เขียนโปรแกรม (214)

ลักษณะและประโยชน์ของ Stored Procedures และ Trigger

ลักษณะและประโยชน์ของ Stored Procedures และ Trigger

หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์เขียนโปรแกรมฐานข้อมูลPHP and MySQL
ลักษณะ สามารถแบ่งรายละเอียดได้ดังนี้ การเขียน Stored Procedures และ Trigger เป็นลักษณะของการเขียนโปรแกรมเป็นชุดคำสั่ง (Compound Statement) ในชุดคำสั่ง (Compound Statement) จะประกอบด้วยบล็อกคำสั่ง (Block) คำสั่งทำซ้ำ (Loop) คำสั่งตรวจสอบ เงื่อนไข (Conditional...
Stored Procedures และ Trigger ใน SQL คือ

Stored Procedures และ Trigger ใน SQL คือ

หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์เขียนโปรแกรมฐานข้อมูลPHP and MySQL
     โดยปกติแล้วเราจะจัดการข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล ก็จะใช้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาต่างๆ เข้าไปเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล และใช้ฟังก์ชันของภาษานั้น รวมกับการใช้คำสั่ง SQL ในการจัดการฐานข้อมูล ซึ่งวิธีการเหล่านี้ ตัวโปรแกรมภาษาและฐานข้อมูลเป็นคนละไฟล์กัน หรือตัวไฟล์โปรแกรมภาษาอา...
ศึกษาและเรียนรู้คำสั่งใน Transaction Command

ศึกษาและเรียนรู้คำสั่งใน Transaction Command

หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์เขียนโปรแกรมฐานข้อมูลPHP and MySQL
คำสั่งในการจัดการ Transaction  มีอยู่ 2 ประเภท คือ COMMIT คือ คำสั่งสำหรับการยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เกิดขึ้น ROLLBACK คือ  คำสั่งสำหรับยกเลิกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เกิดขึ้น คำสั่ง Autocommit...
รู้จักขั้นตอนการใช้ Transaction Command และ ACID

รู้จักขั้นตอนการใช้ Transaction Command และ ACID

Transaction     คือ กลุ่มของขั้นตอนการทำงานใดๆ ซึ่งอาจจะประกอบไปด้วย ขั้นตอนเดียวหรือหลายๆ ขั้นตอนก็ได้ โดยที่งานเหล่านั้น จะต้องทำให้เสร็จทุกขั้นตอนจึงจะถือว่า Transaction นั้นสมบูรณ์ แต่ถาขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งทำงานไม่สำเร็จ Transaction นั้นก็จะไม...
ความหมาย-ประโยชน์รวมถึงการสร้างและการลบ View

ความหมาย-ประโยชน์รวมถึงการสร้างและการลบ View

หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์เขียนโปรแกรมฐานข้อมูลPHP and MySQL
View     คือ มุมมองของข้อมูลที่ผู้ใช้ได้สร้างขึ้นใหม่ โดย view จะถูกสร้างมาจากตาราง 1 ตาราง หรือเป็นการเชื่อมมาจากหลาย ๆ ตารางก็ได้ ประโยชน์ของ view สร้าง query ที่ซับซ้อนให้ง่ายในการใช้งาน สร้าง view...
การใช้งาน SQL Functions รูปแบบที่ 5

การใช้งาน SQL Functions รูปแบบที่ 5

หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์เขียนโปรแกรมฐานข้อมูลPHP and MySQL
การใช้งาน SQL ฟังก์ชันที่ 5 Date and Time Functions      คือ กลุ่มของฟังก์ชันที่ใช้ในการจัดการข้อมูลที่เป็นเกี่ยวกับวันและเวลา ดังตัวอย่างต่อไปนี้...
การใช้งาน SQL Functions รูปแบบที่ 4

การใช้งาน SQL Functions รูปแบบที่ 4

การใช้งาน SQL Functions รูปแบบที่ 4 ฟังก์ชัน Numeric Functions      คือ กลุ่มของฟังก์ชันที่ใช้ในการจัดการข้อมูลที่เป็นตัวเลข ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้...
การใช้งาน SQL Functions รูปแบบที่ 3

การใช้งาน SQL Functions รูปแบบที่ 3

หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์เขียนโปรแกรมฐานข้อมูลPHP and MySQL
การใช้งาน SQL Functions รูปแบบที่ 3 ฟังก์ชัน String Functions      คือ กลุ่มของฟังก์ชันที่ใช้ในการจัดการข้อมูลที่เป็นตัวอักขระ หรือตัวอักษร ดังตัวอย่าง...
การใช้งาน SQL Functions รูปแบบที่ 2

การใช้งาน SQL Functions รูปแบบที่ 2

หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์เขียนโปรแกรมฐานข้อมูลPHP and MySQL
ฟังก์ชัน SQL รูปแบบที่ 2 Control Flow Functions          เป็นกลุ่มของฟังก์ชันสำหรับการควบคุมการไหลของข้อมูล ได้แก่ กลุ่มคำสั่งตัดสินใจ หรือทางเลือก มี 2 ฟังก์ชันที่สำคัญ คือ ฟังก์ชัน IF และ CASE รูปแบบฟังก์ชัน IF...
การใช้งาน SQL Functions รูปแบบที่ 1

การใช้งาน SQL Functions รูปแบบที่ 1

หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์เขียนโปรแกรมฐานข้อมูลPHP and MySQL
     การใช้คำสั่ง SQL เพื่อเรียกดูข้อมูล บางครั้งเพื่อความสะดวกจะมีการใช้ฟังก์ช้น โดยฟังก์ชันเหล่านี้ได้ถูกเตรียมไว้ใช้งานได้ทันที ผู้ใช้เพียงแต่ทราบว่ามันใช้งานอย่างไร และผลลัพธ์ที่จะได้รับจะเป็นอย่างไรเท่านั้น เพื่อง่ายในการใช้งาน ขอแบ่งการใช้งานฟังก์ชันออกเป็น 6 กลุ่ม คือ 1.Oper...