ITGenius
เข้าชม 5,337 ครั้ง

คำค้นหา : โครงการ Microsoft projectองค์ประกอบของโครงการความหมายของโครงการ สาเหตุของการทำโครงการ แนวทางการเขียนโครงการ ส่วนประกอบที่สำคัญของโครงการ การเขียนโครงการที่ดี การวางแผนโครงการ แนวทางการทำโครงการ