ฐานข้อมูล (94)

รู้จักขั้นตอนการใช้ Transaction Command และ ACID

รู้จักขั้นตอนการใช้ Transaction Command และ ACID

Transaction     คือ กลุ่มของขั้นตอนการทำงานใดๆ ซึ่งอาจจะประกอบไปด้วย ขั้นตอนเดียวหรือหลายๆ ขั้นตอนก็ได้ โดยที่งานเหล่านั้น จะต้องทำให้เสร็จทุกขั้นตอนจึงจะถือว่า Transaction นั้นสมบูรณ์ แต่ถาขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งทำงานไม่สำเร็จ Transaction นั้นก็จะไม...
ความหมาย-ประโยชน์รวมถึงการสร้างและการลบ View

ความหมาย-ประโยชน์รวมถึงการสร้างและการลบ View

หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์เขียนโปรแกรมฐานข้อมูลPHP and MySQL
View     คือ มุมมองของข้อมูลที่ผู้ใช้ได้สร้างขึ้นใหม่ โดย view จะถูกสร้างมาจากตาราง 1 ตาราง หรือเป็นการเชื่อมมาจากหลาย ๆ ตารางก็ได้ ประโยชน์ของ view สร้าง query ที่ซับซ้อนให้ง่ายในการใช้งาน สร้าง view...
การใช้งาน SQL Functions รูปแบบที่ 6

การใช้งาน SQL Functions รูปแบบที่ 6

หมวดหมู่: บทความทั่วไปพัฒนาเว็บไซต์ฐานข้อมูลPHP and MySQL
การใช้งาน SQL Functions รูปแบบที่ 6 Group Functions      คือ กลุ่มของฟังก์ชันที่ใช้ในการจัดแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่ม ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคำสั่ง ดังตัวอย่างต่อไปนี้...
การใช้งาน SQL Functions รูปแบบที่ 5

การใช้งาน SQL Functions รูปแบบที่ 5

หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์เขียนโปรแกรมฐานข้อมูลPHP and MySQL
การใช้งาน SQL ฟังก์ชันที่ 5 Date and Time Functions      คือ กลุ่มของฟังก์ชันที่ใช้ในการจัดการข้อมูลที่เป็นเกี่ยวกับวันและเวลา ดังตัวอย่างต่อไปนี้...
การใช้งาน SQL Functions รูปแบบที่ 4

การใช้งาน SQL Functions รูปแบบที่ 4

การใช้งาน SQL Functions รูปแบบที่ 4 ฟังก์ชัน Numeric Functions      คือ กลุ่มของฟังก์ชันที่ใช้ในการจัดการข้อมูลที่เป็นตัวเลข ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้...
การใช้งาน SQL Functions รูปแบบที่ 3

การใช้งาน SQL Functions รูปแบบที่ 3

หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์เขียนโปรแกรมฐานข้อมูลPHP and MySQL
การใช้งาน SQL Functions รูปแบบที่ 3 ฟังก์ชัน String Functions      คือ กลุ่มของฟังก์ชันที่ใช้ในการจัดการข้อมูลที่เป็นตัวอักขระ หรือตัวอักษร ดังตัวอย่าง...
การใช้งาน SQL Functions รูปแบบที่ 2

การใช้งาน SQL Functions รูปแบบที่ 2

หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์เขียนโปรแกรมฐานข้อมูลPHP and MySQL
ฟังก์ชัน SQL รูปแบบที่ 2 Control Flow Functions          เป็นกลุ่มของฟังก์ชันสำหรับการควบคุมการไหลของข้อมูล ได้แก่ กลุ่มคำสั่งตัดสินใจ หรือทางเลือก มี 2 ฟังก์ชันที่สำคัญ คือ ฟังก์ชัน IF และ CASE รูปแบบฟังก์ชัน IF...
การใช้งาน SQL Functions รูปแบบที่ 1

การใช้งาน SQL Functions รูปแบบที่ 1

หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์เขียนโปรแกรมฐานข้อมูลPHP and MySQL
     การใช้คำสั่ง SQL เพื่อเรียกดูข้อมูล บางครั้งเพื่อความสะดวกจะมีการใช้ฟังก์ช้น โดยฟังก์ชันเหล่านี้ได้ถูกเตรียมไว้ใช้งานได้ทันที ผู้ใช้เพียงแต่ทราบว่ามันใช้งานอย่างไร และผลลัพธ์ที่จะได้รับจะเป็นอย่างไรเท่านั้น เพื่อง่ายในการใช้งาน ขอแบ่งการใช้งานฟังก์ชันออกเป็น 6 กลุ่ม คือ 1.Oper...
รู้จัก Data Retrieval Command

รู้จัก Data Retrieval Command

Data Retrieval Command     คือ คำสั่ง SQL สำหรับการเรียกดูข้อมูล ซึ่งคำสั่งที่ใช้คือการใช้คำสั่ง SELECT เรามีมารู้จักคำสั่ง Select กัน รูปแบบการใช้งานคำสั่ง Select...
รู้จัก Data Manipulation Language

รู้จัก Data Manipulation Language

Data Manipulation Language (DML)     คือ กลุ่มภาษา SQL ที่ใช้ในการจัดการข้อมูลภายในตารางฐานข้อมูล แบ่งกลุ่มของคำสั่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 1. คำสั่ง Insert ใช้สำหรับการแทรกหรือเพิ่มเรคอร์ดใหม่ 2. คำสั่ง Update ใช้สำหรับการแก้ไขเรคอร์ด 3. คำสั่ง Delete...